2027 Organizacijski in managerski razvoj

2027 Organizacijski in managerski razvoj

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič 

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • organizacijski razvoj – pojem, vrednote in cilji
 • sodobne oblike organiziranosti
 • delo v digitalni dobi
 • vitko, agilno in osredotočeno poslovanje
 • agenti sprememb
 • vrednotenje organizacijskega razvoja
 • managerski razvoj in planiranje nasledstev
 • demografske spremembe in razlike med generacijami zaposlenih
 • zavzetost zaposlenih
 • pripadnost zaposlenih
 • čustva in čuječnost pri delu
 • trendi in izzivi managementa

3. Temeljna literatura in viri

 • CHEUNG-JUDGE, Mee-Yan, HOLBECHE, Linda. (2015). Organization Development: A Practitioner's Guide for OD and HR. 2nd Edition. Kogan Page Limited: London. 448 str. – izbrana poglavja.
 • SHAPIRO, Andrea. (2016). Contagious Commitment at Work: Applying the Tipping Point to Organizational Change. Strategy Perspective: Hillsborough. 106 str.
 • ROTHWELL, William. J., JONES, Maureen. (2017). Evaluating Organization Development: How to Ensure and Sustain the Successful Transformation. Routledge. 200 str. – izbrana poglavja.

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • študente opremiti z razumevanjem konceptov organizacijskega in managerskega razvoja
 • študentom omogočiti vpogled v sodobne oblike organiziranosti, problematiko dela v digitalni dobi, nove pristope poslovanja, vrednotenje organizacijskega razvoja ter pristope managerskega razvoja in z njim povezanimi izzivi
 • študente naučiti uporabljati, kritično presojati in vrednotiti študijsko literaturo na področju organizacijskega in managerskega razvoja ter tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse
 • študente spodbuditi in podpreti tako, da bodo razumeli obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere ter znali pridobljeno znanje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju organizacijskega in managerskega razvoja

Kompetence

 • sposobnost presoje poslovnih situacij in z njimi povezanih konceptov in procesov na področju organizacijskega in managerskega razvoja
 • zmožnost uporabe znanja o koristih organizacijskega in managerskega razvoja v združbah, predvsem doseganju večje uspešnosti in učinkovitosti
 • sposobnost ovrednotenja aktualnih izzivov v sodobnih združbah, povezanih s področjema organizacijskega in managerskega razvoja
 • sposobnost sistemskega mišljenja, spodbujanja sodelovanja in razumevanja pomena etičnega vedenja v kontekstu organizacijskega in managerskega razvoja

5. Predvideni študijski rezultati

Študent bo zmožen:

 • oceniti aktualne izzive na področjih organizacijskega in managerskega razvoja
 • predlagati sodobne rešitve izzivov na področjih organizacijskega in managerskega razvoja
 • analizirati in ovrednotiti stanje na področjih organizacijskega in managerskega razvoja v konkretni združbi ter predlagati morebitne spremembe
 • oblikovati model organizacijskega in managerskega razvoja v konkretni združbi
 • sodelovati pri izvedbi ključnih procesov na področjih organizacijskega in managerskega razvoja

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanja
 • priprava študenta na seminarje
 • seminarji
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • pisni (in/ali ustni) izpit 60 %
 • seminarska naloga 40 %

8. Reference nosilca

 • TOMAŽEVIČ, Nina, SELJAK, Janko, ARISTOVNIK, Aleksander. Factors influencing employee satisfaction in the police service : the case of Slovenia. Personnel review, ISSN 0048-3486, 2014, vol. 43, no. 2, str. 209-227. www.emeraldinsight.com/journals.htm. [COBISS.SI-ID 4313518]
 • TOMAŽEVIČ, Nina, SELJAK, Janko, ARISTOVNIK, Aleksander. The interaction between occupational values and job satisfaction in an authoritative public administration organisation. Total quality management & business excellence, ISSN 1478-3363, 2016, vol. , iss. , str., ilustr. www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14783363.2016.1158078, doi: 10.1080/14783363.2016.1158078. [COBISS.SI-ID 4761518]
 • TOMAŽEVIČ, Nina, KOZJEK, Tatjana, STARE, Janez. Does a voluntary job change affect work-family balance. International business research, ISSN 1913-9004, Feb. 2015, vol. 8, no. 2, str. 1-15, graf. prikazi, tabele, doi: 10.5539/ibr.v8n2p1. [COBISS.SI-ID 4528046
 • TOMAŽEVIČ, Nina, SELJAK, Janko, ARISTOVNIK, Aleksander. A three-stage Data Envelopment Analysis approach to measure the effect of job satisfaction on organizational performance in law enforcement agencies«. International Journal of Services and Operations Management, 2015
 • TOMAŽEVIČ, Nina, TEKAVČIČ, Metka, PELJHAN, Darja. Towards excellence in public administration: organisation theory-based performance management model. Total quality management & business excellence, ISSN 1478-3363, 2017, vol. 28, iss. 5/6, str. 578-599, doi: 10.1080/14783363.2015.1102048. [COBISS.SI-ID 22820582]