2007 Ljudje v javni upravi

2007 Ljudje v javni upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Tatjana Kozjek

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Današnji kontekst ravnanja z ljudmi pri delu
 • Ravnanje z ljudmi v javni upravi – strateški pristop
 • Planiranje, kontrola in administrativno-tehnična opravila (tudi MIS – managersko informacijski sistem) na področju ravnanja z ljudmi
 • Metode in naloge strateškega ravnanja z ljudmi pri delu
 • Strateško ravnanje z nadarjenimi ljudmi
 • Postopki ravnanja z ljudmi pri delu
 • Spretnosti zaposlenih na področju ravnanja z ljudmi pri delu
 • Dimenzija etičnosti na področju ravnanju z ljudmi
 • Ravnanje z učinkovitostjo zaposlenih pri delu
 • Odnosi z zaposlenimi
 • Fleksibilnost dela ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • Dobro počutje pri delu

3. Temeljna literatura in viri

 • Armstrong, M., Taylor, S. (2017). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice: Building Sustainable Organisational Performance Improvement. 14th edition. London, Philadelphia, New Delhi: Kogan Page Limited.
 • Greenhaus, J. H., Powell, G. N. (2017). Making Work and Family Work: From Hard Choices to Smart Choices. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Pynes, J. E. (2013). Human Resources Management for Public and Nonprofit Organizations: A Strategic Approach. 4th Edition. San Francisco: Jossey-Bass.

4. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študente opremiti z razumevanjem povezanosti med procesi na področju ravnanja z ljudmi ter uspešnostjo/učinkovitostjo posameznikov, timov in organizacij,
 • študentom omogočiti vpogled v strateško ravnanje z ljudmi v javni upravi in druge najaktualnejše teme raziskovanja na področju ravnanja z ljudmi,
 • študente naučiti uporabljati, kritično presojati in vrednotiti študijsko literaturo na področju ravnanja z ljudmi ter tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse,
 • študente spodbuditi in podpreti tako, da bodo razumeli obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere ter znali pridobljeno znanje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju ravnanja z ljudmi.

Kompetence

 • sposobnost presoje poslovnih situacij in z njimi povezanih procesov na področju ravnanja z ljudmi za doseganje večje uspešnosti in učinkovitosti,
 • zmožnost uporabe znanja o vplivnih dejavnikih in posledicah dinamike funkcije ravnanja z ljudmi v organizaciji,
 • sposobnost ovrednotenja aktualnih izzivov v sodobnih organizacijah, povezanih s področjem ravnanja z ljudmi ter predlaganja ustreznih ukrepov,
 • sposobnost sistemskega mišljenja, spodbujanja sodelovanja in razumevanja pomena etičnega vedenja v kontekstu ravnanja z ljudmi pri delu.

5. Predvideni študijski rezultati

Študent bo zmožen:

 • oceniti aktualne izzive na področju ravnanja z ljudmi,
 • predlagati sodobne rešitve izzivov na področju ravnanja z ljudmi,
 • analizirati in ovrednotiti stanje na področju ravnanja z ljudmi v konkretni organizaciji ter predlagati morebitne spremembe,
 • oblikovati model organiziranosti področja ravnanja z ljudmi v konkretni organizaciji,
 • sodelovati pri izvedbi ključnih procesov na področju ravnanja z ljudmi.

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • e-učenje
 • študija primera
 • raziskovalno delo
 • seminarska naloga
 • projektno delo

7. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit in/ali ustni izpit (pogoj: pozitivna ocena izpita). 60 %
 • Aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje), seminarsko delo (seminarska naloga, projektno delo, zagovor seminarskega dela). 40 %

8. Reference nosilca

 • Kozjek, T. (2014). Varnost zaposlenih v Sloveniji v letu 2011 = Employee security in Slovenia in 2011. V: Setnikar-Cankar, S. (ur.), Stare, J. (ur.), Pevcin, P. (ur.). Ekonomika in menedžment v javnem sektorju v razmerah gospodarske krize, (Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, str. 15-26. [COBISS.SI-ID 4436654]
 • Kozjek, T., Tomaževič, N., Stare, J. (2014). Work-life balance by area, actual situation and expectations: the overlapping opinions of employers and employees in Slovenia. Organizacija, 47(1), str.35-51. ISSN 1318-5454. http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/download/547/984. doi: 10.2478/orga-2014-0004. [COBISS.SI-ID 4303278].
 • Tomaževič, N., Kozjek, T., Stare, J. (2015). Does a voluntary job change affect work-family balance. International business research, 8(2), str. 1-15. ISSN 1913-9004.  doi: 10.5539/ibr.v8n2p1. [COBISS.SI-ID 4528046].
 • Kozjek, T., Ferjan, M. (2015). Organizational flexibility, employee security and organizational efficiency: a case study of Slovenian public and private sector organizations. Organizacija, 48(1), str. 3-22. ISSN 1318-5454. http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/610/1034. doi: 10.1515/orga-2015-0001. [COBISS.SI-ID 7408403].