2023 Davčno procesno pravo

2023 Davčno procesno pravo

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Pomen, vrste in viri javnih dajatev in inovativne davčne (procesne) regulacije v javnem upravljanju. Viri davčnega procesnega prava, subsidiarna raba. Evropeizacija na davčnem področju: predpisi in sodna praksa.
 • Vrste in pravna narava aktov v davčnem postopku. Zavezujoča informacija, APA sporazumi.
 • Davčni postopki kot primer posebnega upravnega postopka in ustavno enako varstvo pravic s primeri iz sodne prakse.
 • Opredelitev davkov kot javnopravnih obveznosti in njihovo učinkovito pobiranje v javnem interesu, skladnost in davčna vrzel, odprava administrativnih ovir, alternativno reševanje davčnih sporov. Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah v EU; izmenjava informacij.
 • Temeljna načela davčnih postopkov (zakonitost, materialna resnica, sorazmernost etc.)
 • Udeleženci v davčnih postopkih in njihov procesni položaj.
 • Vrste davčne obveznosti in načini njihove izpolnitve (obračun, odtegljaj, napoved in odmerna odločba, samoprijava). Prostovoljna izpolnitev davčne obveznosti: pristopi; status AEO in velikih podjetij.
 • Faze in posebne značilnosti davčnih in carinskih postopkov (od začetka postopka, vročanja, e-poslovanja do pravnih sredstev).
 • Carinsko procesno pravo EU s primeri posebnih postopkov.
 • Pomen in tek davčnega inšpiciranja ter druge oblike davčnega nadzora.
 • Načela, viri in sredstva davčne izterjave.
 • Dohodninski postopek (informativni izračun, ugovor, roki).

3. Temeljna literatura in viri

 • Jerovšek, T., Kovač, P. (2008). Posebni upravni postopki. Ljubljana: Fakulteta za upravo, izbranih 80 str.
 • Kovač, P. (2012). Selected Slovene tax procedure act's simplifications and theirs implementation. Podjetje in delo, 38(2) 395-416
 • Kovač, P. (2016). Pravna narava zavezujoče informacije med teorijo in prakso. Podjetje in delo, 42(8) 1557-157
 • Nykel, W., Set, M., et al. (2009). Protection of taxpayer's rights: European, international and domestic tax law perspective. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer, izbranih 50 str.
 • Perrou, K. (2014). Taxpayer Participation in Tax Treaty Dispute Resolution. Amsterdam: IBFD.
 • Kovač, P. (2018). The potentials and limitations of tax dispute prevention and alternative resolution mechanisms. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 39, br. 4, str. 1505-1531.
 • Podlipnik, J., v Avbelj, M. (2019). Komentar Ustave RS; komentar k členu 147, Del 2: str. 367-372. Nova Gorica: Nova univerza, EPF.
 • Letna poročila FURS, www.fu.gov.si/o_financni_upravi/letna_porocila/.

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • kritično razumevanje vloge davkov in davčnih postopkov v javnem upravljanju
 • razumevanje in vrednotenje ter predlaganje izboljšav davčno-procesnega prava z uravnoteženjem učinkovitosti in demokratičnosti v EU in RS, vključno z enakim varstvom pravic
 • usposobljenost za razlago pomena in vsebin temeljnih davčno-procesnih načel ter njihove uporabe v konkretnih primerih z analizo izbranih davčnih institutov
 • razvijanje mreženja, skupinskega dela, nastopanja in javne argumentacije
 • razvijanje upravne etike ter davčne kulture

Kompetence

 • sposobnost inovativnega, prek disciplinarnega in kritičnega vrednotenja davčne regulacije in davčno-procesne statistike
 • zmožnost avtonomnega reševanja davčno-procesnih problemov skozi ustavna in davčna načela
 • sposobnost refleksije in kritične analize ter pravno-etične presoje
 • zmožnost konstruktivno mrežiti in delovati v skupini ter javno zagovarjati stališče
 • obvladanje strokovne terminologije v slovenskem in angleškem jeziku

5. Predvideni študijski rezultati

Študent zna:

 • pojasniti in razvijati inovativno vlogo davčnega procesnega prava v dobrem javnem upravljanju
 • povzeti in razčleniti temeljna davčno- procesna načela v EU in Sloveniji
 • analizirati in vrednotiti skladnost posebnih davčnih pravil glede na ustavno enako varstvo pravic
 • kategorizirati različne davčne postopke in pravila za določeno razmerje
 • javno argumentirati rešitev izbrane davčno-procesnega problema

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • skupinska seminarska naloga z debato pro et contra (analiza literature in primerov iz prakse, statistična in primerjalna analiza,  raziskava s terenskim delom)
 • problemsko učenje
 • konzultacije
 • gostujoče predavanje iz prakse

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 60 %
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih 10 %
 • skupinska analiza argumentacija študije primera z debato 30 %

8. Reference nosilca

 • Kovač, P., v Jerovšek, T. et al. (2008). Zakon o davčnem postopku s komentarjem. Ljubljana: Davčno-izobraževalni inštitut; Maribor: Davčni inštitut.
 • Kovač, P. (2018). The potentials and limitations of tax dispute prevention and alternative resolution mechanisms. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 39, br. 4, str. 1505-1531.
 • Kovač, P., Jukič, T. (2017). Recent regional developments in red tape reduction - a content analysis of Web of Science journals. Lex Localis, Vol. 15, no. 3, str. 433-457.
 • Ravšelj, D., Kovač, P., Aristovnik, A. (2019). Tax-related burden on SMEs in the European Union: the case of Slovenia. Mediterranean journal of social sciences, vol. 10, no. 2, str. 69-79.
 • Čas, P., Filipčič, K., Fišer, Z., Gril, S., Jenull, H., Kovač, P., Maček Guštin, Š., Orel, N., Perpar, M., Selinšek, L. (2018). Zakon o prekrških : (ZP-1) : s komentarjem. Ljubljana: Lexpera, GV založba. 1205 str.