775 Javne službe II

775 Javne službe II

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2.  stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Druge oglike študija
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Mirko Pečarič

1. Namen predmeta

Cilji:

 • Študentje nadgradijo znanje tako o režimu javne službe v nacionalni zakonodaji kot tudi v širšem pogledu – režim javne službe znotraj EU.
 • Študentje znajo uspešno in učinkovito planirati, organizirati, voditi in nadzirati nalog na ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mestih ter so usposobljeni za reševanje najzahtevnejših problemov v javni upravi, ki zadevajo javne službe.
 • Študentje podrobno poznajo zadnje trende in bodočo perspektivo na področju javnih služb v RS in EU

Kompetence:

 • Študentje se  usposobijo za razumevanje kompleksnejših vprašanj, problemov in vsebin na področju javnih služb.
 • Študentje razvijejo sposobnost kreativnega razmišljanja in apliciranja novih spoznanj, ki jih pridobijo v sklopu tega predmeta, na druga interdisciplinarna področja.
 • Študentje preko aktivnega sodelovanja in reševanja različnih rešitev pridobijo sposobnost avtonomnega reševanje zahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov, ki jim bo v veliko korist pri njihovem nadaljnjem poklicnem in strokovnem delu.

2. Vsebina predmeta

 •  Zgodovina javnih služb in načela javnih služb
 • Temelji pravnega režima javnih služb v pravnem redu RS: Zakon o zavodih, ZGJS ter področna zakonodaja
 • Trendi razvoja javnih služb v Evropi & Pravo EU in javne službe
 • SGEI (storitve splošnega ekonomskega pomena) & SSEI (socialne storitve splošnega pomena) & Univerzalna storitev kot nov koncept »evropske« javne    službe
 • Financiranje javnih služb
 • Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb
 • Javne službe in pravo državnih pomoči
 • Javne službe in konkurenčno pravo
 • Javne službe in javna naročila
 • Koncesija
 • Bolonjska reforma & Reforma zdravstva: Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu
 • Zaključek: Javne služne med konkurenco in solidarnostjo

3. Študijska literatura

 • A. Gideon, Higher Education Institutions in the EU: Between Competition and Public Service (T.M.C. Asser Press, 2017), 1-113 str.
 • C. Wehlander, Services of General Economic Interest as a Constitutional Concept of EU Law, T.M.C. Asser Press (The Hague, 2016), izbrana poglavja.
 • T. K. Hervey and J. V. McHale, European Union Health Law, Themes and Implications (CUP, 2015), izbrana poglavja.
 • W. Sauter, Public Services in EU Law, Cambridge University Press, 2015 (238 strani)
 • M. Pečarič, B. Bugarič, Javne službe (Fakulteta za upravo, 2011) 254 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje pridobijo znanje in razumevanje s področja javnih služb ter sposobnost uporabe tega znanja v praksi in na delovnem mestu. Študentje bodo natančno razumeli režim javnih služb, kar je učinkovita podlaga za nadaljevanje študija na doktorskem programu študija.

5. Metode poučevanja in učenja

Predavanje: 1 skupina po 2 uri predavanj tedensko. Pri predavanjih bo poudarek na aktivnem sodelovanju študentov, uporabljena bo kombinacija ex-cathedra in sokratične metode.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit 100 %