756 Regulatorne politike

756 Regulatorne politike

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 20
 • Seminarji: 10
 • Druge oblike študija: 90
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilci: dr. Maja Klun, dr. Polonca Kovač, dr. Simona Kustec Lipicer

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent:

 • zna medsebojno povezati teorijo in paradigmatske primere iz prakse glede pomena in vsebine regulatornih politik kot dela javnega upravljanja na institucionalni in instrumentalni ravni,
 • spozna, kaj pomeni t.i. dobro javno upravljanje (good governance), kakor tudi vloge deležnikov v upravnem procesu, pojem regulacije in njene kakovosti,
 • spozna pojem in značilnosti pravnih predpisov ter elemente kakovosti regulacije,
 • spozna pravno ureditev postopka priprave in sprejemanja predpisov (vključno s t.i. »mehkim pravom«),
 • spozna analizo mehanizmov, ki jih ima država na voljo za svoje delovanje, metodologijo spremljanja in vrednotenja njenega delovanja,
 • spozna Pareto učinkovitost v pogojih družbe blaginje in možnostmi za njihovo uporabo ter se na praktičnih primerih sooči z možnostjo uporabe ekonomskih in neekonomskih družbenih kazalcev pri distribuciji ustvarjene vrednosti,
 • odkrije razlike regulatornih politik v pogojih neposredne demokracije, predstavniške demokracije in birokratskega zagotavljanja storitev javnega sektorja.

Kompetence:

Študent:

 • je sposoben poglobljeno razumevati procese oblikovanja javnih politik, zlasti priprave, sprejema, implementacije, nadzora in učinkov izvajanja predpisov, v Sloveniji in izbranih državah oz. nadnacionalnih strukturah (EU, OECD),
 • je sposoben razumeti in uporabiti metode kritične analize in razvoja teorij ter jih uporabiti v reševanju konkretnih delovnih problemov na področju regulatornih politik,
 • je zmožen upravljati proces priprave, usklajevanja in sprejemanja predpisa v okviru veljavne pravne ureditve,
 • je zmožen sintetizirati osnovne značilnosti ekonomskega sistema z instrumenti analize ekonomskega sistema na različnih področjih javne politike,
 • je zmožen preračunati možne vplive in posledice spremljanja javne politike,
 • je sposoben pripraviti material za analizo konkretnih primerov.

2. Vsebina predmeta

Vsebinski sklopi predmeta so:

 • Opredelitev temeljnih pojmov regulatorne politike in kakovosti regulacije
 • Javno upravljanje
 • Pojem in značilnosti predpisov, metaregulacija (pravna ureditev postopka priprave in sprejemanja predpisov) 
 • Analiza politik
 • Presoja učinkov regulacije in sistemi spremljanja izvedbe presoje učinkov regulacije
 • Sodelovanje javnosti pri pripravi in sprejemanju predpisov
 • Vrednotenje in učinki 
 • Družba blaginje in Pareto učinkovitost
 • Ekonomski in neekonomski kazalci predvidenih sprememb v  družbi in njihova uporaba
 • Ekonomske omejitve za uvedbo sprememb javnih politik
 • Ocena ekonomskih posledic v različnih primerih zagotavljanja javnih storitev
 • Ekonomski učinki decentralizacije javnih politik.

3. Študijska literatura

 • FINK HAFNER, D. (2007). Uvod v analizo politik: koncepti in načela. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, str. 9-87, 103-125.
 • KOVAČ, Polona et al. (2009). Presoja učinkov regulacije v Sloveniji. Fakulteta za upravo, Ministrstvo za javno upravo. Ljubljana. (izbrani prispevki).
 • KOVAČ, Polona in VIRANT, Gregor et al. (2011, v tisku): Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011. Uradni list RS, Ljubljana (izbrane strani).
 • RADAELLI, C. M., DE FRANCESCO, F. (2007). Regulatory quality in Europe (Concepts, measures and policy processes). Manchester University Press, Manchester, New York. (izbrane strani)..
 • SETNIKAR CANKAR, Stanka, ŠEVIĆ, Željko (2008). Decentralisation and regionalisation: the Slovenian experience in an international perspective. Greenwich University Press, London, Faculty of Administration, Ljubljana. (izbrana poglavja).
 • KUSTEC LIPICER, Simona (2010). Izzivi parlamentarne demokracije v razmerah deliberativnega oblikovanja javnih politik V: KRAŠOVEC, Tatjana (ur.), PRISTAVEC ĐOGIĆ, Mojca (ur.) Prihodnost parlamentarne demokracije : zbornik strokovnega srečanja ob 20. obletnici prvih večstrankarskih volitev. Državni zbor, Ljubljana, str. 140-153.
 • NEMEC, Juraj (2010). Reinventing Governments”: 2010 situation and the CEE region.
 • KLUN, Maja, SETNIKAR CANKAR, Stanka (2011). Better regulation and public procurement in Slovenian municipalities. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
 • HROVATIN, Nevenka (2010). Kako privarčevati javna sredstva v slovenskih javnih podjetjih in pri investicijah v infrastrukturo?. DSU. Portorož.
 • BAILEY, Stephen, J. et al (2010). Innovations in Financing Public Services. Palgrave Macmillan. (poglavja 1, 10, 11, 12).(2010).
 • Poslovnik Vlade Republike Slovenije. Ur. list RS, št. 43/01, 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10.(2010).
 • Resolucija o normativni dejavnosti. Ur. list RS, št. 95/2010.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent:

 • je usposobljen za razumevanje celotnega funkcionalnega upravnega sistema na državni in lokalni ravni s poudarkom na procesih deregulacije in dobrega vladanja,
 • je usposobljen za razumevanje možnih pristopov, mehanizmov,  modelov,  primerov in učinkov regulacijskih politik in njihovih posameznih elementov, npr. presoje učinkov regulacije,
 • je usposobljen za razumevanje  razmerij med državo, nadnacionalnimi oblastmi (ločeno nosilci politike in uradniki), gospodarskimi subjekti, civilno družbo in uporabniki javnih storitev.
 • je zmožen refleksije glede celostnosti izvajanja upravnih procesov in njihovega umeščanja v javnopolitične procese na ravni države, nadnacionalnih in regijskih oz. lokalnih oblasti,
 • je usposobljen za analiziranje posameznih primerov regulacijskih politik,
  je usposobljen za uporabo pridobljenih znanj pri kreiranju splošnih aktov oz. pripravi drugih regulacijskih ukrepov ali pri nadzoru nad regulatorji,
 • je usposobljen za aktivno sodelovanje pri javnem upravljanju v vlogah različnih deležnikov,
 • je usposobljen za širši teoretični vpogled v upravno-politološke pristope, za raziskovanje in evalvacijo v družboslovju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanje
 • Seminar
 • Seminarska naloga
 • Študija primera

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga 40%
 • pisni izpit 60%