Integriteta v javnem sektorju

Integriteta v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Janez Stare

1. Opis vsebine

 • Integriteta, odgovornost in etika
 • Potreba po etičnem referenčnem okvirju
 • Pristopi in koncept sodobne etike v javnem sektorju
 • Etika in kultura javnega sektorja
 • Etika in vrednostni sistem posameznika
 • Individualni sistem vrednot nasproti sistemu vrednot javnega sektorja
 • Integriteta kot osebna izbira
 • Izbrani izvedbeni pristopi (kodeksi, etične komisije, pooblaščenec, usposabljanje za etičnost, sistemi poročanja, itd.)
 • Lobiranje
 • Korupcija in neetična ravnanja v javnem sektorju
 • Etika v vedenju vodij
 • Integriteta in družbena odgovornost

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • ARMSTRONG Elia (2005). Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues. United Nations.
 • BARRETT, P., (2001). Pre-Employment Integrity Testing: Current Methods, Problems and Solutions www.pbarrett.net/presentations/integrity_doc.pdf
 • CRANE, Andrew, MATTEN, Dirk: Business Ethics. Oxford University Press, Oxford, 2007  (cca 100 str.)
 • HONG Hyun-sun (2009). Diagnosis of public sector integrity and assessment of anti-corruption initiatives, www.aca- forum.org/file/file.do?command=downFile&encodedKe
 • OECD (2000). Trust in Government: Ethics Measures in OECD Countries. OECD.
 • OECD (2009a), Components of integrity: data and benchmarks for tracking trends in government, people.colgate.edu/mjohnston/Methodolgies%20for%2 0assessment%20--%20Fall%202008.pdf
 • Bluhm, William Theodore, Heineman, Robert A. (2007). Ethics and public policy : method and cases

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent pozna in razume konstrukte integritete, odgovornosti, etike, kulture in vrednot v javnem sektorju,
 • študent pozna in razume potrebe po etičnem referenčnem okvirju, razmerje med individualnim sistemom vrednot nasproti sistemu vrednot javnega sektorja ter integriteto kot osebno izbiro,
 • študent pozna, razume in ovrednoti izbrane izvedbene pristope (kodekse, etične komisije, pooblaščenca, usposabljanje za etičnost, sisteme poročanja, itd.),
 • študent pozna in razume področja in primere lobiranja, korupcije in neetičnih ravnanj v javnem sektorju,
 • študent pozna in razume pomen etike pri vedenju vodij ter poveže integriteto z družbeno odgovornostjo,
 • študent samostojno reši študije primerov s področja integritete in etike.

Predmetno specifične kompetence:

 • sposobnost povezovanja in prenašanja pridobljenih znanj s področja integritete in etike v prakso,
 • sposobnost razložiti in primerjati primere in dogajanja na področju integritete in etike,
 • sposobnost oblikovanja predlogov za reševanje problemov in njihove interpretacije v praksi javnega sektorja,
 • sposobnost razumeti prakse s področja integritete in etike v slovenskem in tujem kontekstu,
 • sposobnost zbiranja informacij ter sporobnost uporabe pridobljenih informacij ter sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent je usposobljen za razumevanje in reševanje vprašanj s področja integritete, družbene odgovornosti, poslovne in osebne etike in odličnosti ter pridobivanje in uporabo informacij s sodobno informacijsko- komunikacijsko tehnologijo.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja,
 • seminarji,
 • individualne in skupinske študije primerov,
 • e-učenje

6. Način ocenjevanja

 • Aktivno sodelovanje (predavanja, e-učenje, forum,..) - 25%
 • Seminarsko delo - 25%
 • Zagovor seminarskega dela (seminarska naloga, projektno delo) - 25%
 • Pisni ali ustni izpit -25%