2023 Davčno procesno pravo

2023 Davčno procesno pravo

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Druge oblike študija: 97
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Pomen, vrste in viri javnih dajatev in inovativne davčne (procesne) regulacije v javnem upravljanju. Evropeizacija na davčnem področju: predpisi in sodna praksa.
 • Davčni postopki kot primer posebnega upravnega postopka in ustavno enako varstvo pravic.
 • Opredelitev davkov kot javnopravnih obveznosti in njihovo učinkovito pobiranje v javnem interesu ter odprava administrativnih ovir. Alternativno reševanje sporov.
 • Temeljna načela davčnih postopkov.
 • Vrste in pravna narava aktov v davčnem postopku. Zavezujoča informacija.
 • Udeleženci v davčnih postopkih in njihov procesni položaj.
 • Vrste davčne obveznosti in načini njihove izpolnitve. Prostovoljna izpolnitev davčne obveznosti: pristopi in status AEO.
 • Faze in posebne značilnosti davčnih in carinskih postopkov.
 • EU carinsko procesno pravo s primeri posebnih postopkov.
 • Pomen in tek davčnega inšpiciranja ter druge oblike davčnega nadzora.
 • Načela, viri in sredstva davčne izterjave.
 • Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah v EU z evropsko sodno prakso.

3. Temeljna literatura in viri

 • Kovač, P. et al. (2015). Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, izbranih 100 str.
 • Jerovšek, T., Kovač, P. (2008). Posebni upravni postopki. 1. ponatis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, izbranih 80 str.
 • Jerovšek, T. et al. (2008). Zakon o davčnem postopku s komentarjem. Ljubljana: Davčno-izobraževalni inštitut; Maribor: Davčni inštitut, izbranih 50 str.
 • Kovač, P. (2016). Pravna narava zavezujoče informacije med teorijo in prakso. Podjetje in delo, 42(8) 1557-1574.
 • Kovač, P. (2012). Selected Slovene tax procedure act's simplifications and theirs implementation. Podjetje in delo, 38(2) 395-416.
 • Nykel, W., Set, M., et al. (2009). Protection of taxpayer's rights: European, international and domestic tax law perspective. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer, izbranih 50 str.
 • Lang, M. et al. (2010). Procedural rules in tax law in the context of European union and domestic law. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, izbranih cca 50 str.
 • Kostelec, A. (2017). Carinski upravni postopki, ppt za gostujoče predavanje.
 • Spletna stran FURS: www.fu.gov.si in praksa SEU in US RS: curia.europa.eu/juris/recherche.jsf; www.us-rs.si/odlocitve/vse-odlocitve/

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • kritično razumevanje vloge davkov in davčnih postopkov v javnem upravljanju
 • razumevanje in vrednotenje ter predlaganje izboljšav davčno-procesnega prava z uravnoteženjem učinkovitosti in demokratičnosti v EU in RS, vključno z enakim varstvom pravic
 • usposobljenost za razlago pomena in vsebin temeljnih davčno-procesnih načel ter njihove uporabe v konkretnih primerih z analizo izbranih davčnih institutov
 • razvijanje mreženja, skupinskega dela, nastopanja in javne argumentacije
 • razvijanje upravne etike ter davčne kulture

Kompetence

 • sposobnost inovativnega, prek disciplinarnega in kritičnega vrednotenja davčne regulacije in davčno-procesne statistike
 • zmožnost avtonomnega reševanja davčno-procesnih problemov skozi ustavna in davčna načela
 • sposobnost refleksije in kritične analize ter pravno-etične presoje
 • zmožnost konstruktivno mrežiti in delovati v skupini ter javno zagovarjati stališče
 • obvladanje strokovne terminologije v slovenskem in angleškem jeziku

5. Predvideni študijski rezultati

Študent zna:

 • pojasniti in razvijati inovativno vlogo davčnega procesnega prava v dobrem javnem upravljanju
 • povzeti in razčleniti temeljna davčno- procesna načela v EU in Sloveniji
 • analizirati in vrednotiti skladnost posebnih davčnih pravil glede na ustavno enako varstvo pravic
 • kategorizirati različne davčne postopke in pravila za določeno razmerje
 • javno argumentirati rešitev izbrane davčno-procesnega problema

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • skupinska seminarska naloga (analiza primerov, primerjalne zakonodaje, sodelovanje pri raziskavi s terenskim delom in/ali medpredmetno sodelovanje)
 • problemsko učenje
 • konzultacije
 • gostujoče predavanje iz prakse

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 60 %
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih 10 %
 • skupinska analiza in javna argumentacija študije primera z debato 30 %

9. Reference nosilca

 • Kovač, P. (2015). Posebnosti in dileme davčnega in inšpekcijskega nadzora. V P. Kovač (ured.) et al., Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora (str. 281-407). Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.
 • Kovač, P. (2016). Sistemska analiza problematike ureditve in izvajanja inšpekcijskega nadzora v Sloveniji in EU. V P. Kovač (ured.) et al., Inšpekcijski nadzor: razprave, sodna praksa in komentar zakona (str. 19-48). Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.
 • Kovač, P. (2016). Pravna narava zavezujoče informacije med teorijo in prakso. Podjetje in delo,  42(8) 1557-1574.
 • Kovač, P. (2012). Selected Slovene tax procedure act's simplifications and theirs implementation. Podjetje in delo, 38(2) 395-416.
 • Kovač, P. (2014). Effective conflict resolution in administrative proceedings in Slovenia: a theoretical and empirical analysis. V D. C. Dragoş (ured.), B. Neamtu (ured.), ADR in European administrative law (str. 365-392). Berlin; Heidelberg: Springer.