782 Upravljanje organizacijskih sprememb

782 Upravljanje organizacijskih sprememb

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Tina Jukić

1. Namen predmeta

Cilji:

Temeljni cilji predmeta so usposobiti študenta, da bo sposoben:

 • povezati teoretične vidike organizacijskih sprememb s praktičnimi;
 • oceniti okoliščine, ki narekujejo uvajanje organizacijskih sprememb;
 • analizirati zatečeno stanje in utemeljiti organizacijske spremembe;
 • oceniti kritične faktorje uspeha;
 • speljati postopek reorganizacije;

Kompetence:

Kompetence študenta:

 • sposobnost kritične ocene organizacijskih problemov in iskanja novih organizacijskih rešitev v javni upravi;
 • sposobnost praktične implementacije zahtevnejših konceptov in metodologij uvajanja organizacijskih sprememb s poudarkom na javni upravi;
 • razumevanje vpliva informacijskih tehnologij na organiziranost in uvajanje organizacijskih sprememb;
 • sposobnost vodenja postopka organizacijskih sprememb;

2. Vsebina predmeta

 • Sodobni organizacijski koncepti, prilagodljivost organizacij in njihovo spreminjanje;
 • Razlogi za uvajanje organizacijskih sprememb (teoretične osnove, racionalne adaptivne teorije, institucionalne teorije);
 • Posebnosti organizacijskih sprememb v javni upravi ter razlike med poslovnim in javnim sektorjem;
 • Koncepti in metodologije za ocenjevanje organizacijske učinkovitosti v javni upravi;
 • Virtualizacija javne uprave in vloga informacijskih tehnologij pri spreminjanju  organiziranosti;
 • Organizacijske spremembe zaradi zunanjega izvajanja dejavnosti in javno-zasebnega partnerstva;
 • Strateške (makro) in operativne (mikro) organizacijske spremembe;
 • Management organizacijskih sprememb (managerska načela in napotki, obvladovanje nasprotij);
 • Vloga projektnega managementa pri uvajanju organizacijskih sprememb;
 • Študijski primeri iz EU in Slovenije;

3. Študijska literatura

 • Bavec, C. (2011). Prosojnice in zapiski s predavanj (Lecture notes).
 • Doppelt, B., (2010). Leading Change Toward Sustainability: A Change-Management Guide for Business, Government and Civil Society, Greenleaf Publishing:
 • Fernandez, S., Rainey, H. G. 2006. Managing Successful Organizational Change in the Public Sector: An Agenda for Research and Practice, Public Administration Review, 66(2).
 • Dodatni članki in internetni viri, ki bodo sproti najavljeni med predavanji (Additional articles and internet sources will be provided during lectures).

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo zmožni razumeti in praktično reševati probleme povezane z uvajanjem organizacijskih sprememb v javni upravi.
 • Pridobljena znanja jim bodo omogočila aktivno vključevanje v zahtevnejše aktivnosti državnih organov in organizacij, ki so povezani z reorganizacijo in uvajanjem novih tehnologij.
 • Seminarski način študija bo študente spodbudil k razvijanju managerskih.
 • Poznali bodo metodologije raziskovanja na področju upravljanja organizacijskih sprememb in pri načrtovanju novih organizacijskih oblik.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja:Predstavitev metod in načina študija predmeta ter izhodišč za znanstveno analizo tematike.Predstavitev teoretičnih in strokovnih izhodišč pri uvajanju organizacijskih sprememb in usmerjanje študentov k poglobljeni znanstveni in strokovni analizi izbranih vprašanj.
 • Seminarska naloga:Študent pri predmetu izdela seminarsko nalogo v obliki znanstvenega članka, z vsemi potrebnimi elementi, jo analizira ter predstavi.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni ali ustni izpit 50%
 • Seminarska naloga in zagovor 50%