783 Upravljanje z znanjem v upravi

783 Upravljanje z znanjem v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

1. Namen predmeta

Cilji:

Cilji predmeta so študenta usposobiti, da:

 • razume koncepte in pristope k upravljanju z znanjem
 • oceni in preveri uporabnost konceptov in pristopov upravljanja znanjem za reševanje konkretnih problemov v upravi
 • ovrednoti uspešnost upravljanja z znanjem v organizaciji
 • analizira in primerja uporabnost različnih pristopov za upravljanje z znanjem v danem upravnem kontekstu

Kompetence:

 • sposobnost razvoja in uporabe baz podatkov ter podatkovne arhitekture v organizacijah
 • sposobnost obvladovanja različnih metod in tehnik razvoja in vzpostavljanja informacijskih sistemov
 • sposobnost prilagoditi prakso specifičnim upravnim kontekstom
 • sposobnost odkrivanja praktičnih problemov s področja upravne vede
 • sposobnost analize in vrednotenja upravljanja z znanjem v organizacijah

2. Vsebina predmeta

 • Uvod: od podatkov preko informacij do znanja in upravljanja z znanjem
 • Organizacijski vidiki upravljanja z znanjem
 • Modeli za analizo in vrednotenje upravljanja z znanjem v organizacijah
 • Upravljanje z znanjem in upravljanje s kadri
 • Vrednostna veriga in življenjski cikel upravljanja z znanjem
 • Formalizmi za predstavitev in shranjevanje znanja, baze znanja
 • Metode, tehnike in orodja za ekstrakcijo in pridobivanje znanja iz podatkov
 • Programska orodja za izmenjavo in diseminacijo znanja

3. Študijska literatura

 • Turban, E, Aronson, JE, Liang, T in Sharda, R (2007) Decision Support and Business Intelligence. Prentice Hall, Boston, ZDA.
 • Davenport TH in Prusak L (2000) Working Knowledge: How Organizations Manage what they Know. Harvard Business School Press, Boston, ZDA.Mader S (2008) Wikipatterns: a Practical Guide to Improving Productivity and Collaboration in Your Organization. Willey Publishing, San Francisco, ZDA.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bo pridobil:

 • Poznavanje konceptov in pristopov upravljanja z znanjem ter razumevanje njihove vloge v organizacijah in družbi
 • Sposobnost načrtovanja novih rešitev baziranih na pristopih in programski opremi za upravljanje z znanjem
 • Sposobnost analize in primerjave primerov uporabe upravljanja z znanjem
 • Sposobnost analize in vrednotenja upravljanja z znanjem v organizaciji

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminarji

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Seminarska naloga 70%
 • Ustni izpit 30%