778 Psihologija dela

778 Psihologija dela

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Eva Boštjančič

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent  zna:

 • povezovati ključne psihološke dimenzije z delom
 • utemeljevati ključne značilnosti umskega dela
 • vrednotiti rezultate umskega dela
 • ocenjevati lastne potenciale za vodenje
 • primerjati pomenustvarjalnega dela za lastno in organizacijsko konkurenčnost

Kompetence:

 • Razumevanje vpliva temeljnih psiholoških dimenzij na individualno in skupinsko delo
 • Osnovne veščine sodelovalnega študija
 • Znanje iskanja aktualnih strokovnih in znanstvenih virov s področja psihologije dela
 • Znanje oblikovanja kompetenčnega profila in modela

2. Vsebina predmeta

 • Sposobnosti za delo
 • Osebnostne značilnosti za delo
 • Merjenje potencialov za delo
 • Delo in čustvovanje
 • Koncept kompetentnosti
 • Spodbujanje ustvarjalnega dela
 • Organizacijsko vzdušje
 • Psihodinamika timskega dela
 • Psihologija vodenja
 • Sistemizacija dela
 • Vrednotenje umskega dela
 • Nagrajevanje rezultatov dela

3. Študijska literatura

Ule Mirjana (2009): Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov, Zbirka Psihologija vsakdanjega življenja, Založba FDV, Ljubljana
Furnham Adrian (2005): The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in the Organization, Routledge press Inc., NY
Landy Frank J., Conte, Jeff M. (2009): Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Willey-Blackwell.

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo zmožni razumeti in rešiti ključna vprašanja s področja psihologije dela s poudarkom na umskem delu in ustvarjalnem sodelovanju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • primer raziskave
 • projektno delo
 • skupinska predstavitev
 • študija primera

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit 50%
 • predstavitev skupinskega dela 50%