2012 Organizacijska dinamika

2012 Organizacijska dinamika

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Druge oblike študija: 97
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Janez Stare

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Organizacije in uspešnost
 • Identiteta organizacije
 • Organizacija in notranja & zunanja javnost
 • Notranja organizacijska dinamika in odnosi
 • Opolnomočenje
 • Skupinska dinamika
 • Usmerjanje posameznikov
 • Različnost in kulturna kompleksnost
 • Stres in izgorevanje
 • Ravnanje s konflikti
 • Kreativnost in podjetnost
 • Organizacijske spremembe in izzivi

3. Temeljna literatura in viri

 • Jones, G. R. (2010). Organisational Theory, Design and Change, (Global edition), 7th Edition, Pearson Education Limited, England.
 • Boros, S. (2009). Exploring organizational dynamics, London: Sage.
 • Senge P. M. (2006). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. Crown Business
 • Yalom, I. D. (2008). The theory and practice of group psychotherapy, 5th Edition, New York: Basic Book.

4. Cilji in kompetence

Študent :

 • razume vpliv ključnih deležnikov in okolja na učinkovitost organizacije,
 • predstavi gradnike identitete organizacije,
 • pozna zakonitosti organizacijske dinamike in pomembnosti odnosov,
 • pozna zakonitosti skupinske dinamike,
 • pozna pristope ravnanja s posamezniki,
 • pozna tehnike kreativnega razmišljanja.

Kompetence:

 • razumevanje vloge in pomena organizacijske dinamike za uspešnost organizacije,
 • zmožnost oblikovanja identitete organizacije,
 • sposobnost uravnavanja organizacijske dinamike in razumevanje vloge odnosov,
 • sposobnost uravnavanja skupinske dinamike,
 • zmožnost kreativnega delovanja.

5. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje
Študent bo zmožen:

 • predstaviti teorije in principe organizacijske dinamike,
 • razumevanja vpliva dinamike v organizaciji na različna področja delovanja organizacije (organizacijskega vedenja, ravnanja z ljudmi, strateškega managementa),
 • razumeti in voditi skupinsko dinamiko v organizaciji,
 • razumeti holistični pogled na organizacijo,
 • sodelovati v skupini in uporabljati tehnike kreativnega razmišljanja pri reševanju organizacijskih izzivov.

6. Metode učenja in poučevanja

 • predavanje
 • vaje
 • seminar
 • skupinsko delo in vodenje skupine ljudi
 • (skupinska) predstavitev poročila
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje

7. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit in/ali ustni izpit (pogoj: pozitivna ocena izpita) 60 %
 • Aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje, test, esej), skupinsko delo in poročilo (poročilo projektne naloge, zagovor projektne naloge) 40 %

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobi do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).

9. Reference nosilca

 • STARE, J., SELJAK, J. (2013). Vodenje ljudi v upravi : povezanost osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja, (Upravna misel). 2. ponatis. V Ljubljani: Univerza, Fakulteta za upravo.
 • STARE, J., PEZDIR, M., BOŠTJANČIČ, E. (2013). Links between perceived leadership styles and self-reported coping strategies. Psihologijske teme, ISSN 1332-0742, vol. 22, no. 3, str. 413-430.
 • STARE, J., BOŠTJANČIČ, E., BUZETI, J., KLUN, M., KOZJEK, T., TOMAŽEVIČ, N., STARE, J. (urednik). (2012). Boljše delovno okolje za boljše sodelovanje : [priročnik]. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • IVANKO, Š., STARE, J. (2007). Organizacijsko vedenje. V Ljubljani: Fakulteta za upravo.
 • STARE, J., GRUDEN, B., KOVAČ, P. (2008). The Management of complaints in Slovene public administration. Organizacija (Kranj), jan.-feb. 2008, letn. 41, št. 1, str. 22-30.