779 Vodenje v javni upravi

779 Vodenje v javni upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: Izr. prof. dr. Janez Stare

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent :

 • opredeli in razume razlike in podobnosti med vodenjem v zasebnem in javnem sektorju
 • predstavi značilne koncepte vodenja v javni upravi
 • preveri kompetentnost vodje
 • identificira dejavnike uspešnega vodenja
 • oceni uspešnost vodenja.

Kompetence:

 • zmožnost opredelitve značilnih elementov vodenja v javni upravi
 • razumevanje vloge in položaja vodje v javni upravi
 • obvladovanje vodenje kot načina upravljanja socialnih situacij
 • sposobnost samostojne analize kompetentnosti vodje
 • zmožnost preverjanje uspešnosti vodenja.

2. Vsebina predmeta

  • Vodenje    
  • Pristopi k vodenju
  • Teorije vodenja
  • Javno vodenje
  • Posebnosti vodenja v javni upravi
  • Položaj vodje v javni upravi
  • Potencial in podoba vodje
  • Moč in avtoriteta vodje
  • Kompetentnost vodij
  • Razvoj vodij
  • Demokracija in javno vodenje
  • Vodenje in modernizacija javne uprave

  3. Študijska literatura

  • Stare, Janez, Seljak, Janko: Vodenje ljudi v upravi: povezanost osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2013.
  • Howieson Brian, Hodges Julie: Public and Third Sector Leadership, Experience Speaks. Emerald Group Publishing Limited, 2014.
  • Northouse, Peter, G.: Leadership theory and practice. Sage Publications, Thousand Oaks, 2003.
  • Brezovšek Marjan, Kukovič Simona: Javno vodenje: sodobni Izzivi. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2014.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent razume posebnosti vodenja v javni upravi. Prepoznava različne koncepte vodenja ter kriterije in dejavnike uspešnega vodenja. Razume vlogo in položaj vodij v javni upravi. Uspešnost vodenja poveže s kompetentnostjo in razvojem vodij.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanje
  • vaje
  • seminarsko delo
  • skupinska predstavitev
  • študija primera
  • e-učenje

  6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

  • Aktivno sodelovanje (predavanja, e-učenje, forum,..) 30%
  • Zagovor seminarskega dela (seminarska naloga, projektno delo) 30%
  • Pisni ali ustni izpit 40%

  Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).