541 Mednarodno varstvo človekovih pravic

541 Mednarodno varstvo človekovih pravic

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 127
 • Nosilec: dr. Alenka Kuhelj

1. Namen predmeta

Cilji in kompetence:

V okviru predmeta bomo predstavili pravno ureditev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v svetu, s posebnim poudarkom na ustreznih listinah, sprejetih v okviru OZN in najpomembnejših evropskih listinah s tega področja. Posebej izčrpno in podrobno bomo predstavili Svet Evrope in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, s poudarkom na Evropskem sodišču za človekove pravice. V prikaz sodi tudi pravna ureditev človekovih pravic in svoboščin v Listini temeljnih pravic Evropske unije, ki je dodana Lizbonski pogodbi in problematizacija razmerja med Evropsko unijo in Svetom Evrope na tem področju. Diplomanti se bodo na drugi stopnji usposobili za raziskovalno in razvojno delo, s čimer bodo pridobili raziskovalne izkušnje in kompetence za samostojno znanstveno raziskovalno dejavnost na področju človekovih pravic.

2. Vsebina predmeta

 • OZN in Splošna deklaracija človekovih pravic
 • Osebnostne in državljanske pravice
 • Pravno varstvo
 • Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
 • Svet Evrope
 • Evropska unija in človekove pravice
 • Lizbonska pogodba – Listina temeljnih pravic
 • Varstvo človekovih pravic v neevropskih državah

3. Študijska literatura

 • Andrew Williams, EU Human Rights Policies- A Study in Irony, 2005
 • Clare Ovey and Robin White, Jacobs and White: The European Convention on Human Rights,Fourth Edition, 2010
 • Alenka Kuhelj, Varstvo zasebnosti, veroizpovedi in izražanja v pravu  Sveta Evrope, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2004
 • http://www.echr.coe.int/echr/
 • George Letsas,  A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, 2008.

4. Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo pri tem predmetu poglobili predvsem teoretično znanje in razumevanje temeljnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v svetu. Nadgradili bodo znanje pridobljeno na dodiplomski stopnji pri predmetih s podobno tematiko. Pridobljeno znanje bodo sposobni povezovati z drugimi tematskimi področji, predvsem področjem EU, ga posredovati naprej in uporabljati na področju znanstvenega raziskovanja. S pomočjo tega predmeta študent pridobi določene učne spretnosti, ki mu omogočijo samostojno učenje, samostojno usmerjanja svojega strokovnega izpopolnjevanja in dobro pripravljenost na nadaljevanje študija na 3. stopnji.

5. Metode poučevanja in učenja

Osnovna oblika dela so predavanja, ki se delijo na dva sklopa, teoretični in praktični del. Prvi sklop je namenjen poglabljanju teoretičnega znanja, drugi pa uporabi pridobljenega znanja na konkretnih primerih oziroma analizi znanja iz prakse. Študentje se bodo seznanili tudi z osnovnimi zakonitostmi raziskav, njihove opredelitve in predstavitve.

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni/ustni izpit.