2020 Trajnostni razvoj

2020 Trajnostni razvoj

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Izzivi trajnosti
 • Osnovni pojmi s področja trajnosti
 • Trajnostni razvoj in družbena odgovornost
 • Trajnostno upravljanje
 • Družbene inovacije in socialna ekonomija
 • Socialno podjetništvo
 • Ravnanje trajnostne verige vrednosti
 • Trženje in komuniciranje trajnosti
 • Merjenje družbenega vpliva
 • Stanje v EU
 • Stanje v Sloveniji
 • Dobre prakse s področja trajnosti in socialne ekonomije

3. Temeljna literatura in viri

 • THIELE, L. P. (2017). Sustainability (Key concepts). 2nd Edition. Polity Press: Cambridge.
 • WEYBRRECHT, G. (2014). The sustainable MBA: A business guide to sustainability. 2nd Edition. Wiley, Chichester.
 • EC (European Commission). (2014). A map of social enterprises and their eco-systems in Europe. ec.europa.eu/social/main.jsp (Accessed 16 August 2016)
 • ROBERTSON, M. (2017). Communicating Sustainability: Making sustainability legible. Routledge: London.

4. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študentje razumejo izzive, s katerimi se bomo v prihodnjih desetletjih soočali kot globalna skupnost in vrednotijo, kako lahko k njihovemu reševanju prispevajo posamezniki, združbe, vlade, nevladne organizacije in različna omrežja,
 • spodbuditi študente za razumevanje problematike globalne trajnosti, družbene odgovornsoti in socialne ekonomije, in jih opremiti s prakzičnimi veščinami za razvoj in udejanjanje rešitev za trajnostne in družbeno odgovorne izzive,
 • študente opremiti z znanjem o orodjih, udeležencih, okvirih in dobrih praksah s področij trajnostnega razvoja in socialne ekonomije,
 • študentje se seznanijo s pomembnostjo in hitro rastočimi možnostmi v sektorju, ki se bo dinamično razvijal in omogočal nove zaposlitvene možnosti

Kompetence:

 • sposobnost razumeti koncepte trajnosti, družbene odgovornosti in socialne ekonomije ter razmerij med njimi,
 • zmožnost pristopa k perečim problemom in oblikovanju rešitev, usmerjenih v prihodnost ter vedenja, kako delovati na preseku različnih disciplin,
 • sposobnost odgovornega ravnanja s sredstvi in optimiranja okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivov združb
 • zmožnost sistemskega razmišljanja, spodbujanja sodelovanja in razumevanja pomembnosti etičnega vedenja

5. Predvideni študijski rezultati

Študent bo sposoben:

 • razlikovati med trajnostjo, družbeno odgovornostjo in socialno ekonomijo,
 • identificirati udeležence in orodja za trajnostni razvoj ter družbeno odgovorno ravnanje in izvedbo,
 • analizirati stanje na področju socialne ekonomije v EU in v posamezni državi,
 • povzeti ključne izzive prihdnjega razvoja na področjih okolja, ekonomije in socialnih zadev,
 • razpravljati o inovativnih izdelkih in storitvah in/ali vključiti trajnost v svoje obstoječe področje odgovornosti.

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • priprava študenta na seminar
 • seminar
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit 60 %
 • seminarska naloga 40 %

8. Reference nosilca

 • TOMAŽEVIČ, Nina, CANTELE, Silvia. Social entrepreneurship and social enterprises in Slovenia : strengths and weaknesses from an analysis of the institutional framework : chapter 1 V: MAHER, Chi (ur.). Handbook of research on value creation for small and micro social enterprises, (Advances in logistics, operations, and management science (ALOMS) book series, ISSN 2327-350X, ISSN 2327-3518). Hershey: IGI Global. 2019, str. 207-228, tabele. [COBISS.SI-ID 5269934]
 • TOMAŽEVIČ, Nina, CANTELE, Silvia. A comparative analysis of institutional frameworks for social enterprises in Italy and Slovenia. Verona: Università di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, 2016. 203 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4870318]
 • TOMAŽEVIČ, Nina. Socially responsible management in public administration. V: MULEJ, Matjaž (ur.), DYCK, Robert G. (ur.). Social responsibility - sustainability, education and management, (Social responsibility beyond neoliberalism and charity, ISSN 2352-3336, Vol. 2). [S. l.]: Bentham eBooks, 2014, str. 200-228, ilustr. www.eurekaselect.com/123211/chapter/socially-responsible-management-in-public-administratio, doi: 10.2174/9781608059041114020011. [COBISS.SI-ID 4398254]
 • TOMAŽEVIČ, Nina. Družbena odgovornost in odličnost javne uprave, (Upravna misel). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2011. XVIII, 319 str., ilustr. ISBN 978-961-262-043-1. [COBISS.SI-ID 257379584]
 • TOMAŽEVIČ, Nina, TEKAVČIČ, Metka, PELJHAN, Darja. Towards excellence in public administration: organisation theory-based performance management model. Total quality management & business excellence, ISSN 1478-3363, 2017, vol. 28, iss. 5/6, str. 578-599, doi: 10.1080/14783363.2011102048. [COBISS.SI-ID 22820582]