2021 Evropske javne finance

2021 Evropske javne finance

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Maja Klun

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Razvoj Evropskega finančnega sistema
 • Proračunski izzivi širitve EU
 • Evropski finančni okvir
 • Proračunska poraba EU
 • Načela evropskega proračuna
 • Postopek sprejemanja EU proračuna
 • Struktura prihodkov EU proračuna
 • Struktura odhodkov EU proračuna
 • Izvrševanje proračuna EU
 • Notranji in zunanji nadzor
 • Operacije izven proračuna
 • Povezanost evropskega in nacionalnih proračunov

3. Temeljna literatura in viri

 • European Commission. (2008). European Union Public Finance. 4th ed. Office for Official Publication of the European Communities, Luxembourg.
 • De Feo, Alfredo in Laffan Brigid (ur) (2016). Eu own reources: Momentum for a reform? European University Institute. Dostopno na cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/39112/Ebook_RSCAS_2016.pdf
 • Aktualni članki in statistika s področja evropskega finančnega okvira (seznam na predavanjih)

4. Cilji in kompetence

Študent:

 • utemelji mehanizme evropskega javnega financiranja
 • oceni postopke in  procese v izvajanju evropskih javnih financ
 • presodi učinkovitost zbiranja in razdeljevanje prihodkov EU proračuna
 • razčleni instrumente prerazporejanja javnofinančnih sredstev glede na namene
 • primerja proračun EU glede na različne vidike (časovni, povezanosti med nacionalnim in evropskim)

Kompetence

 • zmožnost samostojnega raziskovalnega dela
 • sposobnost nastopanja,
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj
 • sposobnost argumentiranja predstavljenih rešitev strokovni javnosti,
 • sposobnost razumevanja instrumentov in mehanizmov Evropskih javnih financ,
 • sposobnost ocenjevanja in obvladovanja ekonomskih politik povezanih z evropskimi javnimi financami

5. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo zmožni razumeti razvoj in pomen EU javnih financ
 • Študenti bodo poznali delovanje mehanizmov EU proračuna
 • Študenti bodo sposobni argumentirati različne namene evropske proračunske porabe
 • Študenti bodo znali kritično presojati evropski proračunski proces in z njim povezane politike

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit 60 %
 • seminarska delo (projektna naloga, seminarska naloga) in zagovor dela 40 %

8. Reference nosilca

 • KOTNIK, Žiga, KLUN, Maja. (2013) Is EU effectively and efficiently using public funds in a case of waste pollution? : Elektronski vir. World journal of environmental research, vol. 3, no. 1
 • KLUN, Maja, SLABE ERKER, Renata (2012). Zaznavanje razvoja trajnostnega kmetijstva = Perceived development of sustainable agriculture. Uprava, ISSN 1581-7555, jun. 2012, letn. 10, št. 2, str. 29-70
 • KOTNIK, Žiga, KLUN, Maja. (2016) A performance budgeting model in the environmental perspective. V: MOKRYŠ, Michal (ur.), BADURA, Štefan (ur.). Proceedings in advanced research in scientific areas, (Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (CD-ROM), ISSN 1338-9831, ISSN 2453-6962). Zilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
 • KOTNIK, Žiga, KLUN, Maja. (2014). Statistical methodology in the scope of performance budgeting. V: ŠUVAK, Nenad (ur.). Proceedings. Osijek: J.J. Strossmayer University of Osijek, Department of Mathematics, str. 159-163.