2013 Ekonomika in analiza poslovanja

2013 Eknomika in analiza poslovanja

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Stanka Setnikar Cankar 

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Ekonomski problemi v družbi
 • Regulacija javnega sektorja
 • Značilnosti storitev javnega sektorja
 • Spremembe v delovanju javnega sektorja
 • Proračunski viri financiranja
 • Neproračunski viri financiranja
 • Nove poslovne ideje
 • Podjetniški pristop k pridobivanju sredstev
 • Analiza poslovanja organizacij javnega sektorja
 • Odločitve o naložbah v javnem zavodu
 • Javna naročila
 • Študije primerov

3. Temeljna literatura in viri

 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka, PETKOVŠEK, Veronika. Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji in izbranih članicah EU ter javno-zasebno partnerstvo v zdravstvu. V: VINTAR, Mirko (ur.), KLUN, Maja (ur.), KUHELJ, Alenka (ur.). Primerjalni pogled na delovanje izbranih področij javnega sektorja v Sloveniji, (Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2012, str. 55-84, ilustr.
 • PETKOVŠEK, Veronika, SETNIKAR-CANKAR, Stanka. Ekonomika zdravstva: orodje za merjenje učinkovitosti na področju zdravstva v Sloveniji = Health care economics : impact assessment toolkit for measuring the health care efficiency in Slovenia. V: SETNIKAR-CANKAR, Stanka (ur.), STARE, Janez (ur.), PEVCIN, Primož (ur.). Ekonomika in menedžment v javnem sektorju v razmerah gospodarske krize, (Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, 2014, str. 75-93, ilustr.
 • VITEZIĆ, Neda, ŠEGOTA, Alemka, SETNIKAR-CANKAR, Stanka. Measuring the efficiency of public health services by DEA. Mednarodna revija za javno upravo, ISSN 2335-3414. [Tiskana izd.], dec. 2016, letn. 14, št. 4, str. 27-48, tabele, doi: 10.17573/ipar.2016.4.02.
 • PETKOVŠEK, Veronika, PEVCIN, Primož. Institutional effects of public-private partnership act on the status of municipal public enterprises in Slovenia. V: ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.), et al. Odgovorna organizacija : (konferenčni zbornik), 36th International conference on organizational science development: Responsible organization, Portorož, March 22nd - 24th, 2017. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017, str. 719-727.
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka, PETKOVŠEK, Veronika. Introducing changes and measuring employee satisfaction. V: NEMEC, Juraj (ur.), VRIES, Michiel S. de (ur.). Implementation of new public management tools : experiences from transition and emerging countries, (Public administration today, ISSN 2294-5970). Bruxelles: Bruylant, 2015, str. 179-192, ilustr.
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka, CANKAR, Franc, DEUTSCH, Tomi, PETKOVŠEK, Veronika. The impact of social and economic factors on the academic performance of youth in Slovenia. V: Lex localis - Journal of Local Self Government Annual Conference 2015 - Bled/Slovenia (June 11 - June 12, 2015) : special issue, (Lex localis, ISSN 1581-5374, Vol. 13, no. 3, July 2015). Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2015, vol. 13, no. 3, str. 661-679, doi: 10.4335/13.2.661-679(2015).
 • Knight, L., Harland, C., Telgen, J., Thai, V., K., Callender, G., McKen, K., (2012). Public Procurement: International Cases and Commentary. Oxon. (izbrana poglavja).
 • Torugsa, N.A. & Arundel, A. (2016). Complexity of Innovation in the public sector: A workgroup-level analysis of related factors and outcomes, Public Management Review, 18(3), 392-416, DOI: 10.1080/14719037.2014.984626.
 • Brezovnik, B., Oplotnik, Ž.J. & Vojinović, B. (2015). (De)Centralization of Public Procurement at the Local Level in the EU. Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 46 E/2015, pp. 37-52
 • Aktualni domači in tuji članki (Revija Uprava, Economic and Business Review, The Economist in ostalo, dostopni na e-indeksu).

4. Cilji in kompetence

CILJI
Študent:

 • spozna in poveže teoretične osnove ekonomike javnega sektorja in financiranja v pogojih tržne ekonomije,
 • analizira možnosti zagotavljanja javnih dobrin in alternative za njihovo financiranje,
 • analizira vprašanja proračunskega financiranja in oblike privatizacije javnega sektorja in jih primerja z različnimi rešitvami financiranja v drugih tržnih ekonomijah,
 • utemelji možnosti zagotavljanja dodatnih virov za financiranje dejavnosti in podjetniškega delovanja organizacij javnega sektorja s pomočjo primerov iz prakse,
 • se seznani s primeri dobrih praks analiz in ekonomike poslovanja v javnem sektorju doma in v tujini.

Kompetence
Študent:

 • je sposoben samostojno uporabiti pridobljeno znanje pri reševanju vprašanj oz. problemov iz prakse,
 • je zmožen kritično presoditi in ovrednotiti odločitve in ukrepe na področju financiranja v pogojih tržne ekonomije,
 • je sposoben samostojno analizirati vprašanja poslovanja organizacij javnega sektorja,
 • je zmožen povezovati in primerjati različne rešitve poslovanja javnega sektorja doma in v drugih tržnih ekonomijah.

5. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • samostojno uporabi pridobljeno znanje in razumevanje teorije na praktičnih primerih poslovanja organizacij javnega sektorja,
 • rešuje probleme v novih razmerah in išče originalne rešitve za zagotavljanje dodatnih virov za financiranje dejavnosti in podjetniškega delovanja organizacij javnega sektorja,
 • presoja o predvidljivih posledicah določenih ukrepov na področju financiranja v pogojih tržne ekonomije ob upoštevanju različnih kriterijev,
 • razvije komunikacijo in sporočanje določenih dejstev ter utemelji odločitve,
 • povezuje in primerja različne rešitve poslovanja javnega sektorja doma in v drugih tržnih ekonomijah.

6. Metode učenja in poučevanja

 • Priprava študenta na predavanja
 • Predavanje
 • Priprava študenta na seminar
 • Seminar
 • Študija primera
 • Seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

Type (examination, oral, coursework, project):

 • Seminar paper 20 %
 • Written exam 80 %

8. Reference nosilca

 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka, PETKOVŠEK, Veronika. Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji in izbranih članicah EU ter javno-zasebno partnerstvo v zdravstvu. V: VINTAR, Mirko (ur.), KLUN, Maja (ur.), KUHELJ, Alenka (ur.). Primerjalni pogled na delovanje izbranih področij javnega sektorja v Sloveniji, (Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2012, str. 55-84, ilustr.
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka (2008). The Slovenian approach to regionalisation and decentralisation: some open questions. V: SETNIKAR-CANKAR, Stanka (ur.), ŠEVIĆ, Željko (ur.). Decentralisation and regionalisation : the Slovenian experience in an international perspective. Greenwich University Press, London; Fakulteta za upravo, Ljubljana, str. 319-335.
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka, BRAČEK, Alenka (2009). Privatization and accreditation of higher education - the case of Slovenia. V: VINTAR, Mirko (ur.), PEVCIN, Primož (ur.). Contemporary issues in public policy and administrative organisation in South East Europe, (Administrative thought). Fakulteta za upravo, Ljubljana, str. 50-70.
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka, CANKAR, Franc, DEUTSCH, Tomi, PETKOVŠEK, Veronika. The impact of social and economic factors on the academic performance of youth in Slovenia. V: Lex localis - Journal of Local Self Government Annual Conference 2015 - Bled/Slovenia (June 11 - June 12, 2015) : special issue, (Lex localis, ISSN 1581-5374, Vol. 13, no. 3, July 2015). Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2015, vol. 13, no. 3, str. 661-679.
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka, SELJAK, Janko, PETKOVŠEK, Veronika (2010). Awarding work to external contractors in Slovenian municipalities. V: SETNIKAR-CANKAR, Stanka (ur.), PEVCIN, Primož (ur.). Public administration role in social and economic transformation in south-east Europe, (Upravna misel). Fakulteta za upravo, Ljubljana, str. 23-39.
 • SETNIKAR-CANKAR, Stanka (2011). Slovenia in transition : decentralization as a goal. V: LOUGHLIN, John (ur.), HENDRIKS, Frank (ur.), LINDSTRÖM, Anders (ur.). The Oxford handbook of local and regional democracy in Europe. Oxford; Oxford University Press, New York, str. 642-663.