Ekonomski razvoj

Ekonomski razvoj

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: usmeritveni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Nada Karaman Aksentijević

1. Opis vsebine

 • Razmerje med rastjo in razvojem
 • Teorije razvoja
 • Analiza in meritve razvitosti
 • Vloga države v ekonomskem razvoju (Institucije in odločanje o razvojnem procesu)
 • Prebivalstvo, človeški viri in ekonomski razvoj
 • Porazdelitev dohodkov, revščina in socialna kohezija
 • Tehnološki razvoj in strukturne spremembe
 • Okolje in razvoj
 • Financiranje razvoja

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Thirlwall, A. P.: Growth and Development - with special reference to developing economies, Palgrave-Macmillan, London, 2003
 • Todaro, M.P., Smith, S.C. : Economic Development, Tenth Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 2009
 • Todaro, M.P., Smith, S.C.: Ekonomski razvoj, deveto izdanje 2006., prijevod TKD Šahinpašić, Sarajevo, 2006
 • Ray, Debray: Development Economics, Princeton University Press, New Jersey, 1998
 • Meier, G.M. I Rauch, J.E., Leading Issues in Economic Development, Oxford University Press,  Oxford, 2005

3. Cilji in kompetence

Cilji:
Zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej ter poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja upravne in poslovne znanosti.

Kompetence:

 • Obvladovanje teoretičnih spoznanj za ekonomsko analizo in ocenjevanje razvojnih tendenc, njihovih predpostavk, vzroka in posledic;
 • obvladovanje spoznanj in uporaba metod ter znanstvenih instrumentov za ocenjevanje razvoja in razvitosti.

4. Predvideni študijski dosežki

 • študenti bodo razvili sposobnost kritičnega razmišljanja in sprejemanja znanstveno utemeljenih diagnoz razvojnih tokov;
 • študenti bodo osvojili spoznanja, ki so nujna za oblikovanje politike trajnostnega razvoja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja temeljijo na interaktivnem odnosu s študenti.
 • Na seminarjih se obdelujejo izbrane teme ob aktivnem sodelovanju študentov.
 • Analiza primerov: teorija in praksa.

6. Način ocenjevanja

Pripraviti je potrebno pregledno raziskovalno delo (kritični prikaz) na dogovorjeno temo in ga ustno predstaviti - 100%