Analiza družbeno odgovornega poslovanja v javnem sektorju

Analiza družbeno odgovornega poslovanja v javnem sektorju

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: hrvaški, angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Neda Vitezić

1. Opis vsebine

 • Teoretične osnove delovanja javnega sektorja v trajnostnem okolju
 • Teorija zainteresiranih skupin (Stakeholder teorija) v javnem sektorju
 • Družbeno odgovorno javno poslovanje – ekonomski, ekološki in družbeni vidik. Koncept „Triple bottom line“
 • Analitične metode za potrebe  vrednotenja učinkovitosti in efektivnosti javnega sektorja
 • Modeli in metode vrednotenja ugleda institucij javnega sektorja 

2. Temeljni literatura in viri

 • Phillips, R: Stakeholder Theory and Organizational Ethics , 2003.
 • Davies, A.: Best Practices in Corporate Governance - Building Reputation and Sustainable Success, Gower Publishing Company, 2006.
 • Bruijn,H.: Managing Performance in the Public Sector, Routledge, London, 2002.
 • Crane,A.; Matten,D., Moon,J.: Corporations and Citizenship,  Cambridge University Press, 2008.
 • Znanstveni članki

3. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Zmožnost poglobljene kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej ter poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja upravne in poslovne znanosti.

Kompetence:
Študenti bodo:

 • pridobili znanje o teoretičnih vidikih delovanja javnega sektorja v pogojih trajnostnega razvoja,
 • razumeli koncept družbeno odgovornega poslovanja, ki je uporaben za javni sektor,
 • obvladali analitične metode, ki izhajajo iz koncepta „Triple bottom line“,
 • sposobni uporabiti metode vrednotenja ugleda javnog sektorja.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo sposoben analizirati in naprej razvijati društveno odgovorno poslovanje v javnem sektorju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Študent se bo seznanil z raziskovalnimi koncepti in metodami družbeno odgovornega poslovanja v javnem sektorju. 1.    Predavanja in diskusija.
 • Delo pod vodstvom mentorja.
 • Individualno raziskovanje za izpit.

6. Način ocenjevanja

Udeležba na predavanjih 10%
Aktivno sodelovanje v diskusijah 10%
Naloga 30%
Ustni izpit 50%