2026 Inovacije v javnem sektorju

2026 Inovacije v javnem sektorju

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin 

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Pomen inovacij za sodoben in uspešen javni sektor
 • Osnovna terminologija invencijsko-inovacijskega managementa
 • Tehnološki dejavniki inovativnosti
 • Organizacijski dejavniki inovativnosti
 • Tehnike spodbujanja ustvarjalnosti
 • Vrednotenje invencijsko-inovacijskih procesov
 • Zaščita intelektualne lastnine
 • Inovacijske politike v Sloveniji in Evropski uniji
 • Podporne institucije v Sloveniji in Evropski uniji
 • Socialne inovacije in vloga javnega sektorja
 • Pregled inovativnih dosežkov v slovenskem javnem sektorju
 • Prihodnji inovacijski izzivi slovenskega javnega sektorja

3. Temeljna literatura in viri

 • Ropret, M., Fatur, P., Rodman, K., Likar, B. (2011). Factors of successful innovation in services. International journal of services technology and management, 16(3/4), str. 243-261.
 • Mulej, M., Fatur, P. Knez Riedl, J., Kokol, A., Mulej, N., Potočan, V., Prosenak, D., Škafar, B., Ženko, Z. (2008). Invencijsko-inovacijski management z uporabo dialektične teorije sistemov: podlaga za uresničitev ciljev Evropske unije glede inoviranja. Ljubljana: Institut za inovativnost in tehnologijo.
 • Aristovnik, A., Kovač, P., Stare, J., Todorovski, L. (2016). Slovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb = Slovenian public administration at the crossroads of strategic changes. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Likar, B., Fatur., P. (2006). Management inovacijskih in RR procesov v EU. Ljubljana: Institut za inovativnost in tehnologijo.
 • Pollitt, C., Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A comparative analysis-new public management, governance, and the Neo-Weberian state. New York: Oxford University Press.

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študenti spoznajo inovacijske priložnosti javnega sektorja,
 • študenti razumejo osnovno terminologijo invencijsko-inovacijskega managementa,
 • študenti se seznanijo s temeljnimi dejavniki inovativnosti v javnem sektorju,
 • študenti poznajo institucije inovacijskega podpornega okolja,
 • študenti se seznanijo z metodami in  tehnikami inovativnega razreševanja izzivov javnega sektorja.

Kompetence

 • Študenti so zmožni identificirati potrebe po tehnoloških in netehnoloških inovacijah v javnem sektorju,
 • študenti obvladujejo temeljne zakonitosti invencijsko-inovacijskih procesov,
 • študenti so sposobni pravilne aplikacije metod in tehnik za kreiranje idej,
 • študenti prepoznajo ustrezne podporne institucije,
 • študenti obvladujejo vrednotenje posameznih faz invencijsko-inovacijskih procesov.

5. Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje in razumevanje:

Študent opiše inovacijske izzive in relevantne strokovne pojme invencijsko-inovacijskega managementa.
Prav tako je sposoben našteti in opisati temeljne tehnološke in organizacijske dejavnike inovativnosti ter prepoznati in razumeti medsebojne povezave med njimi.

 • Uporaba:

Študent je sposoben na realnih inovacijskih problemih aplicirati ustvarjalne tehnike ter metode vrednotenja invencijsko-inovacijskih procesov.

 • Analiza:

Študent je sposoben analizirati osebne in organizacijske inovacijske izzive ter zmožnosti za razreševanje teh izzivov. Prav tako je na osnovi konkretnih podatkov zmožen analizirati stanje invencijsko-inovacijskih aktivnosti v dani organizaciji.

 • Sinteza:

Študent na osnovi združevanja zaznanih inovacijskih priložnosti z objektivnimi lastnimi podatki in podatki iz okolja snuje nove inovacijske predloge ter jih ustrezno argumentira.

 • Vrednotenje:

Študent oceni pomen in vlogo ključnih resursov pri realizaciji inovacijskih predlogov.
Prav tako zna napovedati upravno-ekonomske učinke teh predlogov.

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • problemsko učenje

7. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit 60 %
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih 10 %
 • seminarska naloga 30 %

8. Reference nosilca

 • Ropret, M., Fatur, P., Likar, B. (2014). Inovacijska in gospodarska uspešnost Slovenije v okolju Evropske unije. V B. Likar (Ured.), O inovativnosti slovenske predelovalne in izbranih storitvenih dejavnosti (str. 25-34), Koper: Fakulteta za management.
 • Ropret, M., Klun, M., Stare, J., Aristovnik, A. (2016). Factors of innovation in public administration : the case of emerging market economies in Eastern Europe. V: Spreading standards, building capacities : European administrative space in progress. Zagreb: NISPAcee.
 • Ropret, M., Aristovnik, A., Klun, M., Stare, J. (2016). Human resources as the precondition for European public sector innovation. V: L. Galetić (Ured), I. Načinović Braje (Ured.), B. Jaković (Ured.), Proceedings, 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship through Human Capital". Zagreb: Faculty of Economics & Business.
 • Ropret, M., Fatur, P., Rodman, K., Likar, B. (2011). Factors of successful innovation in services. International journal of services technology and management, 16(3/4), str. 243-261.
 • Durnik, M., Stare, J., Klun, M., Buzeti, J., Keržič, D. (2015). Inovativno usposabljanje ciljnih družbenih skupin na področju upravne vede, gostujoče predavanje: dr. Marko Ropret. Ljubljana: Fakulteta za upravo.