2024 Okoljsko in trajnostno pravo

2024 Okoljsko in trajnostno pravo

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar, dr. Tina Sever

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Zgodovinska in filozofska izhodišča okoljskega in trajnostnega prava
 • Temeljna načela okoljskega in trajnostnega prava
 • Globalna okoljska politika, varstvo okolja in trajnostno pravo na supranacionalni ravni
 • Ustavnopravni temelji okoljskega prava
 • Podnebne in druge okoljske spremembe in vpliv na temeljne človekove pravice
 • Varstvo okolja – nacionalna ureditev
 • Postopki na področju prostora in gradenj in okoljski upravni postopki
 • Okoljska odgovornost
 • Sodni nadzor in alternativno reševanje sporov
 • Ureditev varstva in upravljanja voda
 • Ureditev varstva in upravljanja gozdov, varstvo živali, rastlin in ohranjanje narave
 • Upravljanje z (nevarnimi) odpadki

3. Temeljna literatura in viri

 • Dernbach, J.C., Mintz, J. A. (2011). Environmental Laws and Sustainability: An Introduction. Sustainability, št. 3, 531-540. Skupaj 9 strani.
 • Dupuy, P. M., Viñuales, J. E. (2015). International Environmental Law. Cambridge University Press. Izbranih 50 strani.
 • Kramer, L. (2016). EU Environmental Law. 8th Edition, University Edition, Sweet & Maxwell. Izbranih 50 strani.
 • Penca, J. (2016). Prispevek OZN k razvoju mednarodnega okoljskega prava. Teorija in praksa, 53(1) (jan.-feb. 2016) 103-117, 261. 14 strani.
 • Pichler, D., Pucelj Vidović, T. (avtor, avtor dodatnega besedila), Pličanič, S. (avtor, ured.), Pirnat, R., Kelšin, S. (2010). Komentar Zakona o varstvu okolja. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti. Izbranih 20 strani.
 • Pličanič, S. (2015). Kako do učinkovitega prostorskega načrtovanja?: (odprta vprašanja in predlogi sprememb). Javna uprava, 51(1/2) 9-52, 170-171. Izbranih 20 strani.
 • Sever, T. (2015). Posebnosti in dileme na področju prostora in gradenj. V P. Kovač (ured.) et al., Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora, (PPP) (str. 160-239). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. Izbranih 20 strani.
 • Šurm, L. (avtor, ured.) (2011). Komentar Ustave Republike Slovenije: dopolnitev - A. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije. Izbranih 20 strani.

4. Cilji in kompetence

Cilji
Študent

 • razume in interpretira pomen trajnostnega razvoja na področju okolja in prostora,
 • analizira trende okoljskega in trajnostnega prava v svetu,
 • nacionalno ureditev okoljskega prava kritično ovrednoti v kontekstu mednarodnega prostora,
 • uporabi pravila posebnih upravnih postopkov na področju prostora, gradenj ter okolja.

Kompetence

 • sposobnost kritično ovrednotiti trende ureditve na nacionalni ravni in globalno,
 • sposobnost identificiranja, analize problemov na izbranih področjih in oblikovanja priporočil inovativnih rešitev,
 • sposobnost reševanja konkretnih pravnih problemov z aplikacijo teorije,
 • sposobnost analize relevantne sodne prakse.

5. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študent zna opredeliti ustavna izhodišča in temeljna načela, trende okoljskega in trajnostnega prava na nacionalni in mednarodni ravni. Zna analizirati izbrano sodno prakso, identificirati temeljne probleme izbranega področja ter predlagati rešitve. Teoretično znanje zna uporabiti v praksi za vodenje posebnih upravnih postopkov.

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • konzultacije
 • študija primera
 • problemsko učenje

7. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit 60 %
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih 40 %

8. Reference nosilca

 • Rakar, I., Tičar, B. (2012). Ekocentrična in partnerska razsežnost okoljskega prava. V G. Meško, (ured.), A. Sotlar (ured.), K. Eman (ured.), Ekološka kriminaliteta in varovanje okolja - multidisciplinarne perspektive (str. 187-208). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede.
 • Rakar, I., Tičar, B. (2011). Nekatera vprašanja upravnopravnega varstva okolja v Republiki Sloveniji. Varstvoslovje, 13(1) 5-19.
 • Rakar, I., Tičar, B. (2015). The rulemaking procedure - definition, concepts and public participation. Danube, issue 2, str. 109-119.
 • Sever, T., Đulabić, V., Kovač, P. (2016). Regional analysis of construction permitting procedures in Slovenia and Croatia. Journal for European environmental & planning law, 13(3/4) 375-393.
 • Sever, T., Đulabić, V., Kovač, P. (2016). Prenova postopka izdaje gradbenih dovoljenj v Sloveniji in na Hrvaškem z usmerjenostjo k investitorjem. V A. Aristovnik (ured.) et al., Slovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb = Slovenian public administration at the crossroads of strategic changes, (Upravna misel) (str. 165-181). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Sever, T. (2015). Posebnosti in dileme na področju prostora in gradenj. V P. Kovač (ured.) et al., Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora, (PPP) (str. 160-239). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.
 • Sever, T., Petkovšek, V. (2014). Optimizacija postopkov izdaje gradbenih dovoljenj za izboljšanje investicijske sposobnosti gospodarstva. V Celovito prestrukturiranje? : odgovor je kakovost : strokovni prispevki, 23. letna konferenca SZKO, 13. in 14. november 2014, Portorož. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost in odličnost.