2006 Management sprememb in tveganj v upravi

2006 Management sprememb in tveganj v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Pojem in uvajanje strateških sprememb.
 • Deležniki in strategije menedžmenta sprememb.
 • Modeli strateškega spreminjanja (Prosci, Hall, McKinsey, Kotter, Lewin)
 • Praksa uvajanja sprememb in menedžmenta sprememb v upravi in širšem javnem sektorju.
 • Uvajanje sprememb ter obvladovanje tveganj.
 • Opredelitev in načini zaznavanja/identificiranja tveganj, kvantitativna analiza tveganj.
 • Načini/instrumenti obvladovanja tveganj in financiranje tveganj.
 • Razlike in posebnosti v pojmovanju in obvladovanju tveganj med javnim in zasebnim sektorjem.
 • Tveganja in pojav krize.
 • Krizni in redukcijski menedžment.
 • Javni sektor in obvladovanje kriznih situacij (naravne nesreče, vojne, terorizem, gospodarsko nazadovanje/recesije itd.)

3. Temeljna literatura in viri

 • Drennan, L. in McConnell, A.: Risk and Crisis Management in Public Sector. Routledge, 2007. 
 • Rejda, G.E.: Principles of Risk Management and Insurance. 10. izdaja. Addison-Wesley, 2007.
 • Kotter, J.P.: Leading Change. HBR Press, 2012.

4. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent

 • Zna zaznati pomen in ovire pri uvajanju sprememb v organizacijah
 • Zna uporabita različne modele uvajanja sprememb v organizacijah
 • Razume povezavo med spremembami, tveganji in možnim pojavom kriz
 • Zna identificirati in ovrednotiti tveganja v konkretnih situacijah


Kompetence:

 • Sposobnost praktičnega uvajanja sprememb v organizacijah
 • Sposobnost zaznavanja in vrednotenja tveganj v organizacijah
 • Sposobnost kriznega odločanja v različnih organizacijah
 • Sposobnost strateškega razmišljanja in uporabe relevantnih informacij

5. Predvideni študijski rezultati

Študent

 • razume in rešuje najpomembnejše probleme s področja managementa sprememb in tveganj. 
 • pridobi temeljna znanja za reševanje problemov iz prakse,
 • pozna ustrezne podatke, ki so potrebni za oblikovanje presoj za uvajanje sprememb ter obvladovanje tveganj in kriz,
 • poda predloge za izboljšanje obstoječega organizacijskega stanja,
 • zna voditi procese odločanja, uvajanja sprememb in reševanja kriznih/konfliktnih situacij.

6. Metode učenja in poučevanja

 • Predavanja
 • Seminar
 • Študija primera
 • Debata
 • Domače naloge

7. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpit 70 %
 • Domače naloge 30 %

8. Reference nosilca

 • PEVCIN, Primož. Austerity and cutback management in the public sector: a case study for Slovenia. Halduskultuur, ISSN 1736-6070, 2014, vol. 15, no. 1, str. 80-99.
 • PEVCIN, Primož. Organizational transformation in subnational governments: selected technical evidence on the existence of learning. Ekonomia i Zarządzanie, ISSN 2080-9646, 2015, vol. 7, no. 3, str. 50-54.
 • PEVCIN, Primož. Crisis management of Slovenian government: policy and governance issues. V: An Enterprise Odyssey: leadership, innovation and development for responsible economy, 7th International Conference "An Enterprise Odyssey", Zadar, Croatia, June 4-7, 2014. Zagreb: Faculty of Economics & Business, 2014, str. 233-243.
 • PEVCIN, Primož. Pregled učinkov uvajanja konceptov redukcijskega menedžmenta v slovenskem javnem sektorju. V: ARISTOVNIK, Aleksander (ur.). Priložnosti in izzivi slovenskega javnega sektorja: programski okvir EU 2014-2020 : zbornik referatov, XXI. Dnevi slovenske uprave, Ljubljana, 25.-26. september 2014. V Ljubljani: Fakulteta za upravo, 2014.
 • PEVCIN, Primož. The effect of cutback strategies on public sector employment and wages in Slovenia. V: BLAŽEVIĆ, Sanja (ur.). The changing economic landscape : issues, implications and policy options : conference proceedings of the 6th International Conference, Pula, 30. 5.-1. 6. 2013. Pula: Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism, 2014, str. [103]-116.