2005 Management investicijskih projektov v javnem sektorju

2005 Management investicijskih projektov v javnem sektorju

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezno izbirni
 • Število ur predavanj: 21
 • Seminarji: 11
 • Druge oblike študija: 88
 • Individualno delo: 60
 • Nosilec: dr. Jože Benčina 

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Javne investicije, investicijski projekti in programi
 • Principi uspešnega javnega investiranja
 • Učinkovitost, produktivnost in uspešnost javnih investicij
 • Okvir ocenjevanja managementa javnih investicij
 • Načrtovanje javnih investicij za kreiranje trajne vrednosti
 • Programiranje in načrtovanje javnih investicijskih projektov
 • Management javnih investicijskih projektov v kontekstu k rezultatom usmerjenega managementa
 • Načrtovanje in evalvacija procesa priprave javnega investicijskega projekta
 • Principi projektnega managementa
 • Orodja projektnega managementa
 • Negotovost in tveganja investicijskih projetkov v javnem sektorju
 • Management investicijskih projektov v različnih pogodbenih razmerjih s poudarkom na JZP

3. Temeljna literatura in viri

 • Miranda Sarmento, J., Renneboog, L., 2017. Cost Overruns in Public Sector Investment Projects. Public Works Management & Policy 22, 140–164. doi:10.1177/1087724X16668357
 • Sartori, D., 2015. Guide to cost-benefit analysis of investment projects: economic appraisal tool for cohesion policy 2014 - 2020, Dec. 2014. ed. Publ. Office of the Europ. Union, Luxembourg. P.: 349.
 • IMF, 2015. Making Public Investment More Efficient. International Monetary Fund, Washington D.C. p.:68.
 • OECD, 2014. The Principles on Effective Public Investment across Levels of Government [WWW Document]. p:30. URL https://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/theprinciples.htm (accessed 8.29.16).
 • Blum, J.R., 2014. What predicts how World Bank public sector management projects perform? A review of the World Bank’s public sector management portfolio. Washington, DC: The World Bank. P.: 96. siteresources. worldbank. org/EXTPREMNET/Resources/EP100. pdf.
 • Pandremmenou, H., Sirakoulis, K., Blanas, N., 2013. Success Factors in the Management of Investment Projects: A Case Study in the Region of Thessaly. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Selected papers from the 26th IPMA (International Project Management Association), World Congress, Crete, Greece, 2012 74, 438–447. doi:10.1016/j.sbspro.2013.03.032
 • Dabla-Norris, E., Brumby, J., Kyobe, A., Mills, Z., Papageorgiou, C., 2012. Investing in public investment: an index of public investment efficiency. J Econ Growth 17, 235–266. doi:10.1007/s10887-012-9078-5
 • IFAC, 2012. Project and Investment Appraisal for Sustainable Value Creation [WWW Document]. ePaperFlip. p: 31.
 • Bock, K., Trück, S., 2011. Assessing Uncertainty and Risk in Public Sector Investment Projects. Technology and Investment 2, 105–123. doi:10.4236/ti.2011.22011. URL viewer.epaperflip.com/Viewer.aspx (accessed 8.26.16).
 • 1Kettl, D.F., 2006. The global public management revolution. Brookings Institution Press. p.:385.

4. Cilji in kompetence

Študent

 • pozna ključne dejavnike uspešnosti projektnega managementa in posebnosti pri vodenju projektov v javnem sektorju,
 • pripravi načrt projekta s poudarkom na opredelitvi ciljev
 • oblikuje organizacijo projekta, pri čemer upošteva posebnosti javnega sektorja - interes deležnikov in usmeritve za optimizacijo projektnega tima,
 • analizira potek projekta s poudarkom na razmerju med interesom deležnikov, upravljanjem (projektni svet) in izvajanjem,
 • na osnovi analize poteka projekta, predlaga oziroma sprejema odločitve o ukrepih za odpravo ovir in neskladnosti,
 • načrtuje in izpelje usklajevanje interesov med deležniki investicijskega projekta s ciljem doseganja konsenza.

Študent je usposobljen za:

 • pripravo projektne dokumentacije in vodenje projektov za proračunsko financirane projekte in projekte financirane s sredstvi EU,
 • načrtovanje in vodenje projektov ob upoštevanju tveganj pri projektnem vodenju,
 • določanje optimalnega projektnega tima iz dane skupine sodelavcev,
 • pripravo in izvedbo usklajevanja interesov med deležniki investicijskega projekta.

5. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • poznajo pomen vrednotenja projektov in znajo  metode vrednotenja elementov projekta učinkovito uporabiti
 • razumejo posebnosti managementa projektov v javnem sektorju in so zmožni načrtovati in izpeljati usklajevanje interesov med deležniki,
 • so sposobni opredeliti in analizirati in prioritetni vrstni red projektov,
 • so zmožni oceniti tveganja in pri doseganju projektnih ciljev in izbrati ukrepe za minimizacijo tveganj,
 • so zmožni prevzeti upravljalsko ali managersko vlogo v investicijskem projektu,
 • znajo presoditi smiselnost rezultatov in interpretirati vpliv spreminjanja elementov projektnega načrta in izvedbe na rezultate izračunov.

6. Metode učenja in poučevanja

 • predavanje
 • seminar
 • raziskava
 • projektno delo
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • e-učenje

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 50 %
 • seminarsko ali projektno delo in/ali ustna predstavitev dela 30 %
 • naloge in aktivno sodelovanje 20 %

8. Reference nosilca

 • BENČINA, Jože, DEVJAK, Srečko (2010). Developing a system of indicators for local community results from the developmental planning point of view. Management (Engl. ed.), vol. 15, no. 54, str. 59-68
 • BENČINA, Jože, DEVJAK, Srečko (2011). Celovito obvladovanje kakovosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti : primer predšolske vzgoje = Total quality management in the implementation of tasks of the local community : the case of pre-school education. Uprava (Ljubl.), jun. 2011, letn. 9, št. 2, str. 37-57.
 • BENČINA, Jože (2011). Fuzzy decision trees as a decision-making framework in the public sector. Yugosl. j. oper. res., 2011, vol. 21, no. 2, str. 205-224.
 • BENČINA, Jože, MRĐA Anja (2013). The Factor Model of Decentralization and Quality of Governance in European Union. International Public Administration Review, Fakulteta za upravo 2013.
 • JUKIĆ, Tina, VINTAR, Mirko, BENČINA, Jože (2013). Ex-ante evaluation : towards an assessment model of its impact on the success of e-government projects. Information polity, , 2013, vol. 18, no. 4, str. 343-361.
 • BENČINA, Jože, DEVJAK, Srečko, UMEK, Lan (2015). Determining the adequacy of operation of DMUs in health care. Management, ISSN 2406-0658, 24. jan. 2015, issue 73, str. 25-34