Filozofija ekonomske znanosti ter vloga mikro in makro ekonomije

Filozofija ekonomske znanosti ter vloga mikro in makro ekonomije

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 1. letnik
 • 10 ETCS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 30 
 • Seminarji: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Individualno delo: 210
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Dragomir Sundać

1. Opis vsebine

Klasične diskusije:

 • Definicija in metoda filozofije ekonomije in politične ekonomije (Petty-Smith-Ricardo vs. John Stuart Mill);
 • Objektivnost in razumevanje v ekonomiji (Max Weber);
 • Narava in značaj ekonomske znanosti (Lionel Robbins);
 • Ekonomija in človekova aktivnost (Frank Knight);
 • Filozofski temelji ekonomije (Karl Marx);
 • Omejitve mejne koristnosti (Thorstein Veblen);

Pozitivistični in Popperjevi pogledi:

 • Metodologija pozitivne ekonomije (Milton Friedman);
 • Preverljivost in aproksimacija (Herbert Simon);
 • Namenskost pozitivističnega pristopa (Daniel M. Hausman);
 • Popper in Lakatos v ekonomski metodologiji (D. Wade Hands);

Ideologija in normativna ekonomija:

 • Znanost in ideologija (Joseph Schumpeter);
 • Postavke blagostanja v ekonomiji in medosebne primerjave koristnosti (Nicholas Kaldor);
 • Filozofski temelji glavne smeri (»mainstream«) normativne ekonomije (Daniel M. Hausman in Michael S. McPherson);
 • Kontroverznost analize stroškov in koristi (Robert Frank);
 • Sposobnost in dobrobit (Amartya Sen);

Veje in šole ekonomije ter njihovi metodološki problemi:

 • Ekonometrija kot opazovanje: Lucasova kritika in narava ekonometrične inference (Kevin Hoover);
 • Značilnosti mikroekonomskih temeljev makroekonomije (Kevin Hoover);
 • Ekonomija v laboratoriju (Vernon Smith);
 • Nevroekonomija: uporaba nevroznanosti pri ekonomskih predvidevanjih (Collin F. Camerer);
 • Trg kot kreativni proces (James M. Buchanan in Viktor J. Vanberg);
 • Bistvo institucionalne ekonomije (Geoffrey Hodgson);

Nove smeri v ekonomski metodologiji:

 • Retorika ekonomije (Deirdre McCloskey);
 • Realizem (Uskali Mäki);
 • Realizem in ekonomska metodologija (Tony Lawson);
 • Feminizem in ekonomija (Julie Nelson);
 • Verodostojnost v ekonomiji: položaj teoretičnih modelov v ekonomiji (Robert Sugden);
 • Pojem in filozofija t. i. nove ekonomije;
 • Filozofija pristopa do sodobnih poslovnih procesov;
 • Aplikacija teorije in paradigem v poslovno ekonomijo;
 • Razmerje med trgom in državo (ekonomski modeli);
 • Znanje kot poslovni resurs, ki spreminja filozofijo ekonomije;
 • Paradigma razvoja, ki temelji na ekonomiji znanja in intelektualnem kapitalu;
 • Potreba po metaregulaciji poslovnih procesov v času globalizacije;
 • Orisi poslovnega okolja v naslednjih 20 letih.

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Hausman, D.M. (ur.): The Philosophy of Economics: An Anthology, 3. izdanje, Cambridge University  Press, Cambridge, 2007.
 • Rupnik, V., Sundać, D.: Dominacija kapitala; klopka čovječanstvu, IBCC, Rijeka, 2005.
 • Pulić, A., Sundać, D.: Intelektualni kapital - ključni resurs 21. stoljeća, IBCC, Rijeka, 2001.

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej ter poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja upravne in poslovne znanosti.

Kompetence:

 • Pridobiti osnovna spoznanja o filozofiji ekonomije preko: kategorialnega aparata, paradigme in osnovnih principov delovanja ekonomskih sistemov, vključno z implementiranjem ekonomske filozofije v poslovno ekonomijo.

4. Predvideni študijski dosežki

Razviti kompetenco za pridobitev sposobnosti filozofskega pojmovanja ekonomske teorije in njene aplikacije v poslovne procese, še posebej z vidika ekonomije znanja v pogojih globalizacije.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja v interaktivnem odnosu s študenti
 • Seminarji, pri katerih obdelamo posamezne teme z aktivno udeležbo vseh
 • Analiza primerov: teorija in praksa
 • Individualno delo z vidika znanstvenih disciplin, iz katerih študent piše doktorsko disertacijo

6. Način ocenjevanja

Na osnovi pridobljenega znanja med predavanji in 1-3 knjig študent napiše kritično delo v zvezi z izbranim znanstvenim področjem in temo doktorske disertacije.
Diskusija  s profesorjem o napisanem kritičnem delu.
Ocenjuje se tudi aktivna udeležba pri pouku.