538 Strateško načrtovanje informatike v upravi

538 Strateško načrtovanje informatike v upravi

 • Študijski program in stopnja: magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: strokovni izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Seminarji: 8
 • Individualno delo: 187
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

1. Namen predmeta

Cilji:

 • študent zna izvesti vse ključne aktivnosti strateškega načrtovanja informatike v upravi
 • študent prepozna pomen in vlogo informatike za doseganje strateških ciljev organizacije
 • študent kritično analizira in sodeluje pri razvoju informacijske infrastrukture in informacijskega portfelja sodobne organizacije

Kompetence:

 • usposobljenost za povezovanje strateškega načrtovanja organizacije z razvojem informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev
 • usposobljenost za kritično analiziranje informacijskega portfelja in njegovega razvoja v smeri podpore strateških ciljev organizacije
 • usposobljenost za samostojno analiziranje in identificiranje ključnih dejavnikov uspeha, priložnosti in tveganj na področju razvoja informacijske infrastrukture

2. Vsebina predmeta

 • Evolucija vloge informacijske tehnologije ter informacijskih sistemov v organizacijah
 • Poslovne strategije in njihov vpliv na razvoj informacijske infrastrukture
 • Oblikovanje strategije razvoja informatike v upravnih organizacijah
 • Analiza strateških dejavnikov
 • Upravljanje z obstoječimi informacijskimi rešitvami ter njihov nadaljnji razvoj
 • Naložbeni vidiki razvoja informacijske infrastrukture
 • Strategije upravljanja z znanjem v organizaciji
 • Kadrovski vidiki

3. Študijska literatura

 • WARD, J., PEPPARD, J. (2002). Strategic Planning for Information Systems. John Willey & Sons, Chichester, Hoboken, New Jersey.
 • McKEEN, J. D., SMITH, H. (2003). Making IT happen: critical issues in IT management.  John Willey & Sons,  Chichester; Hoboken, New Jersey.
 • NOLAN, Richard, McFARLAN, Warren, F. (2005). Information Technology and the Board of Directors. Harvard Business Review. October  p. 96-106.
 • HEEKS, Richard (2006).Implementing and Managing eGovernment, SAGE Publications, London.
 • Uporabna informatika (Ljubljana) (2005). Letnik 13, št. 4,
 • MAIZLICH, Brian, HANDLER, Robert (2005).  IT Portfolio Management Step-By-Step: Unlocking the Business Value of Technology. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • CLAR, Steve (2007). Information Systems Strategic Management: An Integrated Approach. Routledge. 

4. Predvideni študijski rezultati

 • študent pridobi temeljna znanja s področja upravljanja informacijske infrastrukture in informacijskega portfelja organizacije
 • študent je zmožen identificirati priložnosti, tveganja in koristi, ki jih prinašajo informacijsko-komunikacijske tehnologije ter to znanje uporabiti pri modernizaciji poslovanja uprave
 • študent je zmožen kritično analizirati informacijski portfelj in njegov razvoj v smeri podpore strateških ciljev organizacije

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • seminar
 • seminarska naloga
 • skupinska predstavitev

6. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni in/ali ustni izpit 55%
 • seminarska naloga 45%