Ekonomika nepridobitnih organizacij

Ekonomika nepridobitnih organizacij

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Stanka Setnikar Cankar

1. Opis vsebine

 • Pojem, razmejitev in funkcije nepridobitnega (tretjega) sektorja v okviru trisektorske ekonomije
 • Trendi v razvoju nepridobitnega sektorja
 • Sodobne teorije nepridobitnega sektorja
 • Okviri delovanja nepridobitnega sektorja
 • Koncept nepridobitne ekonomike
 • Ustanovitev, cilji, avtonomija in izomorfizem nepridobitnih organizacij
 • Financiranje in komercializacija nepridobitnih organizacij ter ekonomika dotacij
 • Upravljavska ekonomika v nepridobitnih organizacijah
 • Obvladovanje tveganj v nepridobitnih organizacijah
 • Posebnosti delovanja nepridobitnih organizacij v netržnih razmerah in posebnosti regulatornega okvira

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Pestoff, V. in Brandsen, T.: Co-production: The Third Sector and Delivery of Public Services. Routledge, 2009. 136 str.
 • Jegers, M.: Managerial Economics of Non-profit Organizations. Abingdon: Routledge, 2008. Poglavja 1–7 (90 str.).
 • Gunn, C.: Third-Sector Development. Cornell University, 2004. Poglavja 1–3 in 11–12 (80 str.)
 • Ott, J.S. (ur.): The Nature of the Nonprofit Sector. Boulder: Westview Press, 2001. Poglavja 13–14 in 30–35 (85 str.).

3. Cilji in kompetence

Študent:

 • razumevanje družbeno-ekonomske vloge nepridobitnih organizacij in obvladovanje spretnosti in metod raziskovanja na navedenem področju,
 • vedenje o posebnostih delovanja in sprejemanja odločitev v nepridobitnih organizacijah (organizacije t. i. tretjega sektorja),
 • evalvacija alternativnih načinov financiranja nepridobitnih organizacij,
 • uporaba orodij menedžerske ekonomike pri odločanju v nepridobitnih organizacijah.

Kompetence:

 • poznavanje pomena in zaznavanje trendov v delovanju nepridobitnih organizacij kot osnove za prevzemanje samostojnih pobud v strokovnem delovanju na področju nepridobitne ekonomike,
 • sposobnost uporabe orodij menedžerske ekonomike v nepridobitnih organizacijah kot osnove za zmožnost bodisi temeljnega ali aplikativnega raziskovanja na navedenem področju,
 • sposobnost identifikacije problemov delovanja nepridobitnih organizacij v praksi kot osnove za reflektiranje prakse,
 • sposobnost oblikovanja in sprejemanja ustreznih poslovno-upravljalskih odločitev s ciljem razvijanja kognitivnih veščin oziroma ustvarjanja novega znanja,
 • razumevanje smotrov in načinov pridobivanja sredstev v nepridobitni organizaciji.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent je pokazal sistematično raumevanje področja ekonomike nepridobitnih organizacij in obvlada metode in spretnosti temeljnega in aplikativnega raziskovanja na navedenem področju; je pokazal zmožnost razumevanja problemov in trendov, s katerimi se srečujejo nepridobitne organizacije v svojem delovanju s čimer lahko pričakujemo, da je sposoben spodbujati predvsem ekonomski in družbeni napredek na navedenem področju; hkrati je usposobljen za identifikacijo, kritično analizo in reševanje teh problemov v praksi, usposobljen pa je tudi za analizo strokovnih in znanstvenih vprašanj ter sintezo novih idej iz področja nepridobitne ekonomike po zaključku predmeta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predmet bo sestavljen iz predavanj in seminarjev v predavalnici ter individualnega študijskega dela in raziskovanja.
 • Predavanja – predavajo se izbrane teme, ki se določijo posebej glede na razvoj teorije in prakse ekonomike, delovanja in poslovodenja nepridobitnih organizacij.
 • Seminarske vaje – na seminarskih vajah študentje predstavijo vsebino oziroma rezultate aplikativne raziskovalne naloge.
 • Drugo – izdelava aplikativne raziskovalne naloge, ki obravnava zahtevnejše temeljno ali aplikativno vprašanje/problem iz področja ekonomike in delovanja nepridobitnih organizacij.
 • Individualni študij za izpit.

6. Način ocenjevanja

Priprava in zagovor raziskovalne naloge - 50%
Pisni in/ali ustni izpit - 50%