Intelektualni kapital in ekonomija znanja

Intelektualni kapital in ekonomija znanja

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Dragomir Sundać 

1. Opis vsebine

 • Ekonomija, ki temelji na znanju: nastanek, trendi, implikacije
 • Nematerialna sredstva kot ustvarjalec dodane vrednosti v podjetju in nacionalnem gospodarstvu
 • Gospodarstvo, ki temelji na znanju
 • Teorija intelektualnega kapitala
 • Pojmovna opredelitev in struktura intelektualnega kapitala
 • Merjenje intelektualnega kapitala
 • Upravljanje intelektualnega kapitala
 • Perspektive razvoja intelektualnega kapitala

2. Temeljni literatura in viri

 • Pulić, A., Sundać, D. (2001), Intelektualni kapital - ključni resurs 21. stoljeća, Rijeka: IBCC.
 • Sundać, D. (ur.) (2002), Znanje – temeljni ekonomski resurs, Rijeka: Ekonomski fakultet Rijeka.
 • Foray, D. (2004), Economics of Knowledge, Cambridge, MIT Press.

3. Cilji in kompetence

 • Pridobiti osnovno znanje o intelektualnem kapitalu kot resursu trajnostnega gospodarskega razvoja in reprodukcije v pogojih ekonomije, ki temelji na znanju.
 • Splošne kompetence (znanje): poznati vse vidike intelektualnega kapitala v ekonomiji znanja.
 • Specifične kompetence (veščine): pridobiti veščine uporabe intelektualnega kapitala kot resursa v ekonomiji znanja za potrebe trajnostnega gospodarskega razvoja.

4. Predvideni študijski dosežki

Študenti bodo pridobili sposobnost uporabe intelektualnega kapitala kot ekonomskega resursa v pogojih ekonomije znanja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja temeljijo na interaktivnem odnosu s študenti.
 • Seminarski pouk obravnava posamezne teme ob aktivnem sodelovanju vseh študentov.
 • Analiza primerov: teorija in praksa
 • Individualno delo študentov pri študiju intelektualnega kapitala in ekonomije znanja

6. Način ocenjevanja

Izdelava kritičnega dela na dogovorjeno temo ter ustni zagovor dela 100%