780 Baze podatkov in podatkovna skladišča

780 Baze podatkov in podatkovna skladišča

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 127
 • Nosilec: dr. Jurij Jaklič

1. Namen predmeta

Cilji:

 • študent analizira informacijske potrebe poslovnega/upravnega procesa in jih ustrezno strukturira (konceptualno modeliranje);
 • oceni primernost uporabe podatkovnih modelov za posamezne problemske domene;
 • opredeli, oceni in primerja alternativne podatkovne arhitekture;
 • analizira potrebe glede transformacije podatkov pri podatkovnem skladiščenju;
 • ovrednoti kakovost podatkov in informacij in odkrije razloge za nekakovost.

Kompetence:

 • samostojno in/ali skupinsko reševanje zahtevnejših strokovnih problemov s področja baz podatkov in podatkovnih skladišč
 • sposobnost analize, sinteze in evalvacije problemov in rešitev s področja razvoja, vzpostavljanja, vzdrževanja in uporabe baz podatkov in podatkovnih skladišč
 • sposobnost argumentiranja predstavljenih rešitev strokovni javnosti
 • sposobnost razvoja in uporabe baz podatkov ter oblikovanja podatkovne arhitekture v organizacijah
 • sposobnost odločanja na organizacijski ravni na področju razvoja in uporabe baz podatkov in podatkovnih skladišč
 • sposobnost obvladovanja različnih metod in tehnik razvoja in vzpostavljanja baz podatkov in podatkovnih skladišč

2. Vsebina predmeta

 • Podatki in podatkovni viri v organizacijah
 • Opredelitev temeljnih pojmov
 • Podatkovni modeli
 • Konceptualno podatkovno modeliranje
 • Načrtovanje, razvoj in vzdrževanje baz podatkov
 • Poslovna inteligenca
 • Podatkovno skladišče
 • Sprotna analitična obdelava podatkov (OLAP)
 • Sistemi za upravljanje baz podatkov
 • Kakovost podatkov in informacij
 • Management podatkov
 • Management nestrukturiranih podatkov

3. Študijska literatura

 • Kroenke D. M., Auer D.: Database processing, 11th Edition. Prentice-Hall, 2009.
 • Inmon W. H.: Building the Data Warehouse. Wiley, 2005
 • Kimball R., Ross M.: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). John Wiley & Sons, 2002.

4. Predvideni študijski rezultati

 • znanja tehnik, metod, metodologij in informacijske tehnologije s področja baz podatkov in podatkovnih skladišč;
 • komuniciranje z uporabniki baz podatkov v upravi in širše ter posredovanja lastnega znanja;
 • samostojno reševanje problemov snovanja, razvoja, gradnje in vzdrževanja baz podatkov na področju uprave in širše;
 • sposobnost kreativnega sodelovanja v projektnih skupinah pri razvoju informacijskih sistemov, kjer so baze podatkov potreben informacijski vir;
 • kritična presoja in analiziranja vplivov in posledic uporabe baz podatkov v upravi in širše na mesto in integriteto državljanov in družbe.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja: 1 skupina po 4 ure predavanj tedensko
 • Konzultacije: Študenti pri izdelavi projektne naloge lahko komunicirajo z učiteljem preko e-pošte ali osebno.
 • Projektne naloge: Vsak študent, po konzultacijah z učiteljem, izdela in predstavi projektno nalogo, ki obsega rešitev danega problema iz upravne prakse. Predstavitve seminarskih nalog se izvajajo v okviru terminov predavanj.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Projektna naloga 50%
 • Ustni izpit 50%