777 Davčno procesno pravo

777 Davčno procesno pravo

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 127
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

1. Namen predmeta

Cilji:
Študent:

 • vrednoti in predlaga izboljšave regulacije na davčnem področju z vidika ustavne skladnosti specialnih pravil in mednarodne skladnosti,
 • problematizira razvoj davčnega prava v RS in EU,
 • analizira področno sodno prakso,
 • razčleni faze teka davčnih in carinskih postopkov z razumevanjem pooblastil davčnih organov in pravic zavezancev,
 • zna uporabiti teorijo pri analizi primerov,
 • razvija uporabo metod multidisciplinarnega znanstvenega raziskovanja, veščine dela v skupini, predstavitev in nastopanja oz. javnega komuniciranja.

Kompetence:

 • sposobnost reševanja najzahtevnejših davčno-procesnih problemov z multidisciplinarnim povezovanjem prava, ekonomije, organizacije in informatike itd.,
 • sposobnost refleksije in kritične analize,
 • samostojnost samostojnega raziskovalnega dela z uporabo znanstvenih metod,
 • razvoj strokovnega jezika, dela v skupini in veščin nastopanja.

2. Vsebina predmeta

 • Davčni postopki kot primer posebnega upravnega postopka in ustavno načelo  enakega varstva pravic.
 • Opredelitev davkov kot javnopravnih obveznosti in njihovo učinkovito pobiranje v javnem interesu. Analiza statistike.
 • Razvoj davčnega procesnega prava v Sloveniji, EU in izbranih državah.
 • Temeljna načela davčnega postopka s poudarkom na zakonitosti, materialni resnici in sorazmernosti idr.
 • Vrste aktov, ki se izdajajo v davčnem postopku, in njihova pravna narava.
 • Udeleženci v davčnih postopkih in njihov procesni položaj.
 • Vrste davčne obveznosti in načini njihove izpolnitve.
 • Faze in posebne značilnosti davčnih postopkov.
 • Pomen in tek davčnega inšpiciranja ter druge oblike davčnega nadzora.
 • Carinsko procesno pravo s primeri sprostitve v prost promet idr.
 • Načela, viri in sredstva davčne izterjave
 • Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah v EU s prakso Sodišča EU.

3. Študijska literatura

 • JEROVŠEK, T. et al. (2008): Zakon o davčnem postopku s  komentarjem, Davčno-izobraževalni inštitut in Davčni inštitut, izbranih 200 str.
 • KOVAČ, Polonca, et al. (2015). Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora, Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije, izbranih 80 str.
 • NYKEL, W., in SET, M., et al. (2009): Protection of taxpayer's rights: European, international and domestic tax law perspective, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, izbranih 70 str.Wlodzimierz , N. et al. (2009): Protection of taxpayer's rights : european, international and domestic tax law perspective, Kluwer, Warszawa, izbranih cca 50 str.
 • LANG, M. et al. (2010): Procedural rules in tax law in the context of European union and domestic law, Wolters Kluwer Law & Business Alphen aan den Rijn, izbranih cca 50 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje se seznanijo in podrobno razumejo DPP v družbenem sistemu, posebej pa razvoj in pravilno razlago procesnih institutov in procesno varstvo v davčnem postopku z ustavnega vidika na nacionalni in EU ravni. Tako se usposobijo za razreševanje najzahtevnejših procesnih situacij, ki nastajajo pri odločanju o davčnih obveznostih. Hkrati pa jim pridobljeno znanje omogoča opravljati svetovalno in operativno področno delo. Študenti postanejo usposobljeni razvijati regulacijo in izvajanje davčnega procesnega prava kot dela izvajanja javnih politik. Prav tako znajo multidisciplinarno raziskovati v stroki in znanosti.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja in seminarji z analizo zahtevnih sodnih in upravnih primerov,
 • seminarska analiza naloga primerjalne ureditve regulacije in učinkovitega izvajanja davčne politike v malih skupinah,
 • problemsko učenje,
 • gostujoče predavanje iz prakse,
 • e-učenje, tutorstvo in konzultacije.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Skupinska primerjalna pravno-ekonomska analiza davčne ureditve izbrane države in predstavitev 25%
 • odprti pisni izpit, po potrebi ustni zagovo 75%