2003 Vodenje v javni upravi

2003 Vodenje v javni upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji: 14
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 80
 • Nosilec: dr. Janez Stare

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Narava vodenja
 • Pristopi k vodenju
 • Posebnosti vodenja v javnem sektorju
 • Uspešnost vodenja
 • Kompleksnost delovnih odnosov
 • Avtoriteta in poslušnost
 • Dinamika odnosov v skupini
 • Vodenje in učeča se organizacija
 • Čustva in vodenje
 • Vodenje v poslovnih modelih
 • Potencial in kompetence vodij
 • Razvoj vodij

3. Temeljna literatura in viri

 • Harvard Business Review (2011). HBR's 10 Must Reads on Leadership. Harvard Business Review.
 • Howieson, B., Hodges, J. (2014). Public and Third Sector Leadership, Experience Speaks. Emerald Group Publishing Limited.
 • Milner, E., Joyce, P. (2005). Lessons in Leadership. Meeting the Challenges of Public Services Management.
 • Sadler, P. (2003). Leadership. MBA Maserclass, Kogan Page, London, 195. str.

4. Cilji in kompetence

Študent :

 • razume naravo vodenja
 • predstavi značilne koncepte vodenja v javni upravi
 • razume in je zmožen uravnavati kompleksnost delovnih odnosov
 • identificira dejavnike uspešnega vodenja
 • prepoznava smiselne ukrepe razvoja vodij.

Kompetence:

 • zmožnost opredelitve značilnih elementov vodenja
 • razumevanje posebnosti vodenja v javni upravi
 • obvladovanje kompleksnosti delovnih odnosov
 • sposobnost analize dejavnikov uspešnega vodenja
 • oblikovanje ukrepov razvoja vodij.

5. Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje
Študent bo zmožen:

 • razumeti posebnosti vodenja v javni upravi
 • prepoznavati različne koncepte vodenja ter kriterije in dejavnike uspešnega vodenja.
 • razumeti povezanost uspešnosti vodenja s kompleksnostjo delovnih odnosov, kompetentnostjo in razvojem vodij.

6. Metode učenja in poučevanja

 • predavanje
 • seminar
 • skupinsko delo in vodenje skupine ljudi
 • (skupinska) predstavitev poročila
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

7. Načini ocenjevanja

 • pisni izpit ali ustni izpit (pogoj: pozitivna ocena izpita) 60 %
 • Aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje, test, esej), skupinsko delo in poročilo (poročilo projektne naloge, zagovor projektne naloge) 40 %

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobi do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).

8. Reference nosilca

 • STARE, J., SELJAK, J. (2013). Vodenje ljudi v upravi : povezanost osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja, (Upravna misel). 2. ponatis. V Ljubljani: Univerza, Fakulteta za upravo.
 • STARE, J., PEZDIR, M., BOŠTJANČIČ, E. (2013). Links between perceived leadership styles and self-reported coping strategies. Psihologijske teme, ISSN 1332-0742, vol. 22, no. 3, str. 413-430.
 • STARE, J., BOŠTJANČIČ, E., BUZETI, J., KLUN, M., KOZJEK, T., TOMAŽEVIČ, N., STARE, J. (urednik). (2012). Boljše delovno okolje za boljše sodelovanje : [priročnik]. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
 • IVANKO, Š., STARE, J. (2007). Organizacijsko vedenje. V Ljubljani: Fakulteta za upravo.
 • STARE, J., GRUDEN, B., KOVAČ, P. (2008). The Management of complaints in Slovene public administration. Organizacija (Kranj), jan.-feb. 2008, letn. 41, št. 1, str. 22-30.