Fiskalna politika

Fiskalna politika

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Maja Klun

1. Opis vsebine

 • Alternativni pokazatelji davčnega bremena
 • Obdavčenje in vpliv na učinkovitost gospodarstva
 • Obdavčenje in vpliv na distribucijo dohodka
 • Napovedovanje davčnih prihodkov
 • Napovedovanje javne porabe
 • Nacionalne fiskalne povezave (lokalna skupnost – država)
 • Proračunski proces, trendi in razvoj
 • Upravljanje z dolgom
 • Nacionalna fiksalna politika v luči evropskega  prostora
 • Nacionalna fiksalna politika v luči  globalizacije

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Chen G. et al. (2008). Budget Tools: Financial Methods in the Public Sector. CQ Press. 200 str.
 • OECD (2004). Recent Tax Policy Trends and Reforms in OECD Countries, OECD Tax Policy Studies, No. 9. Paris: OECD, 170 str.
 • Musgrave R. (1985). A Brief History of Fiscal Doctrine in Handbook of Public Economics, vol I, pp. 11–59.
 • Lynch T.D. in Sun J.(ed) (2008). Government Budget Forecasting. Aurebach publications, poglavje 1, str. 1–7.

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • sistematično obvlada metode raziskovanja na področju fiskalne politike,
 • utemelji in nadgradi teoretična in metodološka znanja o davčni politiki in njenih učinkih,
 • analizira in presoja proračunski proces in načrtovanje,
 • obvlada in razvija metode upravljanja z javnim dolgom,
 • analizira in presoja fiskalno politiko na nacionalni, evropski in svetovni ravni.

Kompetence:

 • pridobivanje in razumevanje obsežnega korpusa znanj s področja fiskalne politike,
 • razvijanje novih metod, tehnik in orodij za proračunsko procesiranje,
 • sposobnost razvijanja teoretična in metodična znanja s področja fiskalne politike,
 • sposoben avtonomnega delovanja in sprejemanja odločitev, vključno s kritično presojo,
 • predstavljanje in javno zagovarjanje znanstvenih študij fiskalne politike.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo obvladal spretnosti in metode raziskovanja na področju fiskalne politike. Študent bo z izvirnim in obsežnim raziskovanjem prispeval k širjenju znanja na področju fiskalne politike in razviti možne alternative za sprejete odločitve. Študent bo sposoben kritične analize, presoje in sinteze novih spoznanj na področju fiskalne politike.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja na izbrane teme.
 • Seminarske vaje in naloge (izdelava seminarske naloge, ki obravnava zahtevnejši problem z navedenih področij in diskusije).
 • Individualni študij raziskav, študij in priprava za izpit.

6. Način ocenjevanja

 • Krajši eseji in seminarska naloga - 50%
 • Sodelovanje in vodenje razprav - 30%
 • Izpit - 20%