2015 Pravni vidiki menedžmenta kadrov v upravi

2015 Pravni vidiki menedžmenta kadrov v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Management kot veda in kadrovski managementa kot posebna interdisciplinarna veda ter pravni vidiki managementa.
 • Ustavni in mednarodnopravni akti o razmerjih med zaposlenimi ter delodajalci ter njihova uporaba
 • Zaposlovanje v javnem sektorju
 • Pravice, obveznosti in odgovornosti javnih uslužbencev.
 • Organi odločanja in postopek odločanja o delovnih razmerjih v javnem sektorju.
 • Prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev.
 • Socialni dialog v zasebnem in javnem sektorju.
 • Kolektivna pogajanja v javnem sektorju
 • Delavska participacija v javnem sektorju

3. Temeljna literatura in viri

 • Rakar, I. in B. Tičar. 2017. Pravo javne uprave. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Haček, M. 2015. Sistem javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Kresal Šoltes, K. in drugi. 2014 Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja: najpogostejša vprašanja in odgovor. Ljubljana: Inštitut za delo.
 • Franca, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV
 • Temeljna zakonodaja s področja delovnih razmerij: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
 • Temeljna zakonodaja s področja uslužbenskih razmerij: Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
 • Drugi izbrani pravni predpisi iz področja predmeta in aktualna sodna praksa.
 • Članki in druga gradiva, posredovana na predavanjih oziroma v e-učilnici.

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • Spoznavanje posebnosti delovnih razmerij v javnem sektorju
 • Razumevanje procesov odločanja o delovnih razmerjih v javnem sektorju
 • Spoznavanje pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih in menedžerjev na področju delovnih razmerij v javnem sektorju.
 • Spoznavanje metod in načinov preprečevanja in odpravljanja sporov med delavci in delodajalci javnega sektorja.

Kompetence

 • Znanja o menedžmentu kadrov v javnem sektorju in o posebnostih delovnih razmerij v javnem sektorju.
 • Usposobljenost za sprejemanje odločitev o pravnem položaju javnih uslužbencev.
 • Usposobljenost za pravno urejanje delovnih razmerij v javnem sektorju na način, ki spodbuja delovno učinkovitost  javnih uslužbencev.
 • Pridobitev znanj in sposobnosti za učinkovito komuniciranje med menedžerji javnega sektorja in zaposlenimi v javnem sektorju.

5. Predvideni študijski rezultati

Znanja in razumevanje:

 • Znanje o mednarodni in nacionalni ureditvi pravnega sistema in o mestu uslužbenskega prava v tem sistemu.
 • Razumevanje načel delovnega prava in usposobljenost za njihovo uporabo pri uporabi pravnih aktov in pri oblikovanju pravnih aktov v javnem sektorju.
 • Pridobljena znanja o delovnih pogojih javnih uslužbencev in usposobljenost za presojo razmerja med pravno ureditvijo in dejanskim izvajanjem pravne ureditve.
 • Pridobljena znanja o pravni ureditvi komunikacij med menedžmentom in javnimi uslužbenci ter usposobljenost za izboljšave na tem področju.
 • Pridobitev znanj o vplivu aktov in norm mednarodnega prava na pravno ureditev pravnega položaja javnih uslužbencev.

6. Metode učenja in poučevanja

 • Predavanja
 • Seminar
 • Študija primera
 • E- učenje
 • Razprava

7. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) 60 %
 • Pisne naloge (daljše in krajše) in aktivno sodelovanje 40 %

9. Reference nosilca

 • FRANCA, Valentina, ARZENŠEK, Ana, LAPORŠEK, Suzana. Dostojno delo : analiza stanja, institucionalnega okvirja ter pregled dobrih praks. Ljubljana: Regijski center za dostojno delo Ljubljana, feb. 2018. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1540165316]
 • FRANCA, Valentina. Bodo od evropskega socialnega dialoga ostali samo še nezavezujoči dogovori? : pregled in analiza obstoječih praks. Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti], ISSN 1580-6316, 2017, letn. 17, [št.] 4, str. 475-493. [COBISS.SI-ID 277842]
 • FRANCA, Valentina, PAHOR, Marko. Influence of management attitudes on the implementation of employee participation. Economic and industrial democracy, ISSN 0143-831X, 2014, vol. 35, no. 1, str. 115-142, doi: 10.1177/0143831X12464070. [COBISS.SI-ID 4548567]
 • FRANCA, Valentina. Prožno delovno razmerje : pravni temelji in ravnanje s človeškimi viri. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2007, let. 33, [št.] 2, str. 399-419. [COBISS.SI-ID 1914824]
 • FRANCA, Valentina, ZIRNSTEIN, Elizabeta. Legal aspects of rewards for employees' innovation and best practice of the Slovenian companies. Studia iuridica Caroliensia, ISSN 1788-0246, 2011, 6, str. 9-33. [COBISS.SI-ID 4229335]