2030 Politike in finančni instrumenti EU

2030 Politike in finančni instrumenti EU

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Zgodovina, dejstva in osnove integriranja EU
 • Institucije in odločanje v EU
 • Finančni okvir in proračun EU
 • Centralizirani/decentralizirani in povratni/nepovratni viri EU
 • Politike EU s pretežno/izključno pristojnostjo EU
 • Politike z deljeno nacionalno/EU pristojnostjo
 • Finančni instrumenti EU za regionalni in urbani razvoj
 • Finančni instrumenti EU za zaposlovanje in socialno vključevanje
 • Finančni instrumenti EU za kmetijstvo in razvoja podeželja (in ribištva)
 • Finančni instrumenti EU za raziskave in inovacije
 • Novi izzivi politik EU in njihovega financiranja
 • Študije primerov politik EU in črpanja sredstev EU

3. Temeljna literatura in viri

 • Baldwin R., Wyplosz C. (2015): The Economics of European Union (5th Edition). New York: McGraw-Hill, (izbrana poglavja) 250 str.
 • Olsen J., McCormick J. (2016): The European Union: Politics and Policies (6th Edition) (izbrana poglavja) 100 str.
 • European Commission (2014): Guidance for Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU instruments. 57 str.
 • European Commission (2014): A beginner’s guide to EU funding: An overview of EU funding opportunities in 2014–20. 48 str.
 • Aktualni domači/tuji članki in gradiva

4. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent pozna in razume teoretična izhodišča, na katerih temeljijo politike EU in njihovi finančni instrumenti
 • študent utemelji delitev nalog in pristojnosti med državami članicami in EU pri izvajanju in spremljanju učinkov politik EU
 • študent analizira politike EU in njihove vire financiranja
 • študent spozna različne pristope in orodja analiziranja politik EU
 • študent zna poiskati finančne vire EU za (so)financiranje izbranih projektov

Kompetence:

 • študent bo zmožen razložiti in primerjati dogajanja na področju politik EU
 • študent bo sposoben razumevanja in analize delovanja EU in njenih politik
 • študent se usposobi za sodelovanje pri pripravljanju s strani EU sofinanciranih nacionalnih oz. lokalnih razvojnih programov
 • študent zna vsebinsko in finančno umestiti javne in zasebne programe/projekte v EU prostor
 • študent zna povezovati in prenašati pridobljeno znanje v prakso

5. Predvideni študijski rezultati

Študent je sposobne/zmožen:

 • samostojno analizirati politike EU v gospodarstvu, družbenih institucijah in politiki
 • prepoznati razloge za izvajanje politik na EU in nacionalni ravni
 • analizirati smiselnost in posledice finančnih mehanizmov EU
 • razumeti organizacijo in funkcioniranje različnih finančnih mehanizmov EU ter z njimi povezanimi finančnimi možnostmi za sofinanciranje projektov in programov držav članic EU
 • študent razume primere iz področja črpanja EU sredstev

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 60 %
 • seminarsko delo in zagovor dela 40 %

8. Reference nosilca

 • ARISTOVNIK, Aleksander, MEZE, Matevž (2017). The impact of supranational fiscal rules on public finance : the case of EMU member states. Global business & economics review. a publication of the Business & Economics Society International, vol. 19, no. 1, str. 38-53.
 • ARISTOVNIK, Aleksander (2015). Regional performance measurement of healthcare systems in the EU : a non-parametric approach. V: Lex localis - Journal of Local Self. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, vol. 13, no. 3, str. 579-593.
 • ARISTOVNIK, Aleksander, OBADIĆ, Alka (2015). The impact and efficiency of public administration excellence on fostering SMEs in EU countries. Amfiteatru economic, vol. 17, no. 39, str. 761-774.
 • MENCINGER, Jernej, ARISTOVNIK, Aleksander, VERBIČ, Miroslav (2014). The impact of growing public debt on economic growth in the European Union. Amfiteatru economic, no. 35, str. 403-414.
 • ARISTOVNIK, Aleksander (2012). The relative efficiency of education and R&D expenditures in the new EU member states. Journal of business economics and management, vol. 13, no. 5, str. 832-848.