2000 Metode družboslovnega raziskovanja

2000 Metode družboslovnega raziskovanja

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 28
 • Seminarji: 14
 • Druge oblike študija: 118
 • Individualno delo: 80
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

1. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

2. Vsebina

 • Znanost in družboslovno raziskovanje
 • Opredelitev raziskovalnega procesa
 • Teorije kot izziv in temelj raziskovanja
 • Oblikovanje raziskave
 • Koncepti in konstrukti ter njihovo vrednotenje
 • Metode pridobivanja primarnih podatkov
 • Viri in uporaba sekundarnih podatkov
 • Kvalitativna analiza podatkov
 • Kvantitativna analiza podatkov
 • Komentiranje in interpretacija podatkov
 • Poročanje in objavljanje rezultatov raziskav
 • Etika v raziskovanju

3. Temeljna literatura in viri

Temeljna literatura:

 • McNabb, D.E., 2008. Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management: Quantitative and Qualitative Approaches 2nd ed., M.E.Sharpe. 1 - 423
 • Robbins, D., 2008. Understanding Research Methods: A Guide for the Public and Nonprofit Manager 1st ed., CRC Press. p. 1 - 82
 • Welsh, S. & Comer, J., 2006. Quantitative Methods for Public Administration: Techniques and Applications 3rd iz., Waveland Pr Inc. p. 1 – 312.

Dodatna literatura in viri

 • Robbins, D., 2008. Understanding Research Methods: A Guide for the Public and Nonprofit Manager 1st ed., CRC Press. p. 83 - 273
 • Miller, G.J. & Yang, K., 2007. Handbook of Research Methods in Public Administration, Second Edition 2nd iz., CRC Press.
 • Brewerton, P.M. & Millward, L.J., 2001. Organizational Research Methods: A Guide for Students and Researchers 1st iz., Sage Publications Ltd.
 • Neuman, W.L., 2002. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 5th iz., Allyn & Bacon.
 • Devjak, S., 2002. Kvantitativne metode za analize v upravi. 1. ponatis. Ljubljana: Visoka upravna šola.
 • Böhret, C.: Wordelmann, P.: Lernmodell Virtuelle Zukunft- Experimentelle Politik im Planspiel, TAU, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für öffentliche Verwaltung, Speyer 1997.

4. Cilji in kompetence

Študent:

 • razume pomen znanstvene teorije in njeno vlogo v raziskovalnem procesu;
 • razume postopek konceptualizacije in operacionalizacije obravnavnih pojmov;
 • je usposobljen za pridobivanje ter kvalitativno in kvantitativno analizo podatkov;
 • rezultate raziskav kritično komentira in interpretira ter o njih poroča v raziskovalnem poročilu oziroma članku;
 • razume proces vodenja raziskovalnega projekta in tima ter pomen koordinacije med projekti in med timi;

Študent je usposobljen za:

 • kritično opazovanje družbenih pojavov in reševanje kompleksnih izzivov v javnem okolju
 • načrtovanje in izvedbo raziskave z vsemi potrebni elementi, ter pripravo raziskovalnih rezultatov v obliki, primerni za objave v relevantnih publikacijah,
 • oblikovanje problemskega pristopa in utemeljitev nameravanega raziskovalnega dela, umeščanje raziskovalnega dela v predhodno raziskovalno okolje na osnovi študija literature in virov ter uporabo rezultatov v praksi,
 • uspešno sodelovanje v procesu timskega dela, ki je potrebno pri izvajanju kompleksnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ter ovrednotiti timski proces dela.

5. Predvideni študijski rezultati

Študentje:

 • prepoznajo in opredelijo problem, postavijo raziskovalna vprašanja in ali trditve in opredelijo raziskovalne hipoteze,
 • pripravijo načrt raziskave in načrt raziskovalnega projekta,
 • s primernimi metodami pridobijo in analizirajo informacije ter z uporabo ustreznih metod pojave razložijo;
 • rezultate raziskave kritično obravnava in jih sooči z rezultati predhodnih raziskav in konkretno situacijo v javnem sektorju
 • upoštevajoč problemski in raziskovalni okvir oblikuje celovito raziskovalno poročilo in ga oblikuje v znanstveni članek.

6. Metode učenja in poučevanja

 • predavanje
 • seminar
 • raziskava
 • projektno delo
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • e-učenje

7. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit 50 %
 • seminarska ali projektno delo in/ali ustna predstavitev dela 20 %
 • naloge in aktivno sodelovanje 30 %

8. Reference nosilca

 • BENČINA, Jože, DEVJAK, Srečko (2010). Developing a system of indicators for local community results from the developmental planning point of view. Management (Engl. ed.), vol. 15, no. 54, str. 59-68
 • BENČINA, Jože, DEVJAK, Srečko (2011). Celovito obvladovanje kakovosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti : primer predšolske vzgoje = Total quality management in the implementation of tasks of the local community : the case of pre-school education. Uprava (Ljubl.), jun. 2011, letn. 9, št. 2, str. 37-57.
 • BENČINA, Jože (2011). Fuzzy decision trees as a decision-making framework in the public sector. Yugosl. j. oper. res., 2011, vol. 21, no. 2, str. 205-224.
 • BENČINA, Jože, MRĐA Anja (2013). The Factor Model of Decentralization and Quality of Governance in European Union. International Public Administration Review, Fakulteta za upravo 2013.