2002 Ekonomska analiza v javni upravi

2002 Ekonomska analiza v javni upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji: 14
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 80
 • Nosilec: dr. Aleksander Aristovnik

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Mikroekonomski koncept narodnega gospodarstva in javna uprava
 • Osnove tržnega gospodarstva, tržne pomanjkljivosti in (ne)učinkovitost
 • Vloga države in oblike njene intervencije
 • Analiza regulacije in administrativnih ovir/bremen
 • Ekonomika javne izbire
 • Analiza stroškov/koristi v javni upravi
 • Makroekonomski koncept narodnega gospodarstva in javna uprava
 • Gospodarski cikli in stabilizacijska politika
 • Trg dela in javna uprava
 • Ekonomika blaginje
 • Analiza javnih izdatkov
 • Ekonomske posledice reforme javne uprave

3. Temeljna literatura in viri

 • Mankiw, N. G. (2015). Principles of microeconomics. Cengage Learning. 7th Edition (izbrana poglavja) 85 str.
 • Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the Public Sector: Fourth International Student Edition. WW Norton & Company. (izbrana poglavja) 70 str.
 • Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S. (2016). Modern labor economics: Theory and public policy. Routledge. (izbrana poglavja) 35 str.
 • Mankiw, N. G. (2014). Principles of macroeconomics. Cengage Learning. 7th Edition (izbrana poglavja) 55 str.
 • Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2015). Policy analysis: Concepts and practice. Routledge. (izbrana poglavja) 45 str.
 • Shah, A. (2005). Public expenditure analysis. World Bank Publications. (izbrana poglavja) 40 str.
 • Aktualni domači in tuji članki in gradiva

4. Cilji in kompetence

Cilji:

 • študent spozna mikro- in makroekonomske razloge obstoja in delovanja javne uprave
 • študent analizira vpliv državne intervencije na delovanje gospodarstva
 • študent spozna različne pristope in orodja analiziranja ekonomskih posledic delovanja javne uprave in javnih politik
 • študent analizira kompleksne ekonomske probleme delovanja javne uprave
 • študent zna rešiti ekonomske probleme s področja javne uprave in poišče tudi različne načine njihovega reševanja

Kompetence:

 • študent bo zmožen orientacije v sistemu ekonomskih pojmov v okviru javne uprave in javnih politik
 • študent bo obvladal razumevanje ekonomskih pojavov v javni upravi na mikro in makro nivoju
 • študent bo sposoben razumevanja ekonomske vsebine in analize delovanja narodnega gospodarstva ter njegove povezanosti z javno upravo in javnimi politikami
 • študent bo sposoben razložiti in primerjati ukrepe javnih politik
 • študent bo sposoben povezovati in prenašati pridobljeno znanje v prakso

5. Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben/zmožen:

 • samostojno uporabiti pridobljeno znanje pri reševanju vprašanj oz. problemov iz prakse
 • obravnavati določeno kompleksno ekonomsko vprašanje oz. problem, ga strokovno obdelati ter ugotovitve posredovati drugim
 • analizirati smiselnost in posledice državne intervencije v gospodarstvu
 • kritično presoditi in ovrednotiti odločitve in ukrepe v gospodarstvu, družbenih institucijah in politiki
 • samostojno analizirati dogajanje v gospodarstvu, družbenih institucijah in politiki

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • e-učenje
 • študija primera
 • seminarska naloga

8. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 80 %
  seminarsko delo in zagovor dela 20 %

9. Reference nosilca

 • MENCINGER, Jernej, ARISTOVNIK, Aleksander, VERBIČ Miroslav (2017). Asymmetric effects of fiscal policy in EU and OECD countries. Economic Modelling, vol. 61, str. 448-461.
 • ARISTOVNIK, Aleksander, OBADIĆ, Alka (2015). The impact and efficiency of public administration excellence on fostering SMEs in EU countries. Amfiteatru economic, vol. 17, no. 39, str. 761-774.
 • MENCINGER, Jernej, ARISTOVNIK, Aleksander, VERBIČ, Miroslav (2015). Revisiting the role of public debt in economic growth : the case of OECD countries. Inžinerinąe ekonomika, vol. 26, no. 1, str. 61-66.
 • ARISTOVNIK, Aleksander, SELJAK, Janko, MENCINGER, Jernej (2013). Relative efficiency of police directorates in Slovenia : a non-parametric analysis. Expert systems with applications, vol. 40, iss. 2, str. 820-827.
 • ARISTOVNIK, Aleksander (2012). The relative efficiency of education and R&D expenditures in the new EU member states. Journal of business economics and management, vol. 13, no. 5, str. 832-848.