544 Socialna varnost

544 Socialna varnost

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Druge oblike študija: 52
 • Individualno delo: 75
 • Nosilec: dr. Valentina Franca

1. Namen predmeta

Cilj izvajanja predmeta je

 • zagotoviti študentom znanja, ki jih potrebujejo za delo na najzahtevnejših delovnih mestih v državnih organih in javnih zavodih, katerih dejavnost je povezana z zagotavljanjem socialne varnosti državljanom, 
 • zagotavljanje znanj in usposobljenosti menedžerjev različnih ravni, da z ustrezno politiko upravljanja s kadri , ki upošteva njihove socialne potrebe, skrbijo za visoko kvaliteto življenja zaposlenih in za njihovo motiviranost za delo.

Z uresničitvijo teh ciljev bodo študentje pridobili naslednje predmetno – specifične kompetence:

 • usposbljeni bodo oceniti vpliv razvoja gospodarskih in socialnih razmerij v svetu na učinkovitost delovanja različnih sistemov socialne varnosti,
 • Zmožni bodo preverjati ali so rešitve, ki jih ponujajo obstoječi sistemi sociane varnosti primerni razmeram v sodobnih evropskih družbah in v Sloveniji,
 • z vidika načel socialne varnosti bodo zmožni oceniti zasnove različnih družbenih politik na tem področju ter utemeljiti predloge za dosledno upoštevanje načel,
 • usposobljeni bodo razčleniti slovenski sistem  socialne varnosti in odkrivati šibke točke v njegovi pravni ureditvi ali pri njegovem izvajanju ter predlagati izboljšave,
 • zmožni bodo opravljati vodstvene funkcije pri izvajanju dejavnosti povezanih s socialno varnostjo. 

2. Vsebina predmeta

 • Globalizacija in spreminjanje sistemov socialne varnosti
 • Vloga države in institucij civilne družbe pri razvijanju ustavne vrednote »socialne države« 
 • Razvijanje načel socialne varnosti in oris sistema socialne varnosti
 • Trg dela, denarne pravice iz zavarovanja za primer brezposlenosti in aktivna politika zaposlovanja.
 • Zdravstveno varstvo in zdravstveno  zavarovanje, narava pravic, razmerje med zasebno in javno mrežo zdravstvenih storitev
 • Obvezna in dodatna pokojninska zavarovanja. Sistem pravic, organizacija zavarovanja, finaciranje zavarovanja ter privatizacija na tem področju. 
 • Starševsko varstvo
 • Socialna varnost

3. Študijska literatura

 • Veljavna zakonodaja: Ustava, ZUTD, ZPIZ, ZZVZZ, ZSVDP
 • Bubnov Škoberne, A.; Strban, G. 2010. Pravo socialne varnosti. Ljubljana: GV Založba.
 • Sodna praksa, članki in druga gradiva, posredovana na predavanjih oziroma v e-učilnici.

4. Predvideni študijski rezultati

Temelj sistematičnega pravnega študija izbranih področij socialne varnosti so tudi nekatera  osnovna ekonomska ter organizacijska znanja, ki jih pridobijo študentje. Študij posameznih podsistemov socialne varnosti študentom omogoči obvladovanje pravnih znanj, ki so nujno potrebna za upravljanje različnih vrst organizacij, ki skrbijo za zagotavljanje socialne varnosti prebivalstva. Pridobljena znanja in veščine študentom zagotavljajo tudi zmožnosti za zahtevnejše oblike nadzora nad odločanjem o pravicah prebivalstva na področju socialne varnosti. Pridobljena znanja študentom zagotavljajo možnost, da se aktivno vključujejo v zahtevnejše oblike dela državnih organov in organizacij, ki opravljajo javne službe na področju socialne varnosti.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminar
 • Študija primera
 • E-učenje

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni ali ustni izpit, ki mora biti pozitiven (več kot 50 %) 60 %
Pisne naloge (daljše in krajše) in aktivno sodelovanje 40 %

7. Reference nosilca

 • FRANCA, Valentina. Razmislek o evropskem stebru socialnih pravic. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 21. dec. 2017, leto 36, št. 49/50, str. 23-24, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 15926353]
 • KRAPEŽ, Katarina, FRANCA, Valentina, SENČUR PEČEK, Darja. Socialnopravni položaj delavcev na družinskih kmetijah. Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti], ISSN 1580-6316, 2012, letn. 12, [št.] 4, str. 553-575. [COBISS.SI-ID 4594903]
 • FRANCA, Valentina. The role of employees' representatives in the field of occupational safety and health : the Slovenian perspective. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, ISSN 2073-7122, Juj. 2011, vol. 3, no. 3, str. 413-425. [COBISS.SI-ID 4028375]
 • FRANCA, Valentina. Prožno delovno razmerje : pravni temelji in ravnanje s človeškimi viri. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2007, let. 33, [št.] 2, str. 399-419. [COBISS.SI-ID 1914824]
 • FRANCA, Valentina, ARZENŠEK, Ana, LAPORŠEK, Suzana. Dostojno delo : analiza stanja, institucionalnega okvirja ter pregled dobrih praks. Ljubljana: Regijski center za dostojno delo Ljubljana, feb. 2018. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1540165316]