2031 Sistemi za podporo odločanju v upravi

2031 Sistemi za podporo odločanju v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski 

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Uvod: odločitvena teorija, odločanje in proces odločanja
 • Podpora odločanja
 • Odločitveni modeli
 • Metode in tehnike modeliranja; poudarek na večparameterskih modelih
 • Programska oprema za modeliranje in podporo odločanja
 • Primeri odločitvenih modelov in njihove uporabe v upravi

3. Temeljna literatura in viri

 • Clemen, RT and Reilly, T (2014) Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis. Third Edition. Duxbury, USA: South-Western Cengage Learning.
 • French, S. (1988) Decision Theory: An Introduction to the Mathematics of Rationality. London, UK: Ellis Horwood.
 • Turban, E, Sharda, R, Delen, D (2011) Decision Support and Business Intelligence. US, Boston: Pearson.

4. Cilji in kompetence

Cilji – študent zna:

 • analizirati procese odločanja v upravi in odkrivati njihove specifične značilnosti
 • uporabiti metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih odločitvenih procesov in gradnjo ustreznih modelov
 • oceniti, preveriti, ovrednotiti in primerjati uporabnost in ustreznost metod, tehnik in sistemov za podporo odločanju v upravi
 • analizirati in primerjati rezultate uporabe odločitvenih modelov v podanem upravnem kontekstu

Kompetence:

 • zmožnost identificiranja priložnosti za uporabo teorije odločanja in podpore odločanju na področju uprave
 • zmožnost analize realnih odločitvenih problemov v upravi in razvoja ustreznih odločitvenih modelov
 • zmožnost uporabe odločitvenih modelov za sprejemanje in analizo odločitev ter analizo različnih scenarijev

5. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • pozna, razume in lahko uporablja metode za analizo odločitvenih problemov in procesov v upravi
 • pozna, razume in lahko uporablja ustrezne metod in tehnik za gradnjo večparameterskih odločitvenih modelov
 • pozna in lahko uporablja programsko opremo za formalizacijo in uporabo odločitvenih modelov
 • pozna, razume in lahko uporablja analize kaj-če, analize občutljivosti in selektivne razlage za analizo odločitev dobljenih z odločitvenim modelom

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • konzultacije
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • Seminarska naloga 70 %
 • Pisni in/ali ustni izpit 30 %

8. Reference nosilca

 • Erman, N., Todorovski, L. (2015) The effects of measurement error in case of scientific network analysis. Scientometrics, let. 104, št. 2, str. 453-473.
 • Simidjievski, N., Todorovski, L., Džeroski, S. (2015) Predicting long-term population dynamics with bagging and boosting of process-based models. Expert systems with applications, let. 42, št. 22, str. 8484-8496.
 • Erman, N., Todorovski, L. (2011) Collaborative network analysis of two egovernment conferences : are we building a community? Electronic journal of e-government, let. 9, št. 2, str. 141-151.
 • Colombo, C., Kunstelj, M., Molinari, F., Todorovski, L. (2011). Participatory policy process design: lessons learned from three European regions. Journal of Balkan & Near Eastern studies, let. 13, št. 1, str. 117-139.