2025 Davčni sistem in EU

2025 Davčni sistem in EU

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Maja Klun

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Organizacija in naloge davčne uprave v okviru sodelovanja z EU
 • Nacionalni davčni sistemi
 • Evropska pogodba in določbe pvoezane z davki
 • Davčna politika EU v povezavi s prostim pretokom blaga, storitev in kapitala
 • Smernice EU povezane z davki
 • Harmonizacija neposrednih davkov
 • Harmonizacija posrednih davkov
 • Sodišče EU in obdavčenje
 • Primeri odločitev sodišča EU – študije primerov
 • Davčni nadzor in sodelovanje v EU
 • Davčno utajevanje in davčne oaze
 • Ukrepi zoper škodljivo davčno konkurenco v EU

3. Temeljna literatura in viri

4. Cilji in kompetence

Študent:

 • Ovrednoti delovanje davčnega sistema v okvirih Evropske unije
 • Presodi suverenost držav pri izvajanju davčne politike
 • Preveri harmonizacijo davkov v EU
 • Problematizira in analizira vpliv odločitev evropskega sodišča na davčno politiko držav članic ter
 • Utemelji ukrepe proti davčnim utajam in škodljivi davčni konkurenci.

Kompetence

 • sposobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj, problemov in vsebin davčnega sistema v okvirih EU
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj
 • presojanje različnih ureditev davčnega sistema v EU in svetu
 • sposobnost analize, sinteze in evalvacije davčne politike v primerjavi s tujino
 • razumevanje in presojanje razlik davčnih ureditev v svetu, sposobnost odločanja

5. Predvideni študijski rezultati

 • Študent bo zmožen razumeti in presojati novosti na področju davčnega sistema v okvirih EU.
 • Študent bo znal interpretirati odločitve evropskega sodišča v davčnih zadevah.
 • Študent bo sposoben zbrati in interpretirati ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o tem kako zadeve izboljšati ali nadgraditi.

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • medpredmetno povezovanje
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • ustni izpit 50 %                            
 • seminarsko delo (npr. seminarska naloga ali študija primera ali problemska naloga) 50 %

8. Reference nosilca

 • KLUN, Maja. (2014). Slovenian experiences and lesson from tax reforms. V: BLAŽIĆ, Helena (ur.), OTT, Katarina (ur.), ŠIMOVIĆ, Hrvoje (ur.). Tax reforms : experiences and perspectives : conference proceedings, Zagreb, 20 june 2014. Zagreb: Institute of Public Finance, str. 149-156.
 • KLUN, Maja, ŠTAMBUK, Ana. (2015). Tax expertsʼ opinion on the tax system in Slovenia. Ejournal of tax research, vol. 13, no. 3, str. 784-798.
 • KLUN, M., SLABE ERKER, R. (2009). Business views of the quality of tax, environment and employment regulation and institutions : the Slovenian case. International Review of Administrative Science, 75, št. 3, str. 529-548.