2018 Mehanizmi javnega financiranja

2018 Mehanizmi javnega financiranja

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Maja Klun

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Funkcije javnih financ v upravljanju javnega sektorja
 • Mehanizmi javnih financ
 • Javnofinančno upravljanje
 • Javno premoženje in investiicje
 • Prerazdelitev dohodkov - fiskalno mešanje
 • Prednosti in slabosti prerazdeljevanja
 • Mere prerazdeljevanja
 • Analiziranje javnih odhodkov
 • K rezultatom usmerjeni proračun
 • Cilji in indikatorji javne porabe
 • Računovodenje proračuna
 • Lokalne javne finance

3. Temeljna literatura in viri

 • Atkinson, A.B. and Bourguignon, F. (ur.) (2015) . Handbook  of Income Distribution, vol 2, pogl. 1, 2, 6, 11 in 19.
 • Zakonodaja s področja davkov, proračuna, davčnega postopka in davčne uprave (podrobnejši seznam na predavanjih).
 • Članki za posamezna področja javnofinančnih prihodkov in odhodkov (seznam na predavanjih)

4. Cilji in kompetence

Študent:

 • utemelji instrumente in mehanizme javnega financiranja
 • oceni upravljavske procese v izvajanju javnih politik
 • presodi učinkovitost prerazdeljevanje dohodka s pomočjo javnih financ
 • razčleni instrumente prerazporejanja javnofinančnih sredstev na državnem in lokalnem nivoju
 • primerja mehanizme znotraj EU

Kompetence

 • zmožnost samostojnega raziskovalnega dela
 • sposobnost nastopanja,
 • sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj
 • sposobnost za skupno reševanje zahtevnejših problemov na področju mehanizmov javnih financ,
 • sposobnost argumentiranja predstavljenih rešitev strokovni javnosti,
 • sposobnost obvladovanja instrumentov, mehanizmov in institucij javnih financ pri izvajanju ekonomske politike,
 • sposobnost ocenjevanja in obvladovanja ekonomskih politik povezanih z javnimi financami

5. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo zmožni razumeti in rešiti probleme s področja javnega financiranja
 • Študenti bodo poznali delovanje mehanizmov javnega financiranja
 • Študenti bodo sposobni argumentirati različne rešitve prerazdeljevanja dohodka v družbi
 • Študenti bodo znali kritično presojati proračunski proces in z njim povezane politike

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • raziskovalno delo
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit 80 %
 • seminarska delo (projektna naloga, seminarska naloga, problemska naloga) in zagovor dela 20 %

8. Reference nosilca

 • RAKAR, Iztok, TIČAR, Bojan, KLUN, Maja. (2014). Territorial changes to municipalities and inter-municipal cooperation : a comparative overview and orientations for Slovenia. Lex localis, vol. 12, no. 3, str. 732-749.
 • KLUN, M. (2006). High level of centralization and local debt in Slovenia. V: 14th NISPAcee Annual Conference, Ljubljana, May 12-13, 2006. Public administration and public policy in emerging Europe & Eurasia: for professionalism, impartiality and transparency : presented papers from 14th NISPAcee Annual conference : Ljubljana, Slovenia, May 11-13. NISPAcee, Ljubljana, [12] str.
 • KOTNIK, Žiga, KLUN, Maja. (2013) Is EU effectively and efficiently using public funds in a case of waste pollution? : Elektronski vir. World journal of environmental research, vol. 3, no. 1
 • KLUN, Maja. (2014). Slovenian experiences and lesson from tax reforms. V: BLAŽIĆ, Helena (ur.), OTT, Katarina (ur.), ŠIMOVIĆ, Hrvoje (ur.). Tax reforms : experiences and perspectives : conference proceedings, Zagreb, 20 june 2014. Zagreb: Institute of Public Finance, str. 149-156