2014 Regulativne tehnike

2014 Regulativne tehnike

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Mirko Pečarič

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Regulativne tehnike in z njim povezani pojmi
 • Vzroki za razlike v regulativni okolici
 • Način ugotavljanja javnih vrednot
 • Vzroki za oblastno poseganje države
 • Regulativni instrumenti
 • Alternative za napake regulacije
 • Normativni pristopi
 • Regulativne strategije
 • Regulativni eksperimenti
 • Regulativne inovacije
 • Demokratična participacija
 • Kolektivna modrost skupin.

3. Temeljna literatura in viri

 • Pečarič, M. (2015). Regulativne tehnike. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.
 • Pečarič, M. (2017). Can a group of people be smarter than experts?. The theory and practice of legislation, ISSN 2050-8840, Vol. 5, št. 1, str. 5-29, doi: 10.1080/20508840.2016.1259823. [COBISS.SI-ID 4988078].
 • Baldwin, R., Cave, M. in Lodge, M. (2013). Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice. New York: Oxford University Press.
 • Baldwin, R., Cave, M. in Lodge, M. (2012). The Oxford Handbook of Regulation. Oxford; New York: Oxford University Press.
 • Moss, D., Cisternino, J. (2009). New Perspectives on Regulation. Cambridge: The Tobin Project;
 • Breyer, S. (1982). Regulation. Cambridge: Harvard University Press.
 • Pečarič, M (2015). Canons of interpretation as substitutes of causation in the public administration's rulemaking. Lex localis, ISSN 1581-5374, Vol. 13, št.. 3, str. 453-483, doi: 10.4335/13.3.453-483(2015). [COBISS.SI-ID 4603822].
 • Pečarič, M. (2011). A dynamic reflection on the factual state of affairs through an experimental norm. Legisprudence, ISSN 1752-1467, 2011, vol. 5, št. 3, str. 273-295. [COBISS.SI-ID 3814062].

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • študentje razlikujejo med regulativnimi tehnikami in drugimi podobnimi pojmi,
 • študentje znajo reševati vprašanja, povezana z regulacijo,
 • študentje prepoznajo vprašanja, ki so pomembna za pravno in zakonito uporabo regulativnih instrumentov.

Kompetence

 • študentje lahko strokovno zaznavajo razlike v regulativni okolici in jih znajo pravilno umestiti,
 • študentje obvladujejo temeljne zakonitosti za  uporabo regulativnih tehnik,
 • študentje so sposobni ugotoviti vzroke oz. upravičenja za oblastno poseganje države,
 • študentje so sposobni pravilne uporabe oz. izbire med ekonomsko-regulativnimi in pravnimi instrumenti.

5. Predvideni študijski rezultati

 • Znanje in razumevanje:

Študent je usposobljen za prepoznavanje in razumevanje tehnik regulacije. Prav tako je zmožen ne le razumeti, pač pa tudi uporabiti regulativno tehniko, ki najbolj ustreza situaciji v realnem času in prostoru.

 • Uporaba:

Študent je sposoben na temelju danih podatkov, principov in zakonitosti uporabiti ustrezno regulativno tehniko.

 • Analiza:

Študent je sposoben analizirati vzroke v regulativni okolici in se odločiti za najprimernejšo tehniko.

 • Sinteza:

Študent zna ustno in pisno predlagati rešitve za kompleksne regulativne probleme glede na analizirane vzroke in področje.

 • Vrednotenje:

Študent zna napovedati učinek spremembe zakonodaje na obravnavanem področju.

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja (obvezno)
 • predavanje (obvezno)
 • priprava na seminar (obvezno)
 • seminar (obvezno)
 • problemsko učenje.

7. Načini ocenjevanja

 • odprt pisni izpit 60 %
 • sprotne naloge in aktivno sodelovanje na predavanjih seminarjih 10 %
 • seminarska naloga 30 %

8. Reference nosilca

 • Pečarič, M. (2015). Universal capacity to generalise legal principles by combining reason, logic, morals and their counterparts. The theory and practice of legislation, 2015, vol. 3, iss. 1, str. 1-22.
 • Pečarič, M. (2015). Canons of interpretation as substitutes of causation in the public administration's rulemaking. Lex localis, ISSN 1581-5374, Vol. 13, št.. 3, str. 453-483, doi: 10.4335/13.3.453-483(2015). Pečarič, Mirko (2013). Personal establishment and accomplishment of public service values. Transylvanian review of administrative sciences, ISSN 1842-2845, št.. 38, str. 125-143.
 • Pečarič, M. (2013). The public administration viewed from the reflective public servants. Public administration research, ISSN 1927-517X, nov. 2013, vol. 2, št. 2, str. 250-266.
 • Pečarič, M., Bugarič, B. (2011). Javne službe. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • Pečarič, M. (2011). Osnove javne uprave. Ljubljana: Študentska založba.
 • Pečarič, M. (2012). Public interest and the question of locus standi. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, ISSN 0003-2565, 2012, year 60, št. 3, str. 318-333.
 • Pečarič, Mirko (2011). Administrative culture. Hrvatska i komparativna javna uprava, ISSN 1848-0357, 2011, let. 11, št. 2, str. 379-409.
 • Pečarič, M. (2011). Delegated legislation - a mixture of general principles of law and an individual mind. International Constitutional Law Journal, ISSN 1995-5855, vol. 5, št. 3, str. 400-422.