Akademska angleščina v upravljanju in ekonomiki javnega sektorja

Akademska angleščina v upravljanju in ekonomiki javnega sektorja

 • Vrsta programa: Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja
 • 2. letnik
 • 5 ETCS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 20 
 • Seminarji: 20
 • Druge oblike študija: 20
 • Individualno delo: 90
 • Jezik izvedbe: angleški
 • Nosilec/-ka predmeta: dr. Violeta Jurkovič

1. Opis vsebine

Vsebina predmeta temelji na sprejemniški rabi oz. razumevanju znanstvenih besedil s področja upravljanja in ekonomike javnega sektorja ter tvorbno rabo usvojenih znanj v pisni in govorni obliki. Za ta namen se poslužuje pristopa od zgoraj navzdol, kar pomeni, da od žanrske analize znanstvenih besedil kot celote (IMRAD struktura znanstvenih člankov) preide na raven odstavka (zgradba odstavka, tematska poved, besedilna kohezija in koherenca), nato na sestavljene priredne in podredne povedi (osebkov, predmetni, oziralni, krajevni, časovni, načinovni, vzročni, prilastkov, namerni, pogojni in dopustni odvisnik) in končno akademsko besedišče. Na temelju poznavanja pisnega žanra se s pomočjo primerjalne analize predmet osredotoči še na žanr govornih nastopov.

2. Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura

 • Swales, John in Feak, Christine F. (2012). Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Reinhart, Susan M. (2013). Giving Academic Presentations, Second Edition. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Schmitt, Diane in Schmitt, Norbert. (2011). Focus on Vocabulary 2: Mastering the Academic Word List. New York City: Pearson Education.

3. Cilji in kompetence

Cilji
Študent osvoji znanje o zgradbi znanstvenih besedil, jih razume ter zna pisati in govorno nastopati o temi s področja upravljanja in ekonomike javnega sektorja na način, ki je primeren za njihovo znanstveno skupnost. Prebrane informacije zna ustrezno umestiti v lastno kohezivno in koherentno besedilo tako, da spoštuje intelektualno lastnino drugih.

Kompetence
Razume žanrske posebnosti znanstvenih besedil in govornega nastopanja ter pri tem uporablja ustrezno akademsko besedišče. Za pisanje in pripravo govornega nastopa zna uporabljati digitalne in pisne jezikovne vire. Pri predmetu študent dalje razvija tako sprejemniške kot tvorbne jezikovne zmožnosti kot tudi razumevanje in uporabo skladnje in akademskega besedišča v povezavi z žanroma znanstvenih besedil in govornih nastopov na področju upravljanja in ekonomike javnega sektorja. Dalje razvija zmožnosti za vseživljenjsko učenje tujega jezika ter ohranja pozitiven odnos do govorcev drugih jezikov in tujih kultur.

4. Predvideni študijski dosežki

Študent bo zmožen uporabljati angleški jezik za branje in razumevanje ter tvorjenje znanstvenih besedil v pisni in govorni obliki s področja upravljanja in ekonomike javnega sektorja. Angleški jezik bo tako učinkovito orodje za iskanje in kritično vrednotenje ter povezovanje informacij iz znanstvene literature in na temelju teh argumentirano predstavljanje svojih ugotovitev ter mnenj v pisni in govorni obliki na način, ki je primeren za njihovo  znanstveno skupnost.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanja, projektno delo, individualna predstavitev, diskusija, samostojno delo z digitalnimi in pisnimi viri.

6. Način ocenjevanja

 • projektno delo – 50 %
 • individualna predstavitev – 30 %
 • diskusija – 20 %