Makroekonomske teorije in politike v globalni ekonomiji

Makroekonomske teorije in politike v globalni ekonomiji

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Nela Vlahinić 

1. Opis vsebine

 • Pregled nasprotujočih si makroekonomskih teorij
 • Kritike moderne makroekonomske teorije in odprta vprašanja
 • Teorije poslovnih ciklusov: vzorci, posledice in načini izhodov iz recesije
 • Realni poslovni ciklusi
 • Energetski šoki in poslovni ciklusi: kaj pravita teorija in empirija?
 • Makroekonomija odprtega gospodarstva: Mundel-Flemingov model in njegova dopolnitve
 • Nove teorije rasti in mednarodne trgovine
 • Tranzicija: Washingtonski konsenz, izkušnje in dileme

2. Temeljni literatura in viri

 • Stojanov, D. (2012) Ekonomska kriza i kriza ekonomske zanosti- Quo Vadis Economics, znanstvena monografija, Ekonomski fakultet Rijeka
 • Romer, D. (2006), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill
 • Blanchard, O. (2010), Macroeconomics, Prantice Hall

3. Cilji in kompetence

Študenti:

 • Uporabljajo pomembna znanja in kompetence za uspešno analizo makroekonomskega gibanja v sodobni globalni ekonomiji.
 • Razlikujejo in presojajo različne makroekonomske šole ekonomske misli.
 • Oblikujejo argumente, ki slonijo na znanstveni makroekonomski analizi, ki se uporablja na aktualnih makroekonomskih dogajanjih.

Kompetence:

 • Razumevanje makroekonomske realnosti na osnovi poznavanja makroekonomskih teorij.
 • Kritično razmišljanje o spremembah v nacionalni in mednarodni makroekonomski politiki.
 • Razumevanje makroekonomskih problemov in dilem modernih visoko odprtih ekonomij.
 • Razumevanje in presoja problema odprtih ekonomij in njihove trgovinske vključitve v regionalno in globalno ekonomijo.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo usposobljen za neodvisno in kritično makroekonomsko analizo v kontekstu globalnih trgovinskih in finančnih tokov. Poznavanje makroekonomskih teorij in makroekonomskih šol je nujno, da študenti kritično ocenijo makroekonomska gibanja in ekonomsko politiko na nacionalni, regionalni in globalni ravni. Preko novo pridobljenega znanja bo študent tudi lažje razumel ekonomsko dejansko stanje. Posledično bo sposoben oblikovati ekonomske politike v nacionalnem in globalnem okolju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predmet poteka v obliki predavanj in seminarja v učilnici ter v obliki  individualnega dela na raziskovalnem projektu študentov.
 • Predavanja o izbranih temah s področja makroekonomske teorije in politike.
 • Seminar – pri tej obliki pouka študenti predstavijo vsebino teme in rezultate svojega raziskovalnega dela.
 • Individualno učenje/priprava za izpit.

6. Način ocenjevanja

priprava in predstavitev raziskovalnega dela 50%
pisni izpit 50%