2015 Pravni vidiki menedžmenta kadrov v upravi

2015 Pravni vidiki menedžmenta kadrov v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezn
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Druge oblike študija: 97
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Zvone Vodovnik

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Menedžment kot veda in menedžment kadrov kot posebna interdisciplinarna veda ter pravni akti ter pravne norme
 • Ustavni in mednarodnopravni akti  o razmerjih med zaposlenimi ter delodajalci ter njihova uporaba
 • Analiza pravnega položaja zaposlenih v javnem sektorju z vidika uresničevanja monizma delovnih razmerij
 • Zaposlovanje v javnem sektorju
 • Pravice, obveznosti in odgovornosti javnih uslužbencev.
 • Organi odločanja in postopek odločanja o delovnih razmerjih v javnem sektorju.
 • Prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev.
 • Socialni dialog v zasebnem in javnem sektorju.
 • Kolektivna pogajanja v javnem sektorju
 • Delavska participacija v javnem sektorju
 • Preprečevanje in razreševanje pravnih in interesnih sporov v javnem sektorju
 • Stavka v javnem sektorju

3. Temeljna literatura in viri

 • Vodovnik, Z., Tičar L. , 2016. Osnove delovnega in socialnega prava, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 200 strani.
 • Vodovnik, Z., Tičar L., 2014. Pravni položaj javnih uslužbencev in monizem delovnih razmerij = The legal postition of the civil servants and monism of the employment relations. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 150 strani.
 • Zakonodaja in sodna praksa s področja delovnih in uslužbenskih razmerij.

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • Spoznavanje posebnosti delovnih razmerij v javnem sektorju
 • Razumevanje procesov odločanja o delovnih razmerjih v javnem sektorju
 • Spoznavanje pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih in menedžerjev na področju delovnih razmerij v javnem sektorju.
 • Spoznavanje metod in načinov preprečevanja in odpravljanja sporov med delavci in delodajalci javnega sektorja.

Kompetence

 • Znanja o menedžmentu kadrov v javnem sektorju in o posebnostih delovnih razmerij v javnem sektorju.
 • Usposobljenost za sprejemanje odločitev o pravnem položaju javnih uslužbencev.
 • Usposobljenost za pravno urejanje delovnih razmerij v javnem sektorju na način, ki spodbuja delovno učinkovitost  javnih uslužbencev.
 • Pridobitev znanj in sposobnosti za učinkovito komuniciranje med menedžerji javnega sektorja in zaposlenimi v javnem sektorju.

5. Predvideni študijski rezultati

Znanja in razumevanje:

 • Znanje o mednarodni in nacionalni ureditvi pravnega sistema in o mestu uslužbenskega prava v tem sistemu.
 • Razumevanje načel delovnega prava in usposobljenost za njihovo uporabo pri uporabi pravnih aktov in pri oblikovanju pravnih aktov v javnem sektorju.
 • Pridobljena znanja o delovnih pogojih javnih uslužbencev in usposobljenost za presojo razmerja med pravno ureditvijo in dejanskim izvajanjem pravne ureditve.
 • Pridobljena znanja o pravni ureditvi komunikacij med menedžmentom in javnimi uslužbenci ter usposobljenost za izboljšave na tem področju.
 • Pridobitev znanj o vplivu aktov in norm mednarodnega prava na pravno ureditev pravnega položaja javnih uslužbencev.

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • e-učenje
 • raziskovalno delo

7. Načini ocenjevanja

 • ustni izpit ali izpitna naloga 60 %
 • aktivno sodelovanje pri izvedbi seminarja 30 %
 • ocena raziskovalnega dela 10 %

9. Reference nosilca

 • VODOVNIK, Zvone. Employment relationships in the public sector - a balance between the state, local and autonomous regulations. Lex localis, ISSN 1581-5374, jul. 2013, vol. 11, no. 3, str. 497-512.
 • VODOVNIK, Zvone, TIČAR, Luka. Pravni položaj javnih uslužbencev in monizem delovnih razmerij = The legal postition of the civil servants and monism of the employment relations. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2014.
 • VODOVNIK, Zvone. Ustavni okviri razvoja delovnega in socialnega prava. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2012, letn. 12, [št.] 2/3, str. 263-298. kategorija: 1C (Z);
 • VODOVNIK, Zvone. Authoritative regulation of employment relations or social dialogue in the public sector - Slovenian case. V: KUHELJ, Alenka (ur.), SETNIKAR-CANKAR, Stanka (ur.). 4th International Symposium on the Development of Public Administration in South East Europe, June 17-18, 2011,
 • VODOVNIK, Zvone, KORPIČ-HORVAT, Etelka. Labour law in Slovenia. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2015. 334 str.
 • VODOVNIK, Zvone. Osnove delovnega in socialnega prava = The bases of labour and social law : e-knjiga. 1. e-izdaja. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015.