2001 Sodobna javna uprava

2001 Sodobna javna uprava

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji: 14
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 80
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar 

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Teorije, metode in tipi primerjav javne uprave
 • Modeli in tradicije javne uprave po Evropi in po svetu
 • Izzivi sodobnega upravljanja
 • Razmerje med pravom in javno upravo
 • Organiziranost in oblike delovanja
 • Odprtost in preglednost delovanja
 • Javna uprava in gospodarski razvoj
 • Javna uprava in javne službe
 • Razvoj in reforme javne uprave
 • Privatizacija izvajanja upravnih nalog
 • Vpliv in posledice evropeizacije in globalizacije
 • Uslužbenski sistemi

3. Temeljna literatura in viri

 • Raadschelders, J. C. N., Vigoda-Gadot, E. , Kisner, M. (2015). Global dimensions of public administration and governance : a comparative voyage. New Jersey : Jossey-Bass (izbrana poglavja, cca. 50 str.).
 • Kuhlmann, S., Wollmann, H. (2014). Introduction to comparative public administration: administrative systems and reforms in Europe. Cheltenham; Northampton: E. Elgar (izbrana poglavja, cca. 100 str.).
 • Meer, van der F. M., Raadschelders, J.C.N., Toonen, T.A.J. (eds.) (2015). Comparative Civil Service Systems in the 21st Century. Palgrave Macmillan (izbrana poglavja, cca. 50 str.)
 • Kovač, P. in Virant, G. (2011). Razvoj slovenske javne uprave 1991–2011. Ljubljana: Uradni list RS (izbrana poglavja, cca. 70 str.).
 • Hammerschmid, G., Walle, S. Van de, Andrews, R., Bezes, P. (eds.) (2016). Public Administration Reforms in Europe: The View from the Top. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing (izbrana poglavja, cca. 70 str.).

4. Cilji in kompetence

Cilji:

 • poznati in razumeti razlike med sodobnimi upravnimi sistemi
 • razumeti vzroke sprememb javne uprave
 • razviti zmožnost kritičnega mišljenja pri uvajanju sprememb na področju javne uprave

Kompetence:

 • Zmožnost oblikovanja razvojnih rešitev na področju javne uprave
 • Sposobnost kritičnega ovrednotenja primerjalnih zgledov
 • Obvladovanje različnih pristopov k primerjavi sodobnih upravnih sistemov

5. Predvideni študijski rezultati

 • zna analizirati upravne sisteme
 • zna primerjati upravne sisteme
 • zna pojasniti razloge za razlike med upravnimi sistemi

6. Metode učenja in poučevanja

 • priprava na predavanja
 • predavanje
 • priprava na seminar
 • seminar
 • e-učenje
 • seminarska naloga

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 80 %
 • seminarska naloga 20 %

8. Reference nosilca

 • Virant, G. (2016). Professional standards and selection procedures for top managerial positions in the civil service: EU and Western Balkan perspectives. V: The professionalisation of the civil service between politics and administration. Branelovica: Regional School of Public Administration, str. 33-47.
 • Kovač, P., Virant, G. (2013). Balancing professional standards and political discretion in selecting top officials in Slovenia. Transylvanian review of administrative sciences, no. 40 E, str. 137-158.
 • Rakar, I., Tičar, B. (2017). Pravo javne uprave.  Ljubljana: Fakulteta za upravo (v tisku).
 • Rakar, I., Kozjek, T., Benčina, J. (2016). Participation in Slovenian urban municipalities - theory and practice. Journal of Modern Science, no. 4, str. 297-310.
 • Rakar, I., Tičar, B. (2015). The rulemaking procedure - definition, concepts and publlic participation. Danube, issue 2, str. 109-119.