542 Operacijske raziskave v upravi

542 Operacijske raziskave v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 127
 • Nosilec: dr. Jože Benčina

1. Namen predmeta

Cilji:

Študent:

 • analizira kompleksne probleme v javnem sektorju in izbere ustrezne pristope za njihovo obravnavo,
 • pripravi načrt kvantitativne empirične raziskave v kateri bo uporabil metode operacijskih raziskav,
 • izvede raziskovalne postopke, ki mu omogočajo modeliranje pojavov,
 • uporabi ustrezne metode za reševanje problemov in optimizacijo delovanja javnega sektorja,
 • rezultate modeliranja kritično reflektira in jih sooči z rezultati drugih raziskovalcev in stanjem v praksi.

Kompetence:

Študent je usposobljen za:

 • reševanje najkompleksnejših problemov v upravi z uporabo ustreznih kvantitativnih optimizacijskih in multikorelacijskih metod,
 • razvijanje teoretičnih in metodičnih spoznanj ob uporabi ustreznih programskih rešitev za modeliranje in optimiziranje pojavov,
 • samostojno raziskovalno in razvojno delo,
 • poročanje o lastnosti modelov in rezultatih modeliranja ter podajanje rezultatov v obliki, ki omogoča uporabo izsledkov v praksi javnega sektorja.

2. Vsebina predmeta

 • Uvodna predstavitev metod operacijskega raziskovanja
 • Kvantitativni modeli
 • Linearno programiranje
 • Linearno programiranje- logistični problemi
 • Linearno programiranje DEA metode
 • Mrežno programiranje
 • Mrežni program v razvojnih projektih
 • Teorija množične strežbe
 • Mehka logika - splošno
 • Uporaba oprecijskih raziskav pri benchmarkingu
 • Operacijske raziskave pri proračunskem financiranju
 • OR pri merjenju kakovosti in uspešnosti v javnem sektorju

3. Študijska literatura

 • WINSTON, Wayne L. (1994). Operations research: applications and algorithms. Wadsworth Publishing Company, Belmont.
 • HUDOKLIN-BOŽIČ, Alenka (1999). Stohastični procesi, Moderna organizacija. Fakulteta za organizacijske vede, Kranj.
 • VUJOŠEVIĆ, Mirko (1999). Operaciona iztraživanja, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

4. Predvideni študijski rezultati

Študenti:

 • so seznanjeni z optimizacijskimi metodami in področji možne uporabe,
  razumejo prednosti modelskega obravnavanja pojavov,
 • so zmožni načrtovati in zgraditi optimizacijske modele za probleme, kjer je dopustna uporaba metod linearnega ali mrežnega programiranja,
 • znajo izbrati in uporabiti računalniška orodja, ki nudijo možnost uporabe vseh obravnavanih metod,
 • razumejo pomen modeliranja in optimizacije poslovnih procesov za razvoj javnega sektorja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • seminarska naloga
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni in/ali ustni izpit 20%
 • seminarska delo (npr. projektna naloga, seminarska naloga) in/ali zagovor dela 80%