2009 Pravo in uprava EU

2009 Pravo in uprava EU

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Verica Trstenjak

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Uvodno o upravi EU
 • Zgodovina evropskih integracij in vloga prava EU
 • Institucije EU
 • Postopek odlocanja in zakonodajni postopek v EU
 • Vloga, sistem  in pomen prava EU
 • Javna uprava EU
 • Razmerje: javna uprava Slovenije in uprava EU
 • Razmerje: EU in tretje drzave (postopki, CETA...)
 • Temeljne pravice v EU
 • Prihodnost EU po migracijski krizi in Brexitu
 • Možnosti zaposlitve v institucijah EU
 • Aktualne teme

3. Temeljna literatura in viri

 • The Palgrave Handbook of the European Administrative System (European Administrative Governance) by Michael W. Bauer (Editor), Jarle Trondal (Editor), Palgrave Macmillan, 2015 (str. 1-313).
 • Trstenjak/Brkan: Pravo EU: Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, Ljubljana, 2012, str. 840 (ustrezna poglavja)
 • Trstenjak: Pravni in ekonomski ucinki Brexita na zasebno pravo, Podjetje in delo, 6-7/2017, 1055-1064
 • Trstenjak: Načelo primarnosti prava Unije in pravo držav članic. Razmerje med akti Unije in nacionalnimi ustavami. V: Pravnik, št. 7-8/2012, str. 587-604
 • Trstenjak: Predhodna odločanja Sodišča EU : ustreznost smeri slovenske prakse sodišč in novosti teh postopkov. V: Gospodarski subjekti na trgu - novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava : (pravo gospodarskih družb, gospodarske pogodbe, gospodarsko pravo EU, davčno pravo, delovno pravo). Maribor; Pravna fakulteta: Inštitut za gospodarsko pravo, 2010, str. 133–144.
 • Trstenjak: Pomen in posledice sodb Sodišča ES v Sloveniji s posebnim poudarkom za državno upravo ter pravne osebe javnega prava, vključno z vplivom na javna naročila. Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož. V: Podjetje in delo, Letn. 33, No. 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2007, str. 1095–1112.
 • Civis Europeus sum - Union citizenship and the influence of the Court of Justice of the EU, Academia Europaea, European Review, Volume 23, 29.1.2015, (Social Sciences Citation Index), S. 71-80
 • Trstenjak/Balthasar: EU-Gericht im Wandel, ecolex 2015, 723-728
 • Aktualna literatura glede aktualnih problemov EU in prava EU
 • Pravni viri EU (pogodbe, uredbe direktive) in sodbe Sodisca EU

4. Cilji in kompetence

Cilji

 • Študent se podrobno seznani z naravo pravnega reda EU, njegovo vlogo in pomenom ter z institucijami EU, ki sprejemajo evropsko zakonodajo.
 • Študent razume pomen in vlogo Listine temeljnih pravic EU.
 • Študenta spodbudimo h kritičnemu razmišljanju glede trenutnega položaja EU in njene prihodnosti.
 • Študent razume ustroj javne uprave EU
 • Študent se seznani z možnostmi zaposlitve v institucijah EU

Kompetence

 • Študent je zmožen razumeti naravo, pomen in vlogo pravnega reda EU in institucij, ki sprejemajo evropsko zakonodajo.
 • Študent razume naravo in položaj temeljnih pravic v pravu EU.
 • Študent razume delovanje javne uprave EU in možnosti za zaposlitev, ki jo nudijo evropske institucije.

5. Predvideni študijski rezultati

 • Študent zna aktivno iskati zaposlitvene možnosti znotraj institucij EU.
 • Študent zna uporabiti pravo EU v konkretnih praktičnih primerih.
 • Študent zna analizirati in argumentirati trenutno stanje EU in predvideti prihodnje trende.
 • Študent zna razlikovati med nacionalno in nadnacionalno javno upravo (EU).
 • Študent zna prebrati srednje zahtevno strokovno besedilo in sestaviti pisni povzetek

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • študija primera in simulacija obravnave
 • projektno delo

7. Načini ocenjevanja

 • pisni ali ustni izpit 80 %
 • studija primera in simulacija obravnave 20 %

8. Reference nosilca

 • Trstenjak/Weingerl: The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law, Springer 2016, 593.str.
 • Trstenjak: Die Europäische Stiftung- eine neue supranationale Rechtsform?, Ecolex, 2014, S. 484-485
 • Trstenjak: Les mécanismes de recours collectif et leur importance pour la protection des consommateurs, in La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-2015), Liber amicorum Vassilios Skouris (2015), 681-696
 • Trstenjak: The Welfare  State in Times of Crisis: Threat to the Rule of Law? v Iliopoulos-Strangas (ed.) The future of the Constitutional Welfare State in Europe, ( 2015),  299-306
 • Trstenjak/Weingerl: Union Citizenship within Directive 2004/38/ EC- stability of residence for Union citizens and their family members, national report for FIDE congress 2014, Copenhagen, DJOF Publishing Copenhagen 2014, S. 759-774
 • Trstenjak/Beysen The Growing Overlap of Fundamental Freedoms and Fundamental Rights in the Case-law of the CJEU, European Law Review (2013) 38, 293-315 (Social Sciences Citation Index)
 • Trstenjak: National Sovereignity and the Principle of Primacy in EU Law and their importance for the Member States, Beijing Law Review, 2013, Vol. 4 No. 2, S. 71-76
 • Trstenjak: Procedural Aspects of European Consumer Protection Law and the Case Law of the CJEU, European Review of Private Law, No. 2/ 2013, S. 451-478
 • Trstenjak: The Legal System of the EU: The Principle of Primacy in EU Law and the Role of the Constitutional Courts of the Member States. V: International Justice Journal Moscow, Medzunalodnoe Pravosudie, št. 2/2012, str. 54-65.
 • Trstenjak/Beysen: Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit in der Unionsrechtsordnung. V: Europarecht, letnik 47, št. 3/2012, str. 265–284.
 • Trstenjak: Rechtsvergleichende Aspekte: Die Kooperation zwischen dem EuGH und den nationalen Gerichten, insbesondere in Bezug auf die Grundrechtecharta, Tagungsband des 12. Österreichischen Europarechtstags 2012,Manz 2013, S. 13-34