774 Upravno procesno pravo

774 Upravno procesno pravo

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 10
 • Individualno delo: 210
 • Nosilec: dr. Polonca Kovač

1. Namen predmeta

Cilji:

 • študenti na temelju teorije, pozitivnopravne ureditve in sodnih judikatov analizirajo in izboljšujejo procesno odločanje v upravnem procesnem pravu in vlogo upravnih razmerij v družbi ter dobre uprave,
 • ocenijo in razvijajo trende razvoja UPP/UP, na nacionalni in nadnacionalni ravni,
 • členijo in vrednotijo zahtevne procesne situacije na različnih upravnih področjih in znajo reševati analogne probleme,
 • razvijajo znanstveno raziskovanje in delo v skupini.

Kompetence:

 • sposobnost razumevanja reševanja najzahtevnejših problemov upravne teorije in prakse prek reševanja interdisciplinarnih problemov,
 • sposobnost primerjalnopravne analize in samostojnega raziskovalnega dela z uporabo znanstvenih metod,
 • sposobnost refleksije in kritične analize,
 • sposobnost dela v skupini, vodenja ljudi in projektov,
 • raba in razvoj strokovnega maternega jezika, vključno s strokovno angleško terminologijo, in pripadnost profesionalni etiki.

2. Vsebina predmeta

 • Funkcije upravnega postopka in UPP: ustavno upravno procesno pravo in pravna varnost, učinkovito izvajanje javnih politik ter  orodje dialoga za usklajevanje družbenih interesov – okvir in trendi po doktrini dobre/ga uprave/ljanja.
 • Pojem javnega, upravnega in procesnega oz. materialnega prava, vrste razmerij, aktov in norm v javni upravi v Sloveniji in EU ter izbranih državah.
 • Mednarodna ureditev upravnih razmerij s procesnega vidika. Listina EU o temeljnih pravicah. Evropska konvencija o človekovih pravicah.
 • Pomen in operacionalizacija temeljnih načel UPP s poudarkom na ustavnosti in zakonitosti. Enako varstvo pravic in posebni upravni postopki.
 • Teorija in upravna ter sodna praksa v RS in EU o načelu nepristranskosti, pravicah obrambe, trajanju postopkov (roki odločanja), res iudicata in učinkovitosti.
 • Pristojnost v upravnem postopku kot ius cogens, devolucija, delegacija, rekvizicija.
 • Lastnost in položaj stranke v postopku kot izraz demokratičnosti oblasti. Stranski udeleženci.
 • Občevanje med organi in strankami: jezik, vloge, vročanje ter roki v upravnem postopku v funkciji temeljnih načel Ustave RS in ZUP. Ločevanje formalnih in vsebinskih elementov.
 • Bistvena pravila UPP in posledice kršitev v posameznih fazah teka postopka na temelju inkvizicijski maksime oz. načela dispozitivnosti.
 • Pravna narava, obličnost in značilnosti posamičnih upravnih aktov – teorija in sodna praksa.
 • Vrste, značilnosti in učinkovitost pravnih sredstev ter alternativno reševanje sporov v upravnih zadevah.
 • Upravno-sodni nadzor nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov – pomen, načela in nosilni primeri v Sloveniji in primerjalno kot temelj razvoja UPP.

3. Študijska literatura

 • Androjna V., in Kerševan. E. (2006): Upravno procesno pravo, GV založba, izbranih cca 300 str.
 • Kovač, P., et al. (2015, 2012): Upravno-procesne dileme o rabi ZUP. Del 2 in 3. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, izbranih cca 200 str.
 • Breznik, J., et al. (2008): ZUS-1 s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, izbranih cca 50 str.
 • Nehl, H. P. (1999): Principles of Administrative Procedure in EC Law. Oxford, Hart, cca 50 str.
 • Rose-Ackerman, S., in Lindseth P.L., et al. (2011): Comparative Administrative Law, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, izbranih cca 30 str.
 • Hoffman- Riem, W., et al. (2012): Grundlagen des Verwaltungsrechts (Band II), Beck, München, izbranih cca 50 str.
 • Bousta, R. (2013). Who Said There is a ‘Right to Good Administration?’ A Critical Analysis of Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the EU. European Public Law, 3, 481–488.
 • Venice Commission - European Commission for Democracy through Law. 2011. Stocktaking on the Notions of »Good Governance« and »Good Administration«, Study no. 470/2008, CDL-AD(2001)009, available at www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)009.aspx, 15 str.
 • Kovač, P. (2014): Praktikum za UPP (2014), https://emoped.fu.uni-lj.si/, 70 str.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje poznajo in vrednotijo dovoljen oz. nezakonit način upravnega procesnega postopanja in pravilno razlago procesnih institutov in procesno varstvo v postopku uveljavljanja pravic in nalaganja obveznosti pred upravnimi organi in sodišči. Tako so usposobljeni za razreševanje najzahtevnejših upravno-procesnih oz. z njimi povezanih interdisciplinarnih problemskih situacij v upravnih zadevah.
S tem pridobivajo sposobnosti vodenja zahtevnih upravnih sistemov in podsistemov izvršilne oblasti. Hkrati pa jim pridobljeno znanje omogoča opravljati svetovalno in operativno delo na področju upravnega prava. Prav tako pridobijo metodološko znanje raziskovanja v stroki in znanosti. Študenti so usposobljeni razvijati regulacijo in izvajanje upravnega procesnega prava kot dela izvajanja javnih politik. Razumejo in prispevajo k razvoju UPP prek nacionalne in disciplinarne razsežnosti.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja,
 • seminarji z analizo zahtevnih sodnih in upravnih primerov (študije primerov),
 • seminarska naloga v malih skupinah - analiza judikature, primerjalne ureditve ali naloga prek medpredmetnega sodelovanja,
 • problemsko učenje,
 • gostujoče predavanje iz prakse,
 • e-učenje,
 • tutorstvo in individualne konzultacije.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Problemska seminarska naloga v mali skupini (analiza judikature, wiki članek, primerjalna analiza ipd., praviloma medpredmetno) 25%
 • odprti pisni izpit (študije primerov), po potrebi ustni zagovor 75%