2008 Upravljanje informacij

2008 Upravljanje informacij

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Uvod v upravljanje informacij (UI)
 • UI in pravni vidik;
 • UI in informacijska tehnologija;
 • UI in zasebnost in varnost
 • UI in platforme storitev
 • UI in internet stvari ter masovnih podatkov
 • Politike UI
 • Organiziranje informacij – taksonomije in metapodatki
 • Tehnologije UI
 • Vzdrževanje UI in trajnostni vidiki
 • Dobre prakse – študij primera
 • Prihodnost UI

3. Temeljna literatura in viri

 • Smallwood, R. F. (2014), Information Governance: concepts, strategies, and best practices, Wiley CIO Series, Hoboken: New yersy
 • Franks, P. C., (2013), Records & Information management, Chicago: Neal Schuman
 • DLM 2014: making the information governance landscape in Europe, Lisboa, 2014 - Biblioteca Nacional Digital. (n.d.). Retrieved 7 September 2016, from purl.pt/26107, (Izbrani članki)
 • DEČMAN, Mitja (2016). Upravljanje infomracij, prosojnice. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • Vsebine v spletni učilnici.

4. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent razume Upravljanje informacij (UI) in povezovanje s korporativnim upravljanjem
 • študenta usposobimo, da artikulira kako upravljanje informacij deluje in razlikuje med UI, upravljanje podatkov in upravljanjem informacijske tehnologije
 • študent usposobimo, da razume poslovne vidike UI in ključne deležnike programa UI
 • študentu damo možnost, da prepozna področja potreb UI na bazi sistema vrednotenja, vključujoč pomanjkljivosti politik in potreb
 • študentu damo možnost, da  zna artikulirati, kako UI obvladujemo z različnimi platformami
 • študent zna opredeliti dolgoročne vidike UI

Kompetence:

 • sposobnost diskusije o implikacijah UI znotraj ključnih področjih učinkovanja, to je področij varnosti, zasebnosti, prava in tehnologije
 • sposobnost aplikacije UI in dobrih praks za kreiranje in evalvacijo UI
 • zmožnost evalvacije tehnologij za UI in okolij, v katere jih lahko apliciramo
 • obvladovanje načrtovanja trajnostnega vidika UI

5. Predvideni študijski rezultati

Študent bo:

 • razlikovati med UI in upravljanjem dokumentov
 • identificirati deležnike UI in njihove vloge
 • analizirati UI s pravnega, varnostnega in zasebnostnega vidika
 • debatirati o vlogi in pomenu UI v različnih tehnoloških okoljih
 • povzeti bistvene izzive UI v javnem sektorju skozi različne primere

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava študenta na predavanja
 • predavanje
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev
 • e-učenje
 • študija primera
 • raziskovalno delo

7. Načini ocenjevanja

 • izpit: pisni ali ustni izpit 60 %
 • seminarska naloga delo in pripadajoče aktivnosti ter zagovor dela 40 %

Končno oceno predmeta lahko študent dobi, če zadosti sledečim pogojem:
pisni ali ustni izpit mora biti pozitiven (več kot 50 %).

8. Reference nosilca

 • DEČMAN, Mitja. Modeling the acceptance of e-learning in mandatory environments of higher education: the influence of previous education and gender. Computers in human behavior, ISSN 0747-5632. [Print ed.], Aug. 2015, vol. 49, str. [272]-281
 • DEČMAN, Mitja, VINTAR, Mirko. A possible solution for digital preservation of e-government: a centralized repository within a cloud computing framework. Aslib proceedings, ISSN 0001-253X, 2013, vol. 65, no. 4, str. 406-424, ilustr., doi: 10.1108/AP-05-2012-0049.
 • DEČMAN, Mitja, KLUN, Maja. Efficiency and usability of information systems: e-recovery system in Slovenia. V: ADAMS, Carl (ur.). Proceedings of the 15th European Conference on eGovernment, University of Portsmouth, UK, 18-19 June 2015. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, str. 79-86, ilustr.
 • DEČMAN, Mitja. Long-term digital archiving - outsourcing or doing it. Electronic journal of e-government, 2007, vol. 5, special Issue 2, str. 135-144, ilustr. www.ejeg.com/issue-current.htm.
 • DEČMAN, Mitja. Responsiveness of e-government and the case of Slovenia. V: The5th European conference on e-government: University of Antwerp, Belgium, 16-17 June 2005. Reading: ACI, 2005, str. 15.
 • KOVAČ, Polonca, DEČMAN, Mitja. Implementation and change of processual administrative legislation through an innovative Web 2.0 solution. Transylvanian review of administrative sciences, 2009, no. 28 E, str. 65-86, ilustr.