2022 Seminar osebnega razvoja

2022 Seminar osebnega razvoja

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: /
 • Druge oblike študija: 59
 • Individualno delo: 40
 • Nosilec: dr. Tatjana Kozjek

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Kariera in razumevanje karierne poti
 • Samo-ocenitev in ozaveščanje
 • Določanje osebnih in profesionalnih ciljev
 • Verbalno in neverbalno komuniciranje
 • Učinkovitost lastnega dela
 • Samopromocija in mreženje
 • Poslovni bonton
 • Priprava gradiv za zaposlitev
 • Iskanje zaposlitve
 • Zaposlitveni intervju (priprava in izvedba)
 • Profesionalnost v poslovnem svetu
 • Osebni in strokovni razvoj

3. Temeljna literatura in viri

 • Brown, D. (2011). Career Information, Career Counseling and Career Development (11th Edition), The Merrill Counseling.
 • Mihalič, R. (2011). Kako razvijam kariero. Ljubljana: Mihalič in Partner, založba poslovne literature.
 • Maurya, A. (2015). Delaj vitko. Ljubljana: Založba Pasadena.
 • Košnik, B. (2007). 24 ur poslovnega bontona. Ljubljana: Astra, d.o.o. (izbrana poglavja 140 strani)
 • Benedetti, K. (2008). Protokol, simfonija forme. Ljubljana: Planet GV (Izbrana poglavja 200 strani)

4. Cilji in kompetence

Študent :

 • razume pomen načrtovanja karierne poti,
 • obvlada različne tehnike komuniciranja,
 • razume pomen samopromocije in mreženja,
 • pozna poslovni bonton,
 • obvlada tehnike zaposlitvenega razgovora.

Kompetence:

 • razumevanje vloge in pomena načrtovanja kariere,
 • zmožnost verbalnega in neverbalnega komuniciranja,
 • razumevanje samopromocije in mreženja,
 • zmožnost prezentiranja,
 • zmožnost poslovnega sodelovanja.

5. Predvideni študijski rezultati

Študent pozna metode in tehnike načrtovanja in razvoja kariere. Sposoben je pisne, verbalne in neverbalne komunikacije ter uporabe učinkovitih tehnik prezentacije. Na osnovi pridobljenega znanja pozna značilnosti zaposlitvenega razgovora in poslovnega sodelovanja. Študent zna oblikovati osebni karierni načrt in razume pomen samopromocije ter mreženja.

6. Metode učenja in poučevanja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarsko delo / projektno delo
 • nastopi in predstavitve
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

7. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit in/ali ustni izpit, aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje, test, esej), projektno delo, nastopi, predstavitve) (pogoj: pozitivna ocena izpita). 60 %
 • Pregled literature na temo magistrskega dela (nosilec predvideni mentor magistrskega dela). 40 %
 • Pozitivno opravljen izpit je pogoj za pripravo pregleda literature

8. Reference nosilca

 • Kozjek, T. (2014). Varnost zaposlenih v Sloveniji v letu 2011 = Employee security in Slovenia in 2011. V: Setnikar-Cankar, S. (ur.), Stare, J. (ur.), Pevcin, P. (ur.). Ekonomika in menedžment v javnem sektorju v razmerah gospodarske krize, (Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, str. 15-26. [COBISS.SI-ID 4436654]
 • Kozjek, T., Tomaževič, N., Stare, J. (2014).  Work-life balance by area, actual situation and expectations: the overlapping opinions of employers and employees in Slovenia. Organizacija, 47(1), str. 35-51. ISSN 1318-5454. organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/download/547/984.doi: 10.2478/orga-2014-0004. [COBISS.SI-ID 4303278].
 • Tomaževič, N., Kozjek, T., Stare, J. (2015). Does a voluntary job change affect work-family balance. International business research, 8(2), str. 1-15. ISSN 1913-9004.doi: 10.5539/ibr.v8n2p1.[COBISS.SI-ID 4528046].
 • Kozjek, T., Ferjan, M. (2015). Organizational flexibility, employee security and organizational efficiency: a case study of Slovenian public and private sector organizations. Organizacija, 48(1), str. 3-22. ISSN 1318-5454. organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/610/1034.doi: 10.1515/orga-2015-0001. [COBISS.SI-ID 7408403].