Ekonomika in menedžment liberalizacije in regulacije trgov

Ekonomika in menedžment liberalizacije in regulacije trgov

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: slovenski, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Nevenka Hrovatin

1. Opis vsebine

 • Kaj razumemo z regulacijo, vrste regulacije in teoretične podlage ekonomske regulacije
 • Zakaj je ekonomska regulacija trgov potrebna in kaj zajema: kaj liberalizirati in kaj regulirati?
 • Teoretične osnove cenovne regulacije trgov -  normativna teorija cen za naravne monopole (mejni stroški)
 • Učinkovite cene: Ramseyeve, konične in nelinearne cene, pomanjkljivosti normativne teorije cen
 • Regulacija naravnih monopolov v praksi: reguacija stroški plus (stopnje donosa) in regulacija s cenovno kapo  (RPI-X)
 • Vloga benčmarkinga v ekonomski regulaciji
 • Regulacija kakovosti
 • Analiza liberalizacije in regulacije trgov gospodarskih javnih služb v EU  (elektrogospodarstvo, plinski sektor, elektronske komunikacije, transport, komunalne dejavnosti
 • Analiza liberalizacije in regulacije gospodarskih javnih služb v Sloveniji: ocena stanja
 • Osnove ekonomske regulacije okolja

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Crew M., Parker D. (2006): International Handbook on Economic Regulation. Edward Elgar Publishing Limited (poglavja 1,3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17 (str. 1–34, 63–105, 117–163, 188–208, 255–301, 325–393).
 • Viscusi, W.K., Harrington J.E. Jr. in Vernon J.M. (uredniki) (2005) Economics of Regulation and Antitrust (4. izdaja). Cambridge (Massachusetts), London (VB): MIT Press, str. 355–500.

3. Cilji in kompetence

Cilji

 • Razumeti povezanost in soodvisnost regulacije in liberalizacije omrežnih dejavnosti v EU,
 • sposobost razlikovati vlogo različnih deležnikov v ekonomski regulaciji in zagovarjati njihove interese,
 • reflektiranje in evalvacija obstoječe prakse regulacije v EU in Sloveniji,
 • razvijanje novega znanja in razumevanje dosedanjih teoretičnih osnov področja ekonomske regulacije;
 • Kompetence:
 • zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej,
 • razvijanje kritične refleksije in samorefleksije pri strokovnem in raziskovalnem delu,
 • usposobljenost za delo v interdisciplinarni  skupini,
 • sposobnost voditi samostojne, izvirne in objavljive raziskave s področja regulacije GJS.

4. Predvideni študijski dosežki

Sistematično razumevanje področja regulacije in metod raziskovanja; uporaba teoretičnih spoznanj za reševanje praktičnih problemov regulacije; analiza regulatornih problemov in predlaganje najprimernejših rešitev; evalvacija regulacije različnih sektorjev; uporaba teoretičnih in praktičnih spoznanj za raziskovanje novih modelov in metod regulacije.

5. Metode poučevanja in učenja

Predmet bo sestavljen iz predavanj in seminarjev v predavalnici ter individualnega študijskega dela in raziskovanja.

 • Predavanja so namenjena predstavitvi izbranih tem, ki se določijo glede na razvoj teorije, zakonodaje in prakse regulacije.
 • Seminarske vaje so namenjene diskusiji o izbranih temah ter predstavitvi seminarske naloge.
 • Drugo: študenti izdelajo seminarsko nalogo, v kateri podrobneje obdelajo določeno temo v okviru ekonomske regulacije oziroma problem in podajo rešitve oziroma svojo analizo problematike.
 • Individualni študij za izpit.

6. Način ocenjevanja

Izdelava seminarskega dela in javna predstavitev - 50%
Pisni izpit - 50%