781 Sodobna teorija organizacije

781 Sodobna teorija organizacije

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Nina Tomaževič

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent:

 • oceni spoznanja pomembna za razumevanje in spreminjanje organizacije
 • primerja in odkrije sodobne organizacijskih teorijah z vidika njihove uporabnosti v sodobnih organizacijah
 • problematizira razvojne težnje, razlike in potrebe posameznika in organizacije.
 • razčleni in reši probleme, ki zadevajo snovanje, oblikovanje in uvajanje sodobnih organizacijskih rešitev.
 • utemelji notranje in zunanje elemente okolja, ki vplivajo na organizacijo.

Kompetence:

 • sposobnost razumevanja kompleksnejših vprašanj, problemov in vsebin organizacijskih sistemov in procesov v poslovnem okolju organizacije.
 • sposobnost razumevanja organizacijskih konceptov, doktrin, njihovih filozofskih in zgodovinskih temeljev in zmožnosti interdisciplinarnega povezovanja.
 • sposobnost zagotavljanja nenehnega izboljševanja organizacije, procesov in izdelkov
 • zmožnost obvladovanja interdisciplinarnega načrtovanja politike, strategije in organizacijskih struktur
 • sposobnost poznavanje, razumevanja in spodbujanja izzivov človeškega dejavnika v organizaciji.

2. Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen sodobne organizacije za človeka in družbo
 • Razvoj organizacijske vede
 • Oris klasičnih organizacijskih teorij z vidika uporabnosti v sodobnih razmerah
 • Oris neoklasičnih organizacijskih teorij z vidika uporabnosti v sodobnih razmerah
 • Sodobna teorija organizacije
 • Težnje v razvoju, poslovanju in organiziranosti sodobnih organizacij
 • Odličnost poslovanja
 • Viri preoblikovanja in uspešnosti delovanja sodobnih organizacij
 • Organizacijske vede in javna uprava
 • Sodobna organizacijske teorije in sodobna javna uprava

3. Študijska literatura

 • Ivanko, Š.: Oris sodobnih organizacijskih teorij, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2004.
 • Ivanko, Š.: Organiziranje dela v Možina et al: Management nova znanja za uspeh, Didakta, Radovljica, Radovljica 2002 (del monografije).
 • Ivanko, Š.: Oblikovanje in razvoj organizacije v Možina et al: Management nova znanja za uspeh, Didakta, Radovljica, Radovljica 2002 (del monografije
 • Scott, W. R.: Institution and the Organization. Sage, London, 1995.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent bodo zmožni avtonomnega obvladovanja vsebine in načinov dela s področja sodobne organizacije. Poznali bodo razvojne težnje, razlike in potrebe posameznika in organizacije ter pridobili znanja za avtonomno reševanje najzahtevnejših problemov s področja organizacije v javni in poslovni upravi.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarsko delo
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • e-učenje

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Zagovor seminarskega dela (seminarska naloga, projektno delo, študij primera) 50%
 • Ustni (ali pisni) izpit 50%

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).