2028 Metode za podporo obvladovanju tveganj

2028 Metode za podporo obvladovanju tveganj

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Namen, pregled, izrazoslovje in standard ISO SIST 31000
 • Vzpostavljanje konteksta
 • Prepoznavanje tveganja - analiziranje izvorov tveganj
 • Analiza tveganja
 • Vrednotenje tveganja
 • Pregledne metode ocenjevanja tveganj
 • (Kritična) analiza odpovedi in učinkov  FMEA
 • Študija nevarnosti  in delovanja HAZOP, Analiza tveganj in kritičnih kontrolnih točk HACCP
 • Študija sprememb stanj in matrične metode analiz in odzivov
 • Dokumentiranje tveganj
 • Zasnova okvirja za obvladovanje tveganj
 • Študija primera

3. Temeljna literatura in viri

 • Hyatt N. (2003). Guidelines for Process Hazards Analysis, Hazards Identification & Risk Analysis, Dyadem Press.
 • SIST (2011). Obvladovanje tveganja - Načela in smernice. SIST ISO 31000:2011
 • ISO (2009). Risk management - Risk assessment techniques. IEC/FDIS 31010:2009

4. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent zna prepoznati tveganje v delovnem okolju
 • Študent pozna postopke s področja zajemanja, zbiranja, shranjevanja in uporabe podatkov in informacij za analizo tveganj
 • Študent je sposoben sodelovati pri razvoju načrtov za odpravo / minimiziranje tveganj

Kompetence:

 • Razumevanje in izkazovanje znanja, spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za odkrivanje tveganj
 • Je priučen za uporabo načrtov tveganja
 • Izkazuje sposobnost oblikovanja, implementacije in razvoja učinkovitega upravljanja s tveganji
 • Zna določiti pravi odnos med potencialnim tveganja in  prednostjo pripravljenega scenarija

5. Predvideni študijski rezultati

Študent je zmožen

 • samostojne detekcije tveganj v poslovnem okolju,
 • priprave akcijskega načrta in vodenja aktivnosti za minimiziranje tveganj
 • organiziranja dnevnika tveganj
 • vzpostavitve baze podatkov za registriranje tveganj

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • konzultacije
 • študija primera

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in ustni izpit 60 %
 • študija primera 40 %

8. Reference nosilca

 • Peček, B., Lang, B. (2017). Analiza tveganj v procesu arheoloških izkopavanj. XV. znanstveno posvetovanju o managementu in organizaciji »OBVLADOVANJE TVEGANJ«. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • PEČEK, B., KOVAČIČ, A. (2011). Business process management : use of simulation in the public sector. Economic research, 24, (1), 95-106
 • DEVJAK, S., PEČEK, B. (2005). Monitoring efficiency of the public administration. V: ZADNIK STIRN, L. (ur.), et al. Selected decision support models for production and public policy problems, (SDI-SOR series, no. 3). Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section of Operational Research, 207-238