Ekonomske integracije

Ekonomske integracije

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Vinko Kandžija

1. Opis vsebine

 • Razvoj teorije integracij od Wienerja, preko rešitve „second best« do sodobne analize statičnih in dinamičnih učinkov integracij:
 • teorija carinske unije,
 • statični učinki; ustvanovitev in preusmeritev trgovine,
 • ekonomija razmerja in gospodarska povezovanja,
 • pojmi s področja trgovine in optimalna zaščita domačih trgovcev,
 • prenos dohodka v okviru povezovanja in Kemp-Wanov teorem,
 • gospodarsko povezovanje in delovanje pod pogoji oligopolne in monopolne konkurenčne tržne strukture,
 • primerjalne prednosti, konkurenčnost in gospodarsko povezovanje
 • Klasične metode merjenja učinkov povezovanja
 • Pregled in osnovno ovrednotenje modelov za ocenjevanje učinkov povezovanj
 • Analiza znanih modelov in napovedi dinamičnih učinkov gospodarskega povezovanja:
 • teoretični okviri,
 • primer analize izbranih članic EU, EU in Hrvaške
 • Gospodarstvo s področja notranjega trga
 • Gospodarstvo in monetarna unija – teorija monetarne unije
 • Analiza delovanja EU kot povezovanja notranjega trga:
 • učinki na trgu proizvodnih dejavnikov,
 • strukturne spremembe,
 • koordinacija ekonomskih politik,
 • skupne politike – proces in implikacije ,
 • širitev EU in konkurenca
 • Primerjalna analiza gospodarskega povezovanja v svetu:
 • formalno institucionalni okvir,
 • analiza ekonomskih rezultatov
 • Hrvaška in učinki njenega pristopa/članstva v EU

2. Temeljni literatura in viri

 • Kandžija, V., Cvečić, I., 2010, Ekonomika i politika EU (Economics and Politics of the EU), Faculty of Economics of the University of Rijeka, Rijeka
 • Nello, S.S., 2011, The European Union: Economics, Policy and History 3/e, McGraw-Hill Higher Education
 • Baldwin, R., Wyplosz, C., 2012, The Economics of European Integration, McGraw-Hill Higher Education
 • Pelkmans, J., 2006, European Integration: Methods and Economic Analysis, Pearson Education
 • McDonald,F., Dearden, S., 2005, European Economic Integration, Pearson Education
 • Lucas Bretschger, Thomas M. Steger;  2004, The dynamics of economic integration: Theory and policy, Springer Verlag
 • Moussis, N. Access to European Union law, economics, policies. 20th edition

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Pridobitev vsestranskega teoretičnega znanja o posebnih učinkih na nacionalni in podjetniški ravni in posledicah uvajanja, razširitve in poglobitvi različnih oblik ekonomskih integracij.

Kompetence:

 • Kot rezultat bodo študenti sposobni na osnovi teoretičnega znanja analizirati statične in dinamične učinke gospodarskega povezovanja držav na makro in mikro ravni.
 • Nadgradnja teoretičnega znanja temelji na analitično poglobljenem študiju teorij gospodarskega povezovanja, vse od njegovega začetka preko ideje, da je gospodarsko povezovanje druga najboljša rešitev, do sodobnega vsestranskega razumevanja tovrstnih integracij kot enega od možnih adekvatnih odgovorov na krepitev konkurenčnosti narodov in podjetij v globaliziranem, vedno bolj odprtem tržnem okolju.
 • Poseben poudarek bo na posredovanju teoretičnih aspektov gospodarskega povezovanja v odnosu na delovanje in rezultate širitve in poglobitve povezovanja med državami EU.

4. Predvideni študijski dosežki

Nadgradnja znanja o gospodarskem povezovanju in politikah ter delovanju izbranih integracij in razvoj kompetenc in veščin posebej na področju analize statističnih in dinamičnih učinkov integracije.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • seminarji in delavnice
 • samostojna raziskava in učenje
 • multimedija in internet
 • konzultacije in mentorstvo

6. Način ocenjevanja

prisotnost in aktivna udeležba pri pouku 15%
priprava in predstavitev raziskovalnega dela 35%
seminarska naloga 50%